Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Jaktkvote på 600 dyr til høsten

Arne Nyaas

Beregningen av nytt tellende areal og bestandsplanen skal behandles på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Vingelen fremmet forslaget (bordet i midten foran). Foto: Arne Nyaas

Beregningen av nytt tellende areal og bestandsplanen skal behandles på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Vingelen fremmet forslaget (bordet i midten foran). Foto: Arne Nyaas

Forollhogna har nå cirka 1800 vinterdyr. Det viser beregningene som ble lagt fram på årsmøtet lørdag. Bestandsmålet er fortsatt 2000 dyr. Et enstemmig årsmøte vedtok å redusere jaktkvoten fra 750 i fjor til 600 i år. Bestandsplanen (eller driftsplanen) for neste femårsperiode og nytt tellende areal skal behandles på et ekstraordinært årsmøte. Kravet ble framsatt av Vingelen og Kvikne. Dagens bestandsplan skal videreføres i ett år til.

Dalsbygda Jaktlag SA var vertskap for årsmøtet som ble holdt i Dalsbygda Samfunnshus. Forollhogna er kjent for "rolige årsmøter". Det var tilfellet også i år, men "temperaturen" steg noen hakk i forbindelse med orienteringen om minimumstellingene i vinter, forlengelsen av jakta i fjor høst - og ikke minst - innspillene til ny bestandsplan/driftsplan.

- Vi er tjent med å utsette behandlingen av ny bestandsplan. Og vi bør kanskje endre opplegget for å finne ut hvor mange dyr vi har? Skal vi fortsette med flytellingene? Kanskje vi heller bør holde bedre oppsyn med hvor mange kalver som blir født?! Forslaget fra Vingelen er at vi kjører dagens bestandsplan i ett år til. For oss er det viktig å bli hørt, påpekte Jakob Trøan fra Vingelen.

Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne var av samme mening som Trøan. - Nytt tellende areal og ny bestandsplan for kommende femårsperiode må tas opp på et ekstraordinært årsmøte. Da bør vi også behandle vedtektene. Dette henger nøye sammen, mente Flaa Sørensen.

Fra venstre: Årsmøtesekretær Roar Eckermann, utvalgssekretær Terje Borgos, møteleder Leif Kåre Kvangraven, utvalgsleder Hallvard Urset og utvalgsmedlem John Arne Aasen. Foto: Arne Nyaas

Fra venstre: Årsmøtesekretær Roar Eckermann, utvalgssekretær Terje Borgos, møteleder Leif Kåre Kvangraven, utvalgsleder Hallvard Urset og utvalgsmedlem John Arne Aasen. Foto: Arne Nyaas

Steinar Ytterhaug, Dalsbygda og Kristin Lund Austvik, daglig leder/fjelloppsyn i Kvikne Utmarksråd. Ytterhaug grep ordet i forbindelse med orienteringen om NINA Rapport 1331, mens Lund Austvik kommenterte innspillet fra Kvikne Utmarksråd angående bestandsplanen for kommende femårsperiode. Foto: Arne Nyaas

Steinar Ytterhaug, Dalsbygda og Kristin Lund Austvik, daglig leder/fjelloppsyn i Kvikne Utmarksråd. Ytterhaug grep ordet i forbindelse med orienteringen om NINA Rapport 1331, mens Lund Austvik kommenterte innspillet fra Kvikne Utmarksråd angående bestandsplanen for kommende femårsperiode. Foto: Arne Nyaas

"Forollhogna 2017" sammen med jaktkortene

Årsmøtet bifalt ordningen med å distribuere bladet "Forollhogna" sammen med jaktkortene. Bladet trykkes i år i et opplag på 1750. Årets utgave (80 sider pluss omslag, alle i farger) sendes til trykk den 2. juni. Bladet skal være klart for distribusjon/salg i månedsskiftet juni/juli. Utgiver er villreinutvalget i samarbeid med nasjonalparkstyret og villreinnemnda. "Forollhogna" er et bygdeblad med mange frivillige bidragsytere. Så snart bladkassene har kommet fra trykkeriet, blir "Forollhogna 2017" lagt ut for salg i butikker i samtlige "Hogna-kommuner".  Redaksjonen har som mål at det skal være artikler/bilder fra alle bygdene rundt Hogna-toppen.

Ferdselsprosjektet er avsluttet

Ferdselsprosjektet i Forollhogna er nå avsluttet - og rapporten er levert. Prosjektet startet i 2013/2014 og har pågått til nå. Etter at vernet ble innført har trafikken sentralt i området tatt seg kraftig opp, særlig på aksen Såttåhaugen-Hogna-Synnerdalen. Bakgrunnen for prosjektet var i utgangspunktet et ønske fra Dalsbygda Jaktlag om GPS-merking av noen simler i Forollhogna. Dalsbygdingene ønsket å få svar på følgende pørsmål: "Er det sommertrafikken fra nord og sør - til toppen av Forollhogna - som gjør at villreinen skyr sentralområdet, og som hindrer det viktige trekket vestøst/østvest?" Årsmøtet i Forollhogna villreinområde (Vingelen 20. april 2013) sa ja til GPS-prosjektet, under forutsetning av ekstern finansiering. Men sånn gikk det ikke, og resultatet ble "Ferdselsprosjektet" som lokalt har vært ledet av "sjefen" i Forollhogna villreinnemnd, Per Ousten, sammen med representanter fra villreinutvalget, nasjonalparkstyret, fylkesmenn, Statens naturoppsyn (SNO) og kommunene.

Steinar Ytterhaug, styrerepresentant i Dalsbygda Jaktlag SA, fant grunn til å kommentere sommertrafikken til og fra Hogna-toppen: - Vi har bu ved Forollsjøen. Tidligere så vi rein i området, nesten bestandig. Før vi kryper til køys benytter vi alltid anledningen til å kikke etter dyr. De siste fem til seks årene har vi ikke sett villrein ved sjøen og på østsida. Dyrene er helt borte.

- Dette stemmer. Etter at nasjonalparken kom og trafikken økte i sommermånedene, er villreinen borte fra området ved Forollsjøen, understreket møteleder Leif Kåre Kvangraven.

Les mer om ferdselsprojektet og last ned sluttrapporten (pdf).

- Mange prosjekter, mindre med inntekter

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på nesten 120 000 kroner. - Vi har mange prosjekter på gang, uten at inntektene greier å holde tritt. Nå er vi nødt til å slå på bremsen. Tallene som Bjørkans legger fram, er ikke behagelige for oss, men vi jobber med saken påpekte utvalgsleder Hallvard Urset. En mulig inntektskilde kan ligge i årets bladsalg. Prisen på bladet har til nå vært 100 kroner, men heves til 150 kroner. Mange har kommentert at bladet selges for billig. Men, prisen ut til jegerne som mottar bladet sammen med jaktkortene, skal fortsatt være 100 kroner. - Distribusjonen av Forollhogna-bladet via jaktkortene er helt avgjørende for oss.  Her holder vi prisen uendret, understreker Hallvard Urset.

Valget

Utvalgsleder Hallvard Urset var ikke på valg. John Arne Aasen og Helge Bjerkeseth ble begge gjenvalgt. Vara for John Arne Aasen er Kjerstin Kosberg, Singsås, og vara for Bjerkeseth er Anita Krigsvoll, Budal.

For spesielt interesserte:

Vedr. miniimumstellingene. Se fire bilder (sammensatt) fra minimumstellinga fredag før årsmøtet: Flyet fotgrafert av Ingebrigt Storli, tellebildet (904 dyr), et utsnitt av tellebildet og nederst, et bilde av en nesten nyfødt kalv (foto Ingebrigt Storli). Oppsynet som er i fjellet for å følge kalvinga, har så langt registrert sju kalver.

 

hognareinen.no- Arne Nyaas

Fire bilder (sammensatt) fra minimumstellinga fredag før årsmøtet: Flyet fotgrafert av Ingebrigt Storli, tellebildet (904 dyr), et utsnitt av tellebildet og nederst, et bilde av en nesten nyfødt kalv (foto Ingebrigt Storli). Oppsynet som er i fjellet for å følge kalvinga, har så langt registrert sju kalver. Foto tellebilder: Arne Nyaas

Fire bilder (sammensatt) fra minimumstellinga fredag før årsmøtet: Flyet fotgrafert av Ingebrigt Storli, tellebildet (904 dyr), et utsnitt av tellebildet og nederst, et bilde av en nesten nyfødt kalv (foto Ingebrigt Storli). Oppsynet som er i fjellet for å følge kalvinga, har så langt registrert sju kalver. Foto tellebilder: Arne Nyaas