Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Kalveandel på 54,5

Arne Nyaas

Utsnitt av flokken fotografert i Sandfjellet 22. juli 2017. Her er bukkene merket med blått, simlene med rødt og kalvene med gult. Foto: A. Nyaas

Utsnitt av flokken fotografert i Sandfjellet 22. juli 2017. Her er bukkene merket med blått, simlene med rødt og kalvene med gult. Foto: A. Nyaas

Resultatet av årets kalvetelling i Forollhogna er klart. Tre store fostringsflokker ble fotografert i henholdsvis Sandfjellet, Middagskneppen og Blåurdfjellet; totalt 1424 dyr. Opptellingen foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser 415 kalver, 761 simle/ungdyr og 248 bukker. Dette gir en kalveandel per 100 simle/ungdyr på 54,5. Oversikten over de 10 siste årene viser store variasjoner i andelen kalv per 100 simle/ungdyr. I 2014 ble det satt sluttstrek ved 63,8 kalver per 100 simle/ungdyr. Dette er årets resultat: