Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Forollhogna med i europeisk villreinregion

Arne Nyaas

Forollhogna blir ett av seks områder i den nordlige regionen. Dette vil bety mye.

Forollhogna blir ett av seks områder i den nordlige regionen. Dette vil bety mye.

 

I ØF-rapport 05/2015: "Europeiske villreinregioner. En strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet" foreslår et enstemmig utvalg (arbeidsgruppe) at også Forollhogna og Reinheimen-Breheimen (Ottadalsområdet) skal inkluderes i den nordlige regionen.

Dette er begrunnelsen:

"Vi ble enige om at de europeiske villreinregionene skal avgrenses til de nasjonale villreinområdene, men at alle disse områdene skal inkluderes. Dette innebærer at Forollhogna og Ottadalen (Reinheimen – Breheimen) inkluderes i den nordlige regionen, jf. Figur 2. Disse to områdene inkluderes fordi de er viktige villreinområder i dag og fordi de har den samme historien som de nærliggende områdene med villrein. Det er heller ikke samme grunnlag for å skille mellom en historie basert på villrein og tamrein som tidligere antatt, og deler av villreinen har dessuten hatt mye av det samme opphavet som tamreinen".

Rapporten med enstemmige anbefalinger ble overrakt til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft  ved åpningen av fangstminneparken på Hjerkinn i juni.. Last ned rapporten (pdf)   

hognareinen.no - Arne Nyaas