Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VillreinflokkDenne.jpg

Kvote

KVOTE


2018: 300

2017: 600 (481 felt, 80,2 %)

2016: 750 (fordelt på rettighetshavere- pdf)

2015: 700 (581 felt, 83%)

2014: 700 (629 felt, 89,9 %)

2013: 650 (550 - 84,6 %)

2012: 600 (456 - 76 %)

2011: 600 (535 - 89,2 %)

2010: 650 (589 - 90,6 %)

2009: 900 (766 - 85,1 %)

2008: 950 (796 - 83,8 %)

2007: 800 (652 - 81,5 %)

2006: 300 (272 - 90,7 %)

2005: 300 (264 - 87,7 %)

2004: 400 (363 - 90,8 %)

2003: 400 (362 - 90,5 %)

2002: 750 (694 - 92,5 %)

2001: 800 (710 - 88,7 %)

2000: 800 (731 - 91,4 %)

Målsetting (Bestandsplanen for 2012 - 2016):

"I planperioden 2012-2016 tas det sikte på å øke vinterstammen til 2000 dyr.
Strukturtellingene viser at sammensetningen eller strukturen i stammen nå er tilnærmet tidligere målsetning. Denne struktur i stammen skal opprettholdes. Det innebærer at fordeling på kjønn og alder i stammen, etter jakt bør være:
Simler 1 1/2 år og eldre 45 %
Bukk 3 1/2 år og eldre 21 %
Bukk 1 1/2 år og 2 1/2 år 13 %
Kalv; begge kjønn 21 %
For å opprettholde denne fordeling bør jaktkvoten fordeles som følger:
Kalv 40 % kalv
Simle 30 % simle
Bukk 30 % bukk; herav 1/3 storbukk og 2/3 liten bukk
Jakttiden skal være: 20.08 - 20.09. og det er nattjaktforbud fra 20.00 til 06.00"