Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

RegionalPlan.jpg

Regional plan

Foreslår Forollhogna med i Europeisk villreinregion

I 2007 ble det satt i gang et femårig program hvor målet var at det i løpet av 2012 skulle være utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Den regionale planen for Forollhogna ble godkjent av Miljøverndepartementet 09.10.2013

I ØF-rapport 05/2015  "Europeiske villreinregioner, en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet" (overlevert til klima- og miljøminister Tine Sundtoft på Hjerkinn 9. juni 2015), foreslås følgende:

  • Det bør etableres en bred satsing på Villreinfjellet som reiselivsprodukt. Det blir en viktig del av historien om Norge.
  • Det etableres to europeiske villreinregioner, en nordlig og en sørlig,  som inkluderer de nasjonale villreinområdene og omfatter de berørte kommunene. Med disse regionene signaliseres villreinens betydning utover Norges grenser. Regionene brukes for å henlede på satsinger for større georgrafiske områder.
  • Det etableres et eget verdiskapingsprogram; Villreinfjella som verdiskaper. Programmet  bør gå over 5 år, men det bør legges til rette for en langsiktig satsing på villreinen og villreinfjellet som en ressurs for reiselivet.
  • Etablering av prosjekter er en sentral del av dette programmet. Prosjektene skal bidra til en bred verdiskaping innen reiselivet basert på villreinen og villreinfjellet som ressurs. Programmet er åpent for søknader fra aktører i de berørte kommunene som inngår i de europeiske villreinregionene. Prosjektene må primært         forankres hos private næringsaktører og engasjere disse, men kan også omhandle utvikling av infrastruktur som på sikt kan øke den økonomiske verdiskapingen.
  • Verdiskapingsprogrammet skal ledes av en styringsgruppe med representanter for ulike aktører og ha et sekretariat. Gruppa skal legge til rette for en mobilisering om temaet og en spredning av kunnskap om villreinen, villreinfjellet og hvordan dette kan brukes som en ressurs for reiselivet. Styringsgruppa skal legges til rette for arenaer for kunnskapsoverføring.
  • Det settes av 10 millioner kroner per år i 5 år til Verdiskapingsprogrammet.
  • Det skjer en satsing på FoU, både som del av den brede kunnskapsoppbyggingen og for å systematisere vurderinger av effekter av prosjektene.
  • Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn og Sør på Skinnarbu blir regionale sentra for satsingen i hver av de to regionene.    

 

HER KAN DU LASTE NED DOKUMENTENE:

Se referat fra Hjerkinn 9. juni 2015 (villrein.no)