Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Struktur.jpg

Struktur

strukturtellinger

Tellingene (umiddelbart etter endt jakt) utføres av personell fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), sammen med personell fra området (villreinutvalget og oppsyn). NINA presiserer følgende i rapportene: "Det er generelt sett en utfordring å finne så mange dyr som ønskelig under strukturtelling om høsten i alle områdene. Stammestrukturen har mindre variasjoner fra år til år, og det er i hovedsak jakta/kvotetildelinga som har størst innvirkning på denne". Her er resultatene fra de åtte siste årene:

 

 År:             Antall flokker:           Antall dyr funnet:             Kalver %:                 Simler %:                Bukk 1,5 år %:               Bukk 2,5 år %:             Bukk 3,5 år og eldre %:

2017            8                                 1120                                          21                             43,5                          6,1                                     7,9                                  21,6

2016            8                                   953                                          15,9                           52,6                          6,8                                     4,1                                  20,6

2015            3                                   597                                          20,9                           52,6                          5,4                                     3,4                                  17,4

2014          13                                   936                                          19,6                           47,6                          5,4                                     5,0                                  22,3

2013          6                                     682                                           22,7                          39,6                          7,6                                     8,2                                  21,8

2012          3                                     973                                           21,9                          42,1                          8,9                                     7,9                                  19,1

2011         13                                  1569                                           22,9                         48,3                          6,6                                     4,1                                   18,1    

2010         15                                   945                                            21,2                          47,2                          4,6                                    5,2                                   21,9