Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Sperregjerdet er på plass, sluttbefaring i dag

Arne Nyaas

Sperregjerdet fra Glåmos til Vongraven i Ålen er på plass langs jernbanelinja. I dag var det sluttbefaring. Fra venstre Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Jan Einar Moseng, prosjektleder i Jernbaneverket, Ole-Jakob Kvalshaug, rådgiver i reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Mikkel Eira i Norskog. Sistnevnte har satt opp sperregjerdet. Foto: A. Nyaas

Sperregjerdet fra Glåmos til Vongraven i Ålen er på plass langs jernbanelinja. I dag var det sluttbefaring. Fra venstre Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Jan Einar Moseng, prosjektleder i Jernbaneverket, Ole-Jakob Kvalshaug, rådgiver i reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Mikkel Eira i Norskog. Sistnevnte har satt opp sperregjerdet. Foto: A. Nyaas

- Dette har blitt bra! Det var den samstemte "dommen" etter sluttbefaringen av sperregjerdet langs jernbanelinja fra Glåmos i sør til Vongraven i nord. I tillegg har private benyttet anledningen til å få gjerdet forlenget helt til Råen,  både for å unngå at tamrein kommer inn på dyrka mark - og for å forhindre at rein kommer inn på jernbanelinja. I dette området har det vært stygge påkjørsler tidligere.

Det manuelle arbeidet med sperregjerdet fra Glåmos til Vongravsgrenda startet i fjor høst. Jernbaneverket har vært byggeansvarlig med Jan Einar Moseng som prosjektleder. Byggeprosjektet var ute på anbud i fjor sommer, og Norskog ved Mikkel Eira fra Kautokeino fikk byggeoppdraget. Sperregjerdet langs jernbanelinja er 13 kilometer langt. I tillegg kommer forlengelsen videre nordover til Råen. Før byggearbeidene startet i fjor høst, måtte det det gamle sperregjerdet som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk reist på slutten av 1960-tallet, ryddes vekk. Dette gjerdet var en forsterkning av det opprinnelige jernbanegjerdet på strekningen.

Staten har vært en betydelig bidragsyter i prosjektet med bevilgninger på totalt 2, 46 mill. kroner. I tillegg har Jernbaneverket bidratt med 200 000 kroner og Forollhogna villreinvald med 25 000 kroner. Jernbaneverket skal, etter inngått avtale, stå for kontrollen av sperregjerdet og administrere nødvendig vedlikehold. Utgiftene til vedlikeholdet skal dekkes gjennom et vedlikeholdsfond som består av bevilgningen på 200 000 kroner (Jernbaneverket), samt bevilgningen på 25 000 kroner (Villreinvaldet).

 

Lenge etterlengtet sperre

Med det nye sperregjerdet på plass er det håp om at dette skal sette en effektiv stopper for tramreintrekket vestover og inn i Forollhogna. De senere årene (også i sommer/høst) har det vært tamrein så langt vest som Kjurrudalen/Kjølidalen. Flokkene har vært drevet østover igjen av reindriftsutøverne i Riast/Hylling, men enkelte dyr har blitt igjen og  blandet seg med villreinen.

Terje Borgos har i egenskap av sekretær i villreinutvalget i Forollhogna, vært en pådriver for å få realisert sperregjerdet. Et møte på Røros Hotell i juni 2010 ble avgjørende. Da ble partene enige om at sperregjerdet måtte bygges. I tillegg til representantene fra Forollhogna villreinområde (villreinvald) var representanter fra villreinnemnda, Røros kommune, Holtålen kommune, Reindriftsforvaltningen, grunneiere, utmarkslag, Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet), Fylkesmannen i Hedmark, Ålen fjellstyre, Jernbaneverket og Riast-Hylling reinbeitedistrikt med på møtet. Men ting tar tid, og den som aldri har sluppet "saken" - har vært Terje.

Med sperregjerdet på plass er det berettiget håp om å sette ei effektiv sperre for tamreinovergang østfra og inn i Forollhogna-området. Kart: Finn.no

Med sperregjerdet på plass er det berettiget håp om å sette ei effektiv sperre for tamreinovergang østfra og inn i Forollhogna-området. Kart: Finn.no

Det er mange grinder i området. Nå gjelder det å holde disse lukket. På samtlige er det satt opp plakater. Terje Borgos og Jan Einar Moseng fant lite "å rette pekefingeren mot" i dag..  Foto: A. Nyaas

Det er mange grinder i området. Nå gjelder det å holde disse lukket. På samtlige er det satt opp plakater. Terje Borgos og Jan Einar Moseng fant lite "å rette pekefingeren mot" i dag..  Foto: A. Nyaas

Ei vindfelt bjørk ble effektivt fjernet. Foto: A. Nyaas

Ei vindfelt bjørk ble effektivt fjernet. Foto: A. Nyaas

- Norskog har gjort en flott jobb. Takk skal dere ha! Terje Borgos hadde god grunn til å takke Mikkel Eira og hans team for godt utført arbeid. Den samme takken fikk Jernbaneverket og Jan Einar Moseng. Foto: A. Nyaas

- Norskog har gjort en flott jobb. Takk skal dere ha! Terje Borgos hadde god grunn til å takke Mikkel Eira og hans team for godt utført arbeid. Den samme takken fikk Jernbaneverket og Jan Einar Moseng. Foto: A. Nyaas

At sperregjerdet fungerer var denne tamreinhopen ved Rv 30 i Rugeldalen et synlig bevis på. Uten gjerdet på plass ville dyrene utvilsomt ha trekt videre vestover. Foto: A. Nyaas

At sperregjerdet fungerer var denne tamreinhopen ved Rv 30 i Rugeldalen et synlig bevis på. Uten gjerdet på plass ville dyrene utvilsomt ha trekt videre vestover. Foto: A. Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas