Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

"Tung" rapport kommer i mars

Arne Nyaas

Vegard Gundersen fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) har siden 2013 jobbet mye med ferdselen i og bruken av Forollhogna-området. I mars 2017 kommer sluttrapporten. Foto: Arne Nyaas

Vegard Gundersen fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) har siden 2013 jobbet mye med ferdselen i og bruken av Forollhogna-området. I mars 2017 kommer sluttrapporten. Foto: Arne Nyaas

De tre siste årene har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) jobbet mye med ferdselen i og bruken av Forollhogna-området. Om noen uker sendes rapporten på høring. Resultatene av ferdselsundersøkelsene, spørreundersøkelsene samt intervjuene presenteres i forbindelse med nasjonalparkkonferansen på Berkåk mandag 13. mars 2017.

- Sluttrapporten blir stor og tung. Her vil det ligge mye dokumentasjon, skaffet til veie av oss. Men, vi tar ingen avgjørelser. Dette skal skje lokalt, påpekte Vegard Gundersen i sin gjennomgang for prosjektgruppa som var samlet til møte på Tynset tirsdag 20. desember.

Bakgrunnen for ferdselsprosjektet i Forollhogna var i utgangspunktet et ønske fra Dalsbygda Jaktlag om GPS-merking av flere simler i Forollhogna. Dalsbygdingene ønsket å få svar på følgende pørsmål: "Er det sommertrafikken fra nord og sør - til toppen av Forollhogna - som gjør at villreinen skyr sentralområdet, og som hindrer det viktige trekket vestøst/østvest?" Årsmøtet i Forollhogna villreinområde (Vingelen 20. april 2013) sa ja til GPS-prosjektet, under forutsetning av ekstern finansiering.

Men sånn gikk det ikke, og resultatet ble "Ferdselsprosjektet" som lokalt har vært ledet av "sjefen" i Forollhogna villreinnemnd, Per Ousten, sammen med representanter fra villreinutvalget, nasjonalparkstyret, fylkesmenn, Statens naturoppsyn (SNO) og kommunene.

NINA-rapporten "Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde" blir et meget viktig dokument når framtidige avgjørelser skal tas, lokalt og sentralt.

- Jeg er spent på hva som kommer til å skje i bygdene; - og ikke minst, hva skjer når nasjonalparkstyret behandler sluttrapporten? Sjøl er jeg lettet over at vi har kommet så langt som vi har, og at vi har alle dataene som skal til for å sluttføre oppdraget, påpekte prosjektleder Vegard Gundersen i oppsummeringsmøtet på Tynset i går.

- Det ser ut til å bli "ei god landing" for dette prosjektet, kommenterte utvalgsleder Per Ousten.

Vegard Gundersen fra NINA har ledet ferdselsprosjektet i Forollhogna siden starten i 2013. I går presenterte han de siste resultatene for styringsgruppa i et møte på  Tynset. Foto: A. Nyaas

Vegard Gundersen fra NINA har ledet ferdselsprosjektet i Forollhogna siden starten i 2013. I går presenterte han de siste resultatene for styringsgruppa i et møte på  Tynset. Foto: A. Nyaas

Sluttrapporten fra ferdselsprosjektet i Forollhogna blir nedlastbar for brukerne av denne nettsida, i siste halvdel av mars 2017. Foto: A. Nyaas

Sluttrapporten fra ferdselsprosjektet i Forollhogna blir nedlastbar for brukerne av denne nettsida, i siste halvdel av mars 2017. Foto: A. Nyaas

12 lengre intervjuer presenteres i NINA-rapporten. Her ser vi hvem som har blitt intervjuet. Foto: A. Nyaas

12 lengre intervjuer presenteres i NINA-rapporten. Her ser vi hvem som har blitt intervjuet. Foto: A. Nyaas

Et fåtall av brukerne av Forollhogna-området ønsker tilrettelegging. Foto: A. Nyaas

Et fåtall av brukerne av Forollhogna-området ønsker tilrettelegging. Foto: A. Nyaas

Per Ousten, leder i villreinnemnda og leder i prosjektgruppa, sammen med Kjersti Ane Bredesen, landbrukssjef i Tolga kommune. Foto: A. Nyaas

Per Ousten, leder i villreinnemnda og leder i prosjektgruppa, sammen med Kjersti Ane Bredesen, landbrukssjef i Tolga kommune. Foto: A. Nyaas

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas