Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Kort høringsfrist for viktig besøksstrategi

Arne Nyaas

Utkastet til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder legges nå ut til bred høring for kommentarer og innspill. Høringsfrist er 22. januar 2016. Foto: Berit  Siksjø

Utkastet til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder legges nå ut til bred høring for kommentarer og innspill. Høringsfrist er 22. januar 2016. Foto: Berit  Siksjø

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vedtok for to år siden at det skulle utarbeides forslag til  informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna.  Våren 2014 søkte styret om å bli pilot på besøksforvaltning, men nådde ikke fram i Miljødirektorates utvelgelse av områder.  Dermed måtte nasjonalparkstyret "stokke kortene" på nytt - og nå foreligger et rykende ferskt "strategidokument" som omfatter nasjonalparken og landskapsvernområdene. Men, høringsfristen er kort: 22. januar 2016

"I besøksstrategien for Forollhogna har det vært viktig å påpeke at målgruppa for planen og tiltakene er like mye den lokale brukeren og forvalteren som de besøkende utenfra. God kunnskap om  natur- og kulturarv og lokalhistorie gjennom gode opplevelser og egen erfaring, gir grunnlag for god forvaltning og gode verter lokalt. I besøksstrategien har vi valgt å definere verdiskaping vidt, der både lokalsamfunnsutvikling, landbruk, seterdrift, utmarksnæring og turisme inngår", understreker Erling Lenvik, leder i nasjonalparkstyret, og Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, i høringsbrevet som ble sendt ut i går, mandag 7. desember.

Vil utøve press på sentrale myndigheter

Det er et meget innholdsrikt og interessant forslag som er lagt fram til høring. Følgende presiseres: "Planen må ses i lys av økonomiske rammebetingelser. Ressursene i verneforvaltningen til tiltak i dag er relativt små samlet sett, og Forollhogna har få midler til rådighet når vi ser utfordringene under ett. Da er det enda viktigere å bruke ressursene riktig, og samarbeide og samordne seg med andre aktører, slik at man får mest mulig ut av hver eneste krone. Planen bør forsøke å samordne ressurser der det er mulig og riktig, og ellers avklare hvem som skal ha hovedansvar for ulike satsinger og tiltak. Nasjonalparkstyret vil ha en viktig politisk rolle i å utøve «press» på sentrale myndigheter for økte ressurser til viktige tiltak i området, samt for å utforme en politikk som ivaretar verneverdiene".

"Nå går toget"

Vernet i Forollhogna-området ble vedtatt av Kongen i statsråd i desember 2001. Motstanden i verneprosessen var stedvis meget stor lokalt, noe enkelte bygdelag ennå "sliter" med. Men, nå "går toget" for den som virkelig vil "være med" - se "Mål for besøksstrategien" side 44 til 58.

 

Se kontaktinfo og last ned viktige dokumenter via Nasjonalparkstyrets nettside.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas