Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Fellingsprosent på 60,7

Arne Nyaas

Oppsummeringen etter årets villreinjakt i Forollhogna viser en fellingsprosent på 60,7. Arkivfoto: Arne Nyaas

Oppsummeringen etter årets villreinjakt i Forollhogna viser en fellingsprosent på 60,7. Arkivfoto: Arne Nyaas

Av kvoten på 300 dyr ble 182 felt under årets jakt i Forollhogna. Det gir en fellingsprosent på 60,7.

Dette er kommentaren fra villreinutvalget:

"Utvalget konstaterer at fellingsprosenten er en del lavere for 2018 enn hva som har vært vanlig i Forollhogna de siste årene. Mye av forklaringen for dette synes å være mye sørvestlig vindretning, samt færre overgangsavtaler mellom rettighetshaverne. En ser også at områder som har hatt rensdyr i perioder, også har lavere avskyting enn tidligere år.

Det bør derfor være en prioritert oppgave å motivere jegere til å til å sette av tid til å kunne jakte når det er dyr i feltet. Villrenen synes også å ha fått en villere adferd og et noe mer urolig atferdsmønster. Dette gjør det mer krevende å jakte, og utvalget har fått tilbakemeldinger om at det er vanskeligere å skyte rensdyr nå, enn tidligere.

Færre overgangsavtaler og en villere atferd hos rensdyrene, vil også kreve mer av jegerne om utviklingen fortsetter.

For 2018 gir en lavere avskytingsprosent en direkte vekst i stammestørrelsen, da kalvetellingene var høyere enn avskytingen. En vekst i stammen er en ønsket utvikling, da dagens stamme ligger under ønsket antall dyr.

Disse temaene som stammestørrelse, tildeling av antall fellingstillatelser, fellingsprosent mv. er sentrale temaer som må inn i ny bestandsplan. Forslag til ny bestandsplan er under utarbeiding, og det legges opp til en gjennomgang og diskusjon om bestandsplanen i rettighetshavermøtet.

Det tas sikte på å innkalle til rettighetshavermøte i første del av desember.”

Last ned årets fellingsresultat (her kan du også sammenligne år for år).

hognareinen.no - Arne Nyaas