Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Sliter med å finne alle flokkene

Arne Nyaas

I denne fostringsflokken på Sverjesjøha var det 348 dyr. Foto: A. Nyaas

I denne fostringsflokken på Sverjesjøha var det 348 dyr. Foto: A. Nyaas

Tellemannskapet i småflyet sliter med å finne alle flokkene i vinterens minimumstelling i Forollhogna. Dette kan bety redusert jaktkvote til høsten.

Beregnet vinterbestand i Forollhogna skal nå være på cirka 2000 dyr. Flytellinga som ble gjennomført onsdag 30. mars, resulterte i 1345 dyr. Årsmøtet avgjør jaktkvoten, men det er tidligere bestemt at flytellingene skal være avgjørende. I neste uke skal mannskapet i småflyet sjekke skogsområdene i Soknedal og delvis i Budal. Mye tyder på at villreinen i Forollhogna har endret adferd - og at flere fostringsflokker beiter i skogsområdene på nordsida. Øst for Synnerdalen og nord for Forollsjøen/Øyungen har det ikke vært observert villrein i vinter, heller ikke i øst i villreinområdet.

De siste ukene har det igjen vært observert tamrein øst for Kjurrudalen/Kjølidalen. I flytellinga på onsdag ble det fotografert en flokk på 10 dyr. Reindriftsutøverne har nå vært inne i området og tatt ut i alt 21 dyr. Dette opplyser Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget.

Tellerapportene kan du laste ned her.

13 bukker fotografert vest for Storhiåsjøen. I en annen hop på samme sted var det 44 bukker. Foto: A. Nyaas

13 bukker fotografert vest for Storhiåsjøen. I en annen hop på samme sted var det 44 bukker. Foto: A. Nyaas

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas