Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Jakob Nordstad ny utvalgsleder

Arne Nyaas

Jakob Nordstad (38) fra Tynset er enstemmig valgt til ny leder i arbeidsutvalget. Nordstad er blant annet leder i Magnilsjøan Grunneierlag SA.  Foto: A. Nyaas

Jakob Nordstad (38) fra Tynset er enstemmig valgt til ny leder i arbeidsutvalget. Nordstad er blant annet leder i Magnilsjøan Grunneierlag SA.  Foto: A. Nyaas

Jakob Nordstad (38) fra Tynset/Tolga ble lørdag enstemmig valgt til ny leder i arbeidsutvalget, som utvides fra tre til seks medlemmer. De øvrige nye er: Kåre Kr. Totlund fra Kvikne, Kjetil Eggen fra Dalsbygda og Terje Tovmo fra Budalen. Helge Bjerkset fra Singsås og John Arne Aasen fra Haltdalen ble begge gjenvalgt.

Til opplysning: Jakob Trøan fra Vingelen er vara for Jakob Nordstad, Anita Krigsvoll fra Budalen er vara for Helge Bjerkset, Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne er vara for Kåre Kr. Totlund, Kjell Magne Ryen fra Dalsbygda er vara for Kjetil Eggen, Kjerstin D. Kosberg fra Singsås er vara for John Arne Aasen og Jorid E. Bjørnevold fra Budalen er vara for Terje Tovmo.

Fra tre til seks

Arbeidsutvalget har inntil nå bestått av tre personer. De senere årene har utvalget hatt ekstern sekretær, og denne oppgaven har Terje Borgos (daglig leder for fjellstyrene i Ålen og Haltdalen) skjøttet på beste måte. Terje Borgos fortsetter som sekretær i arbeidsutvalget.

I forslaget fra arbeidsgruppa som har jobbet med en eventuell utvidelse av villreinvaldet (arealmessig), ble det foreslått at arbeidsutvalget burde bestå av 3 medlemmer fra Hedmark og 2 fra Sør-Trøndelag. Begrunnelsen for dette var fordeling etter areal. I årsmøtet lørdag fremmet Soknedal forsalg om seks medlemmer. Og sånn ble det. Til opplysning: Rennebu og Kvikne stiller fra nå av felles kandidat.

Ønsker å "trå til"

Det nye arbeidsutvalget har som mål å "trå til" fra dag én. Den første arbeidsoppgaven for det nye arbeidsutvalget er å utarbeide et nytt budsjett (vedtatt av årsmøtet). I møtet på Kvikne var det flere merknader til budsjettforslaget fra det avtroppende arbeidutvalget. Torgeir Svae (bosatt i Vingelen) påpekte at det tidligere arbeidsutvalget har hatt "lav kostnadskontroll". - Her må det bygges opp en "buffer" økonomisk, og det må legges opp til langt bedre kostnadskontroll. Alt på lager (blant annet bøker og blad, reds. anm.) må avskrives, påpekte Svae.

Nytt tellende areal

Den "store" saken for rettighetshaverne i Forollhogna, var behandlingen var "nytt tellende areal for tildeling av villrein". På årsmøtet i Dalsbygda i fjor (2017) ble det lagt fram et forslag med ytre arealgrense. Forslaget var utarbeidet av Ingrid Nerhoel ved Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn, etter innspill og høringer blant rettighetshaverne. Men årsmøtet i 2017 ønsket ikke å behandle forslaget. Saken ble i stedet utsatt til det ekstraordinære årsmøtet i desember i fjor (Kvikne). Samtidig ble det opprettet ei arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med saken. Men, heller ikke på det ekstraordinære årsmøtet ble saken behandlet. Det store diskusjonstemaet var arealene øst for Kjurrudalen/Kjølidalen. Arbeidsgruppa fikk beskjed om å legge fram et nytt forslag uten arealmessig gradering.

På årsmøtet i Haltdalen var Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne den første til å be om ordet. - Det er betenkelig at vi fikk papirene i arealsaken utdelt nå, rett før årsmøtet. Dette må vi studere før vi kan godkjenne forslaget.

- Umulig for arbeidsutvalget å distribuere papirene før. Vi mottok disse for to dager siden fra Norsk Villreinsenter, svarte Terje Borgos, som ellers presiserte at endringene fra det som tidligere er lagt fram, er kosmetiske. - Og, det er bare arealene innen området som det kan jaktes på, forsikret Borgos.

- Du kan godt si at dette er "flisespikkeri", men Fo1 har mistet 1000 mål. Ok, vi vedtar dette nå, men med full gjennomgang i rettighetshavermøtet før jul, krevde Flaa Sørensen.

Og sånn ble det. Under et kart og en tabell som viser det siste og vedtatte forslaget:

Revidert arealberegning (lagt fram på årsmøtet lørdag 21. april 2018).

Revidert arealberegning (lagt fram på årsmøtet lørdag 21. april 2018).

 

hognareinen.no - Arne Nyaas