Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Dette må villreinjegerne huske på

Arne Nyaas

20. august er det på´n igjen for villreinjegerne. Årets kvote i Forollhogna er 750 dyr med følgende fordeling: 40 prosent kalv, 30 prosent simle, 25 prosent liten bukk og 5 prosent stor bukk. Arkivfoto: A. Nyaas

20. august er det på´n igjen for villreinjegerne. Årets kvote i Forollhogna er 750 dyr med følgende fordeling: 40 prosent kalv, 30 prosent simle, 25 prosent liten bukk og 5 prosent stor bukk. Arkivfoto: A. Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna er 750 dyr. Mange kommer til å ringe Villreintelefonen - 82 08 20 90 - for å høre siste nytt om hvor dyrene står i terrenget. Fra og med i år oppdateres telefonen daglig klokka 20.00


I Forollhogna er det tradisjon å legge forholdene best mulig til rette for jegerne, med et bredt spekter av overgangsavtaler. Målet er størst mulig felling, og et realistisk mål er å passere 90 prosent i antall skutte dyr. Villreinutvalget har utarbeidet en samlet oversikt som viser inngåtte overgangsavtaler. Denne kan du laste ned her (pdf) 


Storbukkavtale
Gjensidig overgangsavtale på storbukk i dagene 22., 23. og 24. august mellom følgende vald: Alle fjellstyrene på trøndelagssiden, Hauasetra, Rommundhaugen, P.A. Bakken, Tågå, Nøkksjøen, Nyådalen, Krigsvoll-Bakken, og Dalsbygda/Såttåhaugen. Avtalen gjelder inntil videre.


Fellesjakt
Fri jakt på tirsdager, onsdager og torsdager fra og med 23. august til og med 15. september.
Gjensidig avtale for alle jaktfelt med unntak av FO 1, Soknedal fjellstyre, Vingelen Utmarkslag og Magnillsjøan setersameie. Fri adgang for jegere fra de jaktfelt som er med på avtalen. Evalueres etter jakta. For disse dager gjelder ikke kvotebegrensninger i andre avtaler.


Som jeger må du huske på følgende:
1. Ta med underskrevet jaktkort, underskrevet jegerkontrakt, gyldig jegeravgiftskort, våpenkort og dokumentasjon på treningsskudd.
2. Kommer du i skade for å felle tamrein (se etter merker) skal du vomme ut og sikre dyret, men uten å skjære jaktkortet. Deretter skal du varsle oppsynet umiddelbart. Husk at oppsynet alltid lytter på jaktradiokanal 1. Gi beskjed via denne kanalen. Lykkes du ikke å komme i kontakt med oppsynet, kan du forsøke å ringe oppsynsleder Terje Borgos på mobiltelefon 909 20 968

Mer oppsyn i fjellet i år p.g.a. mange prøver
Sykdommen CWD ble første gang påvist i Norge på ei villreinsimle i Nordfjella i mars i år. I forbindelse med merking ble det registrert ei død simle som senere fikk sykdommen påvist av Veterinærinstituttet. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Og, CWD (Chronic Wasting Disease) har aldri tidligere vært påvist i ville bestander av rein. Senere ble CWD påvist på to elger i Selbu. Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig. I tillegg til Nordfjella, hvor hodene av all felt villrein skal samles inn, skal det også tas prøver av felt villrein (100) på Hardangervidda og felt villrein (100) i Forollhogna. 

                                                                                              .....................................................................................

Siste nytt dersom CWD påvises (jfr. Mattilsynets nettside 24.08.2016):

En uke etter informasjonsmøtene i Aurland og Hallingdal har Mattilsynet endret holdning til bruken av kjøttet. Dersom prøven er positiv, m.a.o. at CWD påvises, har Mattilsynet bestemt at kjøttet ikke skal spises. Mattilsynet skriver følgende på sin nettside:

"- Rådene vi nå har fått fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør at vi inntar en aktiv føre-var holdning knyttet til kjøtt fra dyr som tester positivt. Vi vurderer det fortsatt slik at det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, men for å være på den sikre siden kommer vi ikke til å godkjenne at kjøtt fra dyr som tester positivt skal spises.

- CWD er en dyresykdom. Det er aldri noen mennesker som har blitt smittet, og vi forstår at det er lett å bli urolig når vi nå innfører et slikt tiltak. Men dette er et viktig føre-var prinsipp for oss, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet.

- Denne føre-var holdningen er årsaken til at vi har bestemt at dyr som tester positivt ikke skal spises. Prøvesvarene vil komme fortløpende og tar ca 2 til 4 dager". Les mer på Mattilsynets nettside

                                                                                               ..........................................................................................


I Forollhogna blir det mer oppsyn i fjellet i år, enn tidligere. Dette har sammenheng med at oppsynet skal ta en rekke prøver av felte dyr: Hjerneprøver for sjekk av evnt. CWD (100), parasittprøver av alle dyregrupper (inklusive blodprøver), nyre- og avføringsprøver (100) og radiocesiumprøver av totalt 15 voksne simler (2 ½ år og eldre).

Gi beskjed om felt dyr
For blodprøvene som skal tas, er det viktig at dette skjer relativt raskt etter felling. Derfor må du som jeger umiddelbart varsle via jaktradiokanal 1 om felt dyr, og hvor dyret er felt.


Fotråte?
For to år siden ble det påvist flere tilfeller av fotråte i Forollhogna. I fjor var det langt færre tilfeller. Oppsynsleder Terje Borgos minner jegerne om at de skal varsle om eventuell fotråte på felte dyr.

 

Lykke til med årets jakt!

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas