Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ennå ikke påvist CWD i Forollhogna

Arne Nyaas

Frakt av storbukk skutt i Tverrfjelldalen i Dalsbygda søndag 28. august. Foto: Arne Nyaas

Frakt av storbukk skutt i Tverrfjelldalen i Dalsbygda søndag 28. august. Foto: Arne Nyaas

Villreinjakta er godt i gang i Forollhogna. Per dato foreligger svaret av 32 CWD-prøver (Chronic Wasting Disease). Samtlige er negative. I Nordfjella hvor den dødelig sjukdommen ble påvist på ei simle i vår, er CWD i tillegg påvist på en bukk felt under jakta.

Viltmyndighetene har bestemt at CWD heretter skal omtales som "skrantesyke". Sykdommen ble første gang påvist i Norge på ei villreinsimle i Nordfjella i mars i år. I forbindelse med merking ble det registrert ei død simle som senere fikk sykdommen påvist av Veterinærinstituttet. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Og, CWD - eller skrantesyke -  har aldri tidligere vært påvist i ville bestander av rein. Senere ble sykdommen påvist på to elger i Selbu. Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

 

Ennå ikke påvist i Forollhogna

I Forollhogna hvor det skal tas prøver av 100 dyr under årets jakt, foreligger nå svaret på 32 prøver. Ingen er positive. Koordinator Erik M. Ydse i Statens naturoppsyn (SNO) sendte i ettermiddag ut følgende beskjed til villreinutvalget og oppsynskorpset:

"Av praktiske årsaker får vi ikke registrert prøvesvar uten at det foreligger kontrollkortnummer som er registrert i Hjorteviltregisteret (det som står på villreinjaktkortet). Disse er ikke på plass for villrein fra Hardangervidda og Forollhogna. For at jegeren skal slippe å vente på svar, har vi laget en midlertidig løsning på Hjorteviltportalen som vi lenker til fra Hjorteviltregisteret. 

Her finner jeger svar på prøver fra villrein felt under jakt i Forollhogna og på Hardangervidda:  http://www.hjortevilt.no/provesvar-cwd/ 

Alle andre prøvesvar finnes på Hjorteviltregisteret (trekk nedover): http://www.hjorteviltregisteret.no/Helse

 

hognareinen.no - Arne Nyaas