Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

- Fornuften må seire til slutt!

Arne Nyaas

Pensjonert reineier Anders Fjellheim fra Røros grep mikrofonen på Forollhogna-konferansen i Dalsbygda i dag.  Erling Lenvik, ordstyrer på konferansen og ordfører i Midtre Gauldal kommune, noterer. Foto: Arne Nyaas

Pensjonert reineier Anders Fjellheim fra Røros grep mikrofonen på Forollhogna-konferansen i Dalsbygda i dag.  Erling Lenvik, ordstyrer på konferansen og ordfører i Midtre Gauldal kommune, noterer. Foto: Arne Nyaas

Anders Fjellheim, pensjonert reineier bosatt på Røros, har ved gjentatte anledninger hevdet at de rike beiteressursene i Forollhogna-området bør utnyttes av et "Forollhogna tamreinlag" hvor grunneiere og bruksberettigede som er interessert, får rett til én andel hver i laget. - Dagens bruk av området er helt forkastelig. Området har 2000 rein i dag. Her er det plass til 6000 dyr. Nå må vi bruke fornuften, var beskjeden fra 85-åringen.

Tamreindrift i Forollhogna ble forbudt ved Kongelig resolusjon av 4. mai 1901. Villreinjakta i Forollhogna ble gjenåpnet i 1956, etter at det hadde vært jaktforbud fra 1919. "Kontoret for viltstell, jakt og fangst" i Landbruksdepartementet ga da "forsøksvis adgang til villreinjakt i Forelhognaområdet". Beslutningen ble kunngjort med brev til fylkesmennene i Hedmark og Sør-Trøndelag den 23. juni 1956, og viltnemnder, fjellstyrer og lensmenn ble underrettet.  Anders Fjellheim karakteriserer dette vedtaket som "et ran". I et leserbrev i Arbeidets Rett onsdag 4. november i år begrunner han hvorfor.

I Dalsbygda i dag gjentok Fjellheim at det er "alt for lite reindsdrift i landet", og at dagens villrein i Forollhogna "lett kan temmes" av kyndige folk med snøskuter i løpet av én vinter.

- Når jobben er gjort, kan vi vise fram reinsflokkene for turister og andre. Det vil skape mange arbeidsplasser. Tamreindrift er helårsarbeid for mange personer. Arbeidet med reinen gjør godt for fysikken og helsa. Det viktigste er likevel at det produseres alt for lite reinskjøtt i dag, påpekte 85-åringen.

 

Markerer 60 og 50 år

 Neste år er det 60 år siden Forollhogna villreinområde ble etablert gjennom vedtak i Viltstyret i Landbruksdepartementet. Kvoten i 1956 var på 23 dyr. Men, i år er det 50 år siden Budal fjellstyre, Singsås fjellstyre, Soknedal fjellstyre, Ålen fjellstyre, Dalsbygda jaktlag/jaktsameie og Kvikne fjellstyre møttes på Støren for å diskutere villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Dette ble begynnelsen på grunneiersamarbeidet innen villreinforvaltningen slik vi kjenner det i dag, administrert via villreinutvalget/arbeidsutvalget. Lørdag 14. november markeres 50- og 60-årsjubileet med festmiddag på Løvåsen (det tidligere HV-senteret) i Haltdalen.  Se/les historikken.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas