Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Tellende areal engasjerer - og saken utsatt igjen

Arne Nyaas

Fullsatt sal i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld. Oppslutningen om det ekstraordinære årsmøtet var meget stor. Den store saken var tellende villreinareal. Foto: Arne Nyaas

Fullsatt sal i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld. Oppslutningen om det ekstraordinære årsmøtet var meget stor. Den store saken var tellende villreinareal. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna har igjen vedtatt å utsette behandlingen av forslaget om nytt tellende areal. Dette er en sak som engasjerer, og temperaturen i det ekstraordinære årsmøtet på Kvikne torsdag kveld var høy. Vedtaket om å utsette saken til årsmøtet i 2018 var enstemmig.

Dirigentbordet. Fra venstre Kristin Lund Austvik (sekretær), Kvikne, Tor Granvold (møteleder), Kvikne, Hallvard Urset (utvalgsleder), Vingelen og Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget), Holtålen. Foto: A. Nyaas

Dirigentbordet. Fra venstre Kristin Lund Austvik (sekretær), Kvikne, Tor Granvold (møteleder), Kvikne, Hallvard Urset (utvalgsleder), Vingelen og Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget), Holtålen. Foto: A. Nyaas

I desember 2016 mottok Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn en forespørsel fra Forollhogna villreinutvalg om å gjennomgå og digitalisere grensene for tellende areal i Forollhogna. Tellende areal brukes for å regne ut fellingskvotene rettighetshaverne i mellom, men er ikke ei grense som jegerne skal forholde seg til.

Saken var oppe til behandling på det ordinære årsmøtet i Dalsbygda i april i år. Etter forslag framsatt av Vingelen og Kvikne ble både bestandsplanen for neste femårsperiode og forslaget til nytt tellende areal vedtatt utsatt til behandling i et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Årsmøtet i april vedtok videre å nedsette ei arbeidsgruppe, med én representant fra hver kommune. Mandatet til arbeidsgruppa var å gå gjennom tellende areal på nytt. Følgende personer har vært med i arbeidsgruppa: Kristin Lund Austvik, Tynset kommune, Martin Myrmo (vara: Steinar Bakk), Rennebu kommune, Trond Are Berge (vara: Terje Tovmo), Midtre Gauldal kommune, Terje Borgos, Holtålen kommune, Kjetil Eggen, Os kommune og Jakob Trøan, Tolga kommune. Arbeidsgruppa har hatt tre møter (26. juni i Vingelen, 10. august på Kvikne og 4. oktober på Berkåk).

Villreinutvalget behandlet forslaget fra arbeidsgruppa den 26. oktober i år, og følgende vedtak ble gjort: «Villreinutvalget tar forslaget fra arbeidsgruppa til etterretning. Villreinutvalget påpeker at de samme prinsippene må legges til grunn for hele området. Villreinutvalget påpeker også at tellende areal må sees over tid og at det må tas hensyn til reinens periodiske (over år og årstider) bruk av sine beiteområder».

Forslag til grense for tellende areal
I sakspapirene fra arbeidsgruppa presiseres følgende: «I utgangspunktet følger forslag til grense for tellende areal skoggrensa, jf. forskrift. Begrepet skoggrense kan nok diskuteres, men i de fleste tilfeller går det et nokså klart skille mellom skog og fjell på kartgrunnlaget i målestokk 1:50000 fra Statens kartverk. I Forollhogna villreinområde bruker imidlertid reinen også skogsområder i stor grad. Arbeidsgruppa har gått gjennom arealbruken område for område, og de skogsområder som arbeidsgruppa har funnet er i regelmessig bruk av reinen, foreslås inkludert i tellende areal. I følgende jaktfelt/områder er skogsområder inkludert: Budalen jaktområde, Soknedal statsallmenning, Haugasetra grunneierlag, Kvikne østfjell jaktområde, Vingelen sameie og Dalsbygda jaktlag».


I beregningen av det tellende arealet har arbeidsgruppa vektlagt følgende (sitat):
«Det har vært viktig for arbeidsgruppa at tellende areal blant rettighetshaverne skal bli så rettferdig som mulig. Spesielt har arealet øst for Tjurudalen vært oppe til gjentatte diskusjoner. Arealet i Røros kommune har fram til nå ikke vært inkludert i Forollhogna villreinvald. De tilstøtende områdene Benndalen fjellsameie, Holden statsallmenning og Dalsbygda jaktlag er derimot med i Forollhogna villreinvald. Ei enstemmig arbeidsgruppe ønsker at alt areal øst for Tjurudalen skal behandles likt. Arbeidsgruppa foreslår to ulike forslag for ekstraordinært årsmøte. Arealberegninger for de to ulike alternativene er lagt ved sakspapirene.


Forslag 1.
Alt areal øst og vest for Tjurudalen skal inngå i Forollhogna villreinvald. Ved kvotetildeling skal areal øst for Tjurudalen telle 20 % av sitt egentlige areal.


Forslag 2.
Areal øst for Tjurudalen skal ikke inngå som tellende areal i Forollhogna villreinvald».

Arbeidsgruppa la fram følgende tabell (se foto under):

Tellende areal.jpg

Debatten
Geir Morten Granmo var den første som bad om ordet under møtet i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld: - I denne saken bør vi tenke oss godt om. Forslag nummer to fra arbeidsgruppa er ikke i tråd med forskriften. Området øst for Kjurrudalen skal telle med, og her må rettighetshaverne få full kompensasjon for bruken. For cirka en måned siden var det 700 tamrein inne i Kjurrudalen. I løpet av de førti siste årene har det vært tre perioder hvor villreinen også har brukt dette området. Villreinen er utsatt for mye press, og området i øst er en viktig beiteressurs. Og husk: De østlige områdene i Forollhogna kan også i framtida få stor betydning med tanke på vinterbeitet.


Jakob Trøan fra Vingelen var den neste som bad om ordet: - Det er viktig at hele området skal være med i det tellende arealet, men ei forutsetning for dette er at deler av området må graderes. Husk at alle områdene i øst er helt avhengig av å jakte i vest. Forutsetningen da er gode overgangsavtaler, og overgangsavtaler er ingen menneskerett. Så her må dere tenke dere godt om. Over tid er cirka 40 prosent av all reinen i Forollhogna skutt på vingelsgrunn, påpekte Trøan.


- Området vårt har vært mye plaget med tamreinoverganger, og vi har brukt mye tid på å holde tamreinen unna. Problemet ville ha vært mye større om vi ikke hadde stått på. For oss er det helt utenkelig at vi skal være med på å innskrenke villreinområdet. Området vårt skal telle fullt ut. Vedtas forslaget i kveld, vil Benndalen i framtida kanskje få tildelt tre dyr – og to av dyrene må gå til overgang. Vi er helt enig med Geir Morten Granmo, påpekte Annar Dragmyrhaug.

Terje Tovmo fra Budal var den neste som bad om ordet: - Telenor har gjort det godt i noen døgn nå. Jeg frykta et dette kunne bli verre enn de 19 åra jeg hadde i kriminalomsorgen. Vi foreslår at områdene øst for Kjurrudalen vektlegges med 50 prosent inntil videre ved kortutdeling, de øvrige 100 prosent. Her ble Tovmo avbrutt av en i salen. Vedkommende ville vite om Røros var med, eller ikke. Nå brøt Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget) inn med ønske om ei fem minutter lang pause. Møteleder Tor Granvold på sin side, oppfordret møtelyden til å ta turen inn i restauranten.

Etter maten foreslo Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne at saken burde utsettes til ordinært årsmøte i 2018. - Arbeidsgruppa får i oppdrag å vurdere dette videre, og til dere andre: Ta kontakt med arbeidsgruppa!

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Geir Morten Granmo. Foto: A. Nyaas

Geir Morten Granmo. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan. Foto: A. Nyaas

Annar Dragmyrhaug. Foto: A. Nyaas

Annar Dragmyrhaug. Foto: A. Nyaas

Terje Tovmo. Foto: A. Nyaas

Terje Tovmo. Foto: A. Nyaas

Kristoffer Flaa Sørensen. Foto: A. Nyaas

Kristoffer Flaa Sørensen. Foto: A. Nyaas

Se årsmøtepapirene (pdf)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas