Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Nytt tellende areal godkjent

Arne Nyaas

Nytt tellende areal er nå godkjent av Villreinnemnda for Forollhogna.    Last ned kartet over som pdf-fil.

Nytt tellende areal er nå godkjent av Villreinnemnda for Forollhogna. Last ned kartet over som pdf-fil.

Nytt tellende areal i Forollhogna villreinvald er nå godkjent. Villreinnemnda behandlet forslaget i sitt møte på Os den 1. april. I referatet fra nemndsmøtet påpekes blant annet følgende: “Tellende areal er nå tegna mer etter naturlige grenser i terrenget mot snaufjell, og tar med noen skogs- og myrområder som reinen faktisk bruker. Grensa for tellende areal har da i noen tilfeller tatt med areal som per i dag ikke er med i valdet, og det blir derfor meldt inn som endring i valdet”.

I sakspapirene fra møtet i villreinnemnda påpekes blant annet dette: “Utvidelsene av valdet er dokumentert med kart og underskrifter etter hjorteviltforskriftas krav til søknad om godkjenning av vald, § 25. Søknaden om tellende areal er godt innafor tidligere vurderinger som er gjort ved utarbeidselsen av viltkartet/NINA-rapport 528, vurderinger og valg i prosessen med regional plan, og nemndas godkjenning av Røros Vest villreinvald. Sekretariatet merker seg at Forollhogna villreinvald heller ikke denne gangen har vist noen vilje til å inkludere Røros og samle villreinområdet til felles forvaltning i ett vald. Sekretariatet tilrår likevel at søknaden godkjennes, med nytt offisielt tellende areal for Forollhogna Villreinvald på 1 993 791 dekar.”

ForollhognaVillreinvald1mars2019.jpg

Godkjenningen av nytt tellende areal medfører også enkelte endringer i antall representanter til årsmøtet. Se fordelingen i høyre spalte i bildet over.

hognareinen.no - Arne Nyaas