Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VedtekterTre.jpg

Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE (sist revidert: årsmøtet 2019)


§ 1 LAGET OG GEOGRAFISK AVGRENSING
Forollhogna Villreinområde er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere til villreinjakt innen:
• Midtre Gauldal kommune
• Holtålen kommune
• Rennebu kommune
• Tynset kommune
• Tolga kommune
• Os kommune


§ 2 FORMÅL OG ARBEIDSFELT
Formålet med sammenslutningen er gjennom samarbeidstiltak å forvalte villreinstammen i området best
mulig ut fra de rammer villreinen krever, årsmøtet, offentlige lover og forskrifter setter.


§ 3 MEDLEMSKAP
Rett til å bli medlem har grunneiere og rettighetshavere som har tellende villreinareal innenfor området, og
der terrenget kan benyttes av villreinen uten forstyrelser i form av bebyggelse eller annet arealinngrep.


§ 4 VILLREINUTVALGET
Det velges et villreinutvalg på 6 medlemmer med en representant fra hver av kommunene Tolga, Os og Holtålen. Tynset og Rennebu kommuner har en felles representant og Midtre Gauldal har 2 representanter. Haugasetra grunneierlag representeres ved representanten til Midtre Gauldal.  Rettighetshaverne i hver enkelt kommune velger sin (sine) representanter og personlige varamedlemmer.  Styret består av leder, nestleder og styremedlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  Alle velges for 2 år av gangen.  Ingen kan sitte lengre sammenhengende i styret enn 3 perioder (6 år). Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen. Ved behov kan villreinutvalget selv velge kasserer blant medlemmene. Villreinutvalget kjøper sekretær- og oppsynstjenester fra lokale aktører med faglig kompetanse


§ 5 VILLREINUTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER


Villreinutvalget skal:
Forberede saker som skal behandles på årsmøtet, og sammenkalle dette hvert år i mars/april med 3 ukers varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Villreinutvalget i hende før 1. februar. Forslaget skal sendes ut sammen med innkallingen til møtet. Valgkomiteens forslag sendes ut sammen med årsmøtepapirene.

·   Være bindeledd mellom grunneiere/rettighetshavere og offentlige myndigheter.

·   Avgi årsmelding.

·   Avgi revidert regnskap.

·   Gi nødvendige informasjoner til medlemmene.

·   Holde forvaltningsplanen oppdatert, herunder jakttid, avskytningsplan, stammestørrelse, stammestruktur etc.

·  Komme med forslag til fellingskvote med kjønns- og aldersfordeling.

·  Fremlegge budsjettforslag.

·  Være ansvarlig for at det blir foretatt nødvendige villreintellinger, strukturtellinger og beiteundersøkelser.

·  Være ansvarlig for jaktoppsynet innen Forollhogna Villreinvald. Bl.a. ansette oppsynsleder.

·  Om ønskelig koordinere jaktavtaler mellom grunneiere/rettighetshavere.§ 6 ÅRSMØTET
På årsmøtet kan representanter fra grunneiere/rettighetshavere som er medlem i Forollhogna Villreinvald møte. Disse kan avgi stemmer i forhold til vedkommende jaktfelts areal godkjent for villreinjakt etter følgende skala:

Inntil 40 000 dekar                              1 stemme

  40 001 –   80 000 daa                      2 stemmer

  80 001 – 120 000 daa                      3 stemmer

120 001 – 160 000 daa                      4 stemmer

160 001 – 200 000 daa                      5 stemmer

200 001 – 240 000 daa                      6 stemmer

240 001 – 280 000 daa                      7 stemmer

280 001 – 320 000 daa                      8 stemmer

320 001 – 360 000 daa                      9 stemmer

360 001 – 400 000 daa                      10 stemmer

400 001 – 440 000 daa                      11 stemmer

440 001 – 480 000 daa                      12 stemmer

Deretter 1 stemme per påbegynte 40 000 daa.

Dersom noen krever det, skal det stemmer slik at 1 daa tellende areal er en stemme.

Årsmøtet skal:

1.    Godkjenne de fremmøtte representantene og evt. Fullmakter

2.    Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

3.    Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.    Behandle årsmelding.

5.    Behandle regnskap.

6.    Bestemme fellingskvote med tilhørende kjønns- og aldersfordeling.

7.    Behandle innkomne forslag.

8.    Gjennomføre valg.

9.    Vedta budsjett.

10. Eventuelt. (Det kan ikke fattes vedtak på dette punkt.)§ 7 VALGKOMITÉ
Valgkomité består av formann og 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet for 3 år om gangen. Det skal være rullering blant medlemmene, slik at ett nytt medlem velges hvert år, og fungerer som formann i det 3. året. Valgkomiteens medlemmer skal være geografisk fordelt. Det velges personlige varamedlemmer.

Valgkomiteen skal:

1.    Lede valgene på årsmøtet.

2.    Foreslå leder og nestleder i utvalget.

3.    Komme med forslag på 2 revisorer med 1 varamedlem. Disse velges for 1 år av gangen.

4.    Komme med forslag til godtgjørelse til Villreinutvalget.

5.    Komme med forslag til 1 nytt medlem til valgkomiteen hvert år.


§ 8 ØKONOMI
Villreinutvalgets utgifter deles mellom de enkelte grunneiere/rettighetshavere i forhold til antall
fellingstillatelser.


§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtekter kan foretas på årsmøte. Det kreves 2/3 flertall.


§ 10 UTMELDING
1. Lag som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig innen 1. februar. Saken legges deretter frem
for første årsmøte for godkjenning. Andel i innbetalte midler kan ikke kreves tilbakebetalt.
2. Områder som ikke kan medreknes som leveområde for villreinen kan rapporteres inn for
villreinnemnda. Villreinnemnda behandler innsigelsen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
rundskriv.

§ 11 NEDLEGGELSE
Villreinutvalget opphører etter vedtak på årsmøtet når 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer for det. Dette må
skje 2 årsmøter på rad.

Vedtektene ble vedtatt på årsmøte 25. mars 1995, revidert på årsmøtet 22. april 2006, årsmøtet av 25. april 2009, årsmøtet av 25. 4. 2015, årsmøtet av 29.4 2018 og årsmøtet av 27.4 2019.