Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Jaktkvote på 300 dyr

Arne Nyaas

Jakt eller ikke i år? Denne problemstillingen ble reist i årsmøtet lørdag. Stedet var Haltdalen Samfunnshus. Foto: Arne Nyaas

Jakt eller ikke i år? Denne problemstillingen ble reist i årsmøtet lørdag. Stedet var Haltdalen Samfunnshus. Foto: Arne Nyaas

Totalfredning eller jakt? Feiltellingen i 2015 samt årets telleresultat (1078 dyr) skapte som ventet diskusjon på årsmøtet i Haltdalen lørdag. Soknedal fjellstyre foreslo totalfredning, men fikk sterk motbør. – Det er ikke sikkert at nemnda godtar null i kvote, påpekte nemndsekretær Tom Hjemsæteren. – Totalfredning er helt «sjøvilt», mente Aina Eggen fra Såttåhaugen. – Forslaget fra Fo-1 er 300 dyr, påpekte Kristoffer Flaa Sørensen.

Innledningsvis fant undertegnende grunn til å redegjøre for feiltellingen som ble gjort 6. mars i 2015. Opptellingen da viste totalt 1773 dyr. Kl. 15.58 ble det fotografert to flokker øst for Litjhiåsjøen, en flokk på 272 dyr og en flokk på 5 dyr. Den dagen fulgte småflyet linjesystemet vest-øst, øst-vest. Da småflyet var på veg vestover igjen en halvtime senere ble det fotografert en ny flokk i det samme området, men én kilometer lenger sør. Denne flokken ble opptelt til 277 dyr. Konklusjonen i 2015 var at dette var tre forskjellige hoper. Ved en sammenstilling av telleresultatene for årene 2008-2017 (gjort i mars i år), sammen med vedtatte jaktkvoter for de respektive årene, samt jaktresultatene – ble tabben oppdaget. Arbeidsutvalget fikk umiddelbart beskjed om at korrekt vintertelling i 2015 var 1496 dyr, og samtlige rettighetshavere ble orientert om dette.

  • - Null i kvote? Et drastisk forslag som vi ikke er forberedt på! Vingelen støtter forslaget på 300 dyr. Totalfredning er ikke aktuelt i år. Dette burde vi i så fall ha fått beskjed om på forhånd, påpekte Jakob Trøan fra Vingelen.
  • - På årsmøtet kan det sjølsagt stilles forslag. Nå må vi uansett gå forsiktig fram, mente Olve Morken fra Ålen Fjellstyre.
  • -  Vi trekker forslaget på 350 og går for 300, presiserte Hallvard Urset, avtroppende leder i villreinutvalget.
  • - Først må det stemmes på forslaget om fredning, så kvote, påpekte Roar Eckermann fra Dalsbygda.
  • - En rettighetshaver kan komme med et hvilket forslag som helst, presiserte Kåre Merket.


I avstemningen fikk forslaget om totalfredning seks stemmer, og falt. Kvoteforslaget på 300 ble så vedatt mot tre stemmer.

Kåre Merket fra Soknedal fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Kåre Merket fra Soknedal fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Olve Morken fra Ålen Fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Olve Morken fra Ålen Fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan fra Vingelen. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan fra Vingelen. Foto: A. Nyaas

Roar Eckermann fra Dalsbygda. Foto: A. Nyaas

Roar Eckermann fra Dalsbygda. Foto: A. Nyaas

Ny bestandsplan utsatt igjen

En av de viktigste sakene på årsmøtet i år var å behandle forslaget til ny bestandsplan. Forslaget til ny plan ble ikke sluttbehandlet på årsmøtet i fjor. I stedet ble det vedtatt å forlenge gjeldende plan for årene 2012-2016 med ett år til. Det ble samtidig vedtatt å opprette ei arbeidsgruppe som skulle legge fram forslag til tellende areal.

Planen som ble lagt fram for årsmøtet lørdag, var for årene 2018 til 2021. Forollhogna villreinområde består i dag av to jaktvald, det opprinnelige valdet som berører kommunene Os, Tolga, Tynset, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen - og det nye valdet Røros kommune. Behandlingen av planforslaget ville blant annet avgjøre om planen skulle omfatte hele villreinområdet slik at det bare ble ett vald (Røros inklusive).

I planforslaget foreslås det også å senke bestandsmålet fra 2000 til 1700-1800 vinterdyr.

I årsmøtet på lørdag mente Kvikne at det ville være lurt å utsette hele planen, nok en gang. Dette sa Vingelen seg enig i. Argumentene for dette var/er jobben som gjøres med nytt tellende areal for tildeling av villrein. Etter forslag fra Hallvard Urset, avtroppende leder i villreinutvalget, vedtok årsmøtet (mot én stemme) å forlenge eksisterende plan i ett år til.

NB: Se egen sak om nytt tellende areal

 

hognareinen.no - Arne Nyaas