Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ny bestandsplan og ny avskytingsmodell, men uendret kvote

Arne Nyaas

Årsmøtet, som ble holdt i Klættheim forsamlingshus i Budalen i går, ble rekordraskt avviklet. Her orienterer utvalgsleder Jakob Nordstad om målet for villreinstammen i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Årsmøtet, som ble holdt i Klættheim forsamlingshus i Budalen i går, ble rekordraskt avviklet. Her orienterer utvalgsleder Jakob Nordstad om målet for villreinstammen i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna kan se tilbake på et historisk årsmøte. Et grundig arbeid utført av styret i forkant, resulterte lørdag i enstemmige vedtak fra start til slutt. Stedet var Klættheim forsamlingshus i Budalen. Fra nå av skal det felles færre simler. Jaktmessig økes kalveandelen. Årets kvote blir den samme som i fjor, 300 dyr. Det langsiktige målet i Forollhogna er en vinterstamme på cirka 1900 dyr. Målsettingen er nedfelt i den nye bestandsplanen (vedtatt i går). Myndig møteleder var Per Bjarne Bonesvoll fra Midtre Gauldal. Innledningsvis orienterte han om historikken knyttet til Budalen.

 Dagens styre ledes av Jakob Nordstad fra Tynset. Etter ett år i «førersetet» har han satt seg grundig i respekt. Jobben som han og styret har gjort det siste året, la grunnlaget for gårsdagens rekordraske årsmøte (møtestart 10.30, møteslutt 14.00).

Innledningsvis i går orienterte styreleder om følgende saker: Årets minimumstelling, nytt godkjent tellende areal, tamreinproblematikken i 2018, kalveprosjektet, fjorårets jakt inklusive oppsynsrapporten – og sekretærtjenesten. Jobben som sekretær for utvalget har i løpet av vinteren vært utlyst på tilbud.

 Kristin Lund Austvik ny sekretær

- Her fikk vi fem gode tilbydere. Prismessig lå fire ganske likt, og styret har gjennomført intervjuer med disse fire. Avgjørelsen tok vi i møtet den 24. mars. Ny sekretær for villreinutvalget i Forollhogna de neste fem årene blir Kristin Lund Austvik fra Kvikne. Hun er fra før sekretær for villreinutvalget i Knutshø, men også daglig leder/fjelloppsyn for Kvikne Utmarksråd. Alt angående sekretærtjenesten er samlet i en egen protokoll, presiserte Jakob Nordstad.

 Terje Borgos fikk fortjent takk

Avslutningsvis i møtet i går benyttet Jakob Nordstad anledningen til å takke Terje Borgos for jobben han har gjort som sekretær for villreinutvalget de 10 siste årene.  Terje kom inn som sekretær i 2009, og han ble den første som fikk betalt for arbeidet. Før Terje Borgos hadde Heidi Ydse (da Kvikne) sekretærjobben i to år (ubetalt). Det hører med til historien at dalsbygdingen Jon J. Meli jobbet ubetalt for villreinområdet i 33 år (som formann og mangeårig sekretær). Da han takket for seg i april 2004 var avskjedsgaven praktfull: Gratis jakt på storbukk i eget villreinområde.

 Valg

I villreinutvalget sitter det én fast representant fra hver kommune. John Arne Aasen (Holtålen) og Helge Bjerkset (Midtre Gauldal) hadde begge sagt nei til gjenvalg.

Utvalget som tar fatt på jobben nå er følgende: Leder Jakob Nordstad (Tynset/Tolga), Annar Dragmyrhaug (ny, Holtålen), Anita Krigsvoll (opprykk fra vara – Budalen/Midtre Gauldal), Kjetil Eggen (gjenstående Dalsbygda/Os), Kåre Kristen Totlund (gjenstående Kvikne/Tynset) og Terje Tovmo (gjenstående Budalen/Midtre Gauldal).

Det er alltid godt oppmøte når Forollhogna villreinområde kaller inn til årsmøte. Foto: Arne Nyaas

Det er alltid godt oppmøte når Forollhogna villreinområde kaller inn til årsmøte. Foto: Arne Nyaas

Etter 10 år som sekretær for villreinområdet mottok Terje Borgos en flott jaktkniv som takk for innsatsen, her overrakt av styreleder Jakob Nordstad. I midten, ordstyrer Per Bjarne Bonesvoll. Foto: Arne Nyaas

Etter 10 år som sekretær for villreinområdet mottok Terje Borgos en flott jaktkniv som takk for innsatsen, her overrakt av styreleder Jakob Nordstad. I midten, ordstyrer Per Bjarne Bonesvoll. Foto: Arne Nyaas

Terje Borgos takket for 10 interessante år som sekretær for villreinområdet. Møteleder Per Bjarne Bonesvoll til venstre med møtereferent Trond Are Berge til høyre. Foto: Arne Nyaas

Terje Borgos takket for 10 interessante år som sekretær for villreinområdet. Møteleder Per Bjarne Bonesvoll til venstre med møtereferent Trond Are Berge til høyre. Foto: Arne Nyaas

Her kan du laste ned årsmøtepapirene (pdf)

………………………………………………………………………………………

Last ned referatet fra årsmøtet (pdf)hognareinen.no - Arne Nyaas