Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Kalveprosjektet fortsetter i vår

Arne Nyaas

Kalveprosjektet fortsetter i vår. Dette blir den tredje våren. Foto fra 2017: Ingebrigt Storli, Kvikne Utmarksråd

Kalveprosjektet fortsetter i vår. Dette blir den tredje våren. Foto fra 2017: Ingebrigt Storli, Kvikne Utmarksråd

Hvorfor et eget kalveprosjekt i Forollhogna? Dette er forklaringen:

Under strukturtellinga rett etter jaktslutt høsten 2015, var det relativt lite brunst å se i villreinflokkene i Forollhogna. Dette fikk forskerne fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) til å stusse. Brunstaktiviteten skal normal være stor den siste uka i september. Det var den ikke høsten for tre år siden. Fjelloppsynet var de første som ropte et "varsko". Med dette som bakgrunn ble det i 2016 enighet om å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge mulige endringer i kalvingstidspunktet hos villreinen i Forollhogna. En tilsvarende undersøkelse ble gjort på 1980-tallet. Konklusjonen da var at kalvinga startet i siste halvdel av april og med 7. mai som "toppdagen" i antall fødte kalver.

Det ble derfor gjennomført telling av kalv på vårparten både i 2016 og 2017, utført av lokalt fjelloppsyn og folk fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). I år skal mannskapet rykke ut for tredje gang. Starten vil skje cirka 24. april og feltperioden skal vare til cirka 5. juni. Målet er å dokumentere og tallefeste "midtpunktet" og lengden på kalvingsperioden. Senere skal resultatet nå sammenlignes med registreringene som ble gjort på 1980-tallet. Er det endringer og i så fall hvilke? Skjer kalvinga senere nå? Strekker kalvinga seg over en lengre periode nå enn for 30 år siden?

Prosjektleder Olav Strand i NINA presiserer at det er svært viktig å dokumentere situasjonen nå før det eventuelt iverksettes tiltak. Et krav til kalvejegerne i høst kan bli at alle felte kalver skal dokumenteres med bilder. I tillegg blir det krav om innlevering av kjeve og nøyaktig slaktevekt.

Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden om bruk av snøskuter i forbindelse med årets kalveprosjekt, for perioden 20. april til 15. juni. Nasjonalparkforvalter innstilte på ja i sin innstilling, saken er behandlet - men det endelige vedtaket er ennå ikke gjort kjent. Som grunnlag for tillatelsen ber nasjonalparkstyret om at det avgis en felles rapport som evaluerer den praktiske gjennomføringen av registreringsarbeidet og motorferdselen i 2017. "Det forutsettes at rapporten beskriver hvordan registreringsarbeidet ble planlagt og utført for å unngå forstyrrelse av villreinen og for å begrense den samlede motorferdselen, og i hvilken grad prosjektet og de ulike aktørene mener man greide å oppfylle disse intensjonene i 2017", heter det i innstillingen til vedtak.

Protokollene fra styremøtene i nasjonalparkstyret finner du her

Se bilder fra kalveprosjektet våren 2017

 

hognareinen.no - Arne Nyaas