Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Foreslår kvalitetsnorm for villrein

Arne Nyaas

NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" er lagt fram. Her foreslås det at "helsetilstanden" i hvert enkelt villreinområde skal angis med grønt (god/godkjent), gult (middels/godkjent) eller rødt (dårlig/ikke godkjent). Foto: A. Nyaas (med rapporten innfelt).

NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" er lagt fram. Her foreslås det at "helsetilstanden" i hvert enkelt villreinområde skal angis med grønt (god/godkjent), gult (middels/godkjent) eller rødt (dårlig/ikke godkjent). Foto: A. Nyaas (med rapporten innfelt).

I NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" som ble lagt fram i dag, foreslår en uavhengig ekspertgruppe oppnenvt av Miljødirektoratet, et "trafikklyssystem" for villreinområdene. En vurdering av bestandsforhold, beiteforhold og tilgang på arealer skal gi grønt, gult eller rødt "lys" for de respektive villreinområdene.

Miljødirektoratet presiserer følgende: " Den norske totalbestanden av villrein om vinteren er anslått til ca. 30 000–35 000 dyr. Ved siden av mindre forekomster i Russland er Norge det eneste landet i Europa med opprinnelig, vill fjellrein, og villreinen er klassifisert som en norsk ansvarsart. De overordnede målsettingene for forvaltningen er å sikre at arten, og de 23 ulike villreinområdene, forvaltes på en slik måte at levedyktige bestander innen økologisk fungerende leveområder ivaretas (naturmangfoldloven § 5). Stortinget anmodet regjeringen om å utarbeide en kvalitetsnorm for villrein i forbindelse med behandlingen av naturmangfoldmeldingen i 2016.

– Vi har nå fått et godt og svært grundig grunnlag for å foreslå en forskrift om kvalitetsnorm for villreinen. Villrein vil bli den andre arten som får en slik kvalitetsnorm, som er et viktig virkemiddel i naturmangfoldloven".  Dette påpeker Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer på Miljødirektoratets nettside.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas