Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VedtekterTre.jpg

Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE


§ 1 LAGET OG GEOGRAFISK AVGRENSING
Forollhogna Villreinområde er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere til villreinjakt innen:
• Midtre Gauldal kommune
• Holtålen kommune
• Rennebu kommune
• Tynset kommune
• Tolga kommune
• Os kommune


§ 2 FORMÅL OG ARBEIDSFELT
Formålet med sammenslutningen er gjennom samarbeidstiltak å forvalte villreinstammen i området best
mulig ut fra de rammer villreinen krever, årsmøtet, offentlige lover og forskrifter setter.
§ 3 MEDLEMSKAP
Rett til å bli medlem har grunneiere og rettighetshavere som har tellende villreinareal innenfor området, og
der terrenget kan benyttes av villreinen uten forstyrelser i form av bebyggelse eller annet arealinngrep.


§ 4 VILLREINUTVALGET
• Det velges et villreinutvalg på 3 medlemmer. Det består av leder, kasserer og sekretær. Alle velges for 2
år av gangen. Leder og sekretær er ikke på valg samme år.
• Det velges personlige varamedlemmer for villreinutvalget.
• Valgperioden følger medlemmenes.
• Villreinutvalgets medlemmer skal være geografisk fordelt.


§ 5 VILLREINUTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER
Villreinutvalget skal:
• Forberede saker som skal behandles på årsmøtet, og sammenkalle dette hvert år i mars/april med 3 ukers
varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Villreinutvalget i hende før 1. februar.
Forslaget skal sendes ut sammen med innkallingen til møtet. Valgkomiteens forslag sendes ut sammen
med årsmøtepapirene.
• Være bindeledd mellom grunneiere/rettighetshavere og offentlige myndigheter.
• Avgi årsmelding.
• Avgi revidert regnskap.
• Gi nødvendige informasjoner til medlemmene.
• Holde forvaltningsplanen oppdatert, herunder jakttid, avskytningsplan, stammestørrelse, stammestruktur
etc.
• Komme med forslag til fellingskvote med kjønns- og aldersfordeling.
• Fremlegge budsjettforslag.
• Være ansvarlig for at det blir foretatt nødvendige villreintellinger, strukturtellinger og beiteundersøkelser.
• Være ansvarlig for jaktoppsynet innen Forollhogna Villreinområde. Bl.a. ansette oppsynsleder.
• Om ønskelig koordinere jaktavtaler mellom grunneiere/rettighetshavere.

§ 6 ÅRSMØTET
På årsmøtet kan representanter fra grunneiere/rettighetshavere som er medlem i Forollhogna Villreinområde
møte. De kan avgi stemme i forhold til areal godkjent for villreinjakt:
Inntil 10 000 daa 1 stemme
10 000 – 50 000 daa 2 stemmer
50 000 – 100 000 daa 3 stemmer
100 000 – 150 000 daa 4 stemmer
150 000 – 200 000 daa 5 stemmer
200 000 – 250 000 daa 6 stemmer
250 000 – 300 000 daa 7 stemmer
over 300 000 daa 8 stemmer


Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder og referent.
2. Velge 2 til å underskrive protokollen.
3. Behandle årsmelding.
4. Behandle regnskap.
5. Bestemme fellingskvote med tilhørende kjønns- og aldersfordeling.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Gjennomføre valg.
8. Vedta budsjett.
9. Eventuelt. (Det kan ikke fattes vedtak på dette punkt.)


§ 7 VALGKOMITÉ
Valgkomité består av formann og 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet for 3 år om gangen. Det skal være
rullering blant medlemmene, slik at ett nytt medlem velges hvert år, og fungerer som formann i det 3. året.
Valgkomiteens medlemmer skal være geografisk fordelt. Det velges personlige varamedlemmer.
Valgkomiteen skal:
1. Lede valgene på årsmøtet.
2. Komme med forslag til utvalgsmedlemmer som står på valg.
3. Komme med forslag på 2 revisorer med 1 varamedlem. Disse velges for 1 år av gangen.
4. Komme med forslag til godtgjørelse til Villreinutvalget.
5. Komme med forslag til 1 nytt medlem til valgkomiteen hvert år.


§ 8 ØKONOMI
Villreinutvalgets utgifter deles mellom de enkelte grunneiere/rettighetshavere i forhold til antall
fellingstillatelser.


§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtekter kan foretas på årsmøte. Det kreves 2/3 flertall.
§ 10 UTMELDING
1. Lag som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig innen 1. februar. Saken legges deretter frem
for første årsmøte for godkjenning. Andel i innbetalte midler kan ikke kreves tilbakebetalt.
2. Områder som ikke kan medreknes som leveområde for villreinen kan rapporteres inn for
villreinnemnda. Villreinnemnda behandler innsigelsen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
rundskriv.

§ 11 NEDLEGGELSE
Villreinutvalget opphører etter vedtak på årsmøtet når 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer for det. Dette må
skje 2 årsmøter på rad.


Vedtektene ble vedtatt på årsmøte 25. mars 1995, og revidert på årsmøtet 22. april 2006.

Last ned vedtektene (pdf)