Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ønsker ikke organisert "villrein-guiding"

Arne Nyaas

Villreinnemnda ber nasjonlparkstyret avslå alle søknader om organisert guiding rettet mot villreinen i Forollhogna-området, eksempelvis turopplegg for fotografer. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Villreinnemnda ber nasjonlparkstyret avslå alle søknader om organisert guiding rettet mot villreinen i Forollhogna-området, eksempelvis turopplegg for fotografer. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Villreinnemnda er skeptisk til nye tiltak som markesfører villreinen i Forollhogna-området. Nemnda ønsker at all organisert aktivitet skal styres til ytterkantene av villreinområdet.

"Nemnda har mottatt en søknad om guiding av fotografer inn mot villreinflokker, fortrinnsvis i brunsttida. Nemnda har ingen formell myndighet i slike saker, men nasjonalparkforvalter ønsker prinsipielle vurderinger før søknaden eventuelt behandles av nasjonalparkstyret", opplyser nemndsekretær Tom Hjemsæteren i sakspapirene. Nemnda behandlet henvendelsen fra nasjonalparkstyret i møtet den 29. april i Dalsbygda.

I henvendelsen til nemnda opplyser nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug blant annet følgende:

"Ber om at den konkrete søknaden blir drøftet i Vingelen Sameie, Kvikne Utmarksråd, villreinutvalget og villreinnemda. Søknaden er knyttet til guiding i Vingelen og på Kvikne. Ønsker også tilbakemelding fra oppsynet i forhold til om det er mulig å tilrettelegge for en begrenset aktivitet knyttet til fotografering av villrein. Dette som grunnlag for behandling av søknaden i nasjonalparkstyret, og for prinsipielle diskusjoner/endelig sluttføring av besøksstrategi i forhold til muligheter for å tillate organisert guiding i nasjonalparken (hva skal/kan være mulig og eventuelle forutsetninger for dette). Generelt for Forollhogna er det ikke ønskelig at villreinen «løftes» som hovedprodukt for området i forhold til guiding direkte på villrein (dvs. oppsøkende virksomhet), men formidling av kunnskap om villrein (som en del av en helhet) for de som kommer hit, er jo viktig. Oppsøkende virksomhet på villrein er et kontroversielt tema i hele Forollhogna. Dette har jeg formidlet til søkerne. Samtidig ser vi at det tid om annen er forespørsel om muligheter for guiding fra de som kommer (spesielt utlendinger med interesse for fotografering), som faktisk ønsker seg lokal guide/kjentmann for å få kunnskap om området og for å utvise hensyn. Skal vi sende de inn i området uten muligheter for guiding, eller skal vi ha et tilbud for de som henvender seg? Og skal det være mulighet for å oppsøke villrein spesifikt – og i såfall når – og på hvilken måte? "

Svaret fra villreinnemnda er entydig: All organisert aktivitet bør styres til ytterkantene av villreinområdet.

Til opplysning: Protokollene fra alle møter i villreinnemnda finner du her.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas