Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ønsker å fjerne kontrollkortet

Arne Nyaas

Miljødirektoratet ønsker å forenkle rapporteringen for villreinjegerne - og foreslår å fjerne kontrollkortet. Saken er ute på høring med svarfrist  15. mars 2018. Arkivfoto: Arne Nyaas

Miljødirektoratet ønsker å forenkle rapporteringen for villreinjegerne - og foreslår å fjerne kontrollkortet. Saken er ute på høring med svarfrist  15. mars 2018. Arkivfoto: Arne Nyaas

Miljødirektoratet foreslår å oppheve forskriften av 8. januar 2016 nr. 12 - om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) - § 30 Kontrollkortordning for villreinjakt. "- Fjerning av kontrollkortet vil redusere mulighetene for kontroll av felt villrein, men Miljødirektoratet tror ikke systemet vil utnyttes og at opphør av hjorteviltforskriften § 30 ikke vil være negativ for bestandsutviklingen",  skriver direktoratet i høringsforslaget. Høringsfristen er 15. mars 2017.

 

Last ned høringsforslaget (pdf):

 

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Villreinen står langt vest

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna står fortsatt langt vest i området. Dette bildet ble tatt på Kvikne i går. Foto: Ingebrigt Storli

Villreinen i Forollhogna står fortsatt langt vest i området. Dette bildet ble tatt på Kvikne i går. Foto: Ingebrigt Storli

I går var det mye oppsyn ute i fjellet. Hensikten var å lokalisere villreinen før minimumstellinga. Rapportene fra gårdagen forteller at mesteparten av villreinstammen fortsatt har tilhold på Kviknegrunn, mesteparten nord for Ya.

Værmessig var forholdene gode med sol og nesten vindstille. Mesteparten av dyrene befinner seg sentralt, i området Sandfjellet-Hiåsjøene. I hele vinter har det også gått dyr (bukker) på Eidsfjellet. Når vinden løyer, vil oppsynet også sjekke dette området før tellemannskapet går opp med småflyet.

Her, to bilder til fra sjekken i går:

Den andre store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den andre store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den tredje store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den tredje store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Bildene over viser at det er hardt i fjellet. Vinden har pakket snøen og reinen går "opppå".  Nedising av beiter kan være et stort problem for villreinen, som bør forstyrres minst mulig på denne tida av året. Tellinger er likevel nødvendige, men mannskapet i flyet forsøker å vise mest mulig hensyn. Går dyrene samlet, blir flybildene som regel tatt fra stor høyde. Se eksempler på dette (bla ned i artikkelen).

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Foreslår kvalitetsnorm for villrein

Arne Nyaas

NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" er lagt fram. Her foreslås det at "helsetilstanden" i hvert enkelt villreinområde skal angis med grønt (god/godkjent), gult (middels/godkjent) eller rødt (dårlig/ikke godkjent). Foto: A. Nyaas (med rapporten innfelt).

NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" er lagt fram. Her foreslås det at "helsetilstanden" i hvert enkelt villreinområde skal angis med grønt (god/godkjent), gult (middels/godkjent) eller rødt (dårlig/ikke godkjent). Foto: A. Nyaas (med rapporten innfelt).

I NINA Rapport 1400: "Miljøkvalitetsnorm for villrein" som ble lagt fram i dag, foreslår en uavhengig ekspertgruppe oppnenvt av Miljødirektoratet, et "trafikklyssystem" for villreinområdene. En vurdering av bestandsforhold, beiteforhold og tilgang på arealer skal gi grønt, gult eller rødt "lys" for de respektive villreinområdene.

Miljødirektoratet presiserer følgende: " Den norske totalbestanden av villrein om vinteren er anslått til ca. 30 000–35 000 dyr. Ved siden av mindre forekomster i Russland er Norge det eneste landet i Europa med opprinnelig, vill fjellrein, og villreinen er klassifisert som en norsk ansvarsart. De overordnede målsettingene for forvaltningen er å sikre at arten, og de 23 ulike villreinområdene, forvaltes på en slik måte at levedyktige bestander innen økologisk fungerende leveområder ivaretas (naturmangfoldloven § 5). Stortinget anmodet regjeringen om å utarbeide en kvalitetsnorm for villrein i forbindelse med behandlingen av naturmangfoldmeldingen i 2016.

– Vi har nå fått et godt og svært grundig grunnlag for å foreslå en forskrift om kvalitetsnorm for villreinen. Villrein vil bli den andre arten som får en slik kvalitetsnorm, som er et viktig virkemiddel i naturmangfoldloven".  Dette påpeker Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer på Miljødirektoratets nettside.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Godt nytt år til alle brukere!

Arne Nyaas

Storflokken står nå langt vest på Kvikne, i området vest for Hammerhøa og mot Stor-Svergjesjøen. Foto: Ingebrigt Storli

Storflokken står nå langt vest på Kvikne, i området vest for Hammerhøa og mot Stor-Svergjesjøen. Foto: Ingebrigt Storli

Med disse bildene som fjelloppsyn Ingebrigt Storli har tatt av storflokken på Kvikne, vil Villreinutvalget ønske alle et riktig godt nytt år!

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Forollhogna inn på europeisk verneliste

Arne Nyaas

568 norske naturområder har kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network, blant disse Forollhogna med seterdalene. Foto: Arne Nyaas

568 norske naturområder har kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network, blant disse Forollhogna med seterdalene. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna med seterdalene er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network, sammen med 567 andre norske naturområder.

Vedtaket ble gjort på det 37. partsmøtet for Bernkonvensjonen, etter forslag fra Klima- og miljødepartementet. De norske naturområdene som nå har kommet med i Emerald Network, er alle vernet gjennom naturmangfoldloven. Vedtaket gir Forollhogna og de andre norske verneområdene en internasjonal anerkjennelse.

Les mer på nettsiden til Miljødirektoratet.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

252 jegere kontrollert under årets jakt

Arne Nyaas

252 jegere ble kontrollert av oppsynet under årets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

252 jegere ble kontrollert av oppsynet under årets villreinjakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Oppsynsrapporten etter årets jakt er klar. Rapporten viser at 42 prosent av jegerne ble kontrollert av oppsynskorpset. Villreinjegerne i Forollhogna er kjent for god jaktutøvelse. Det var tilfellet også i høst, men at stadig mer av villreinjakta skjer i skogen vekker bekymring. Årets jaktkvote var på 600 dyr.

I oppsummeringen med henvisning til kommentarene fra oppsynskorpset, står følgende: "Det er få kommentarer dette året som går på jaktutøvelsen. "Problemet" med at jegerne bevisst har skutt simle på kort for liten bukk ser ut til å ha økt igjen denne høsten. Glede over at det har vært lite fotråte å se. Bekymringer over at reinen har tilhold i skogen med påfølgende jakt der. Dette vil en også komme tilbake til under oppsynsmøtet. Det skytes for mange skudd i en del tilfeller. Det er også ved avfyring av oppfølgingsskudd at muligheter for skadeskyting oppstår. Meget vanskelig jakt på nordsiden denne høsten. Reinen har blitt "villrein" - og jegerne må endre jaktutøvelsen".

Under jakta i høst ble det registrert 9 skadeskutte dyr. 6 av disse (1 kalv, 2 simler og 3 storbukker) ble avlivet og tatt på kort, mens 2 kalver og 1 simle ble kassert. I tillegg kommer 1 kalv og 2 storbukker registrert med naturlige skader. De registrerte skadeskutte dyrene (3 kalver, 3 simler og 3 storbukker) resulterte i høst i en skadeskytingsprosent på 1,9. I rapporten påpekes følgende: "En kjenner til 2 tilfeller av gjennomskyting (for dårlig bakgrunn), ett tilfelle skyldes manglende prøveskyting av ny ammunisjon og 3 tilfeller må skyldes for dårlig ettersøk. De øvrige vet en lite om".

I avsnittet "Kontroller, rapporter og anmeldelser" påpeker oppsynsleder Terje Borgos følgende: "Det er i løpet av jakten registrert forhold som oppsynet har grepet inn i. Dette dreier seg om 3 OPS-saker (7 i 2016), mens ingen forhold (0 i 2016) er rapportert til politiet. De sakene som er oppgjort på stedet, omhandler uregelmessighet med kontrollkort".

Last ned årets oppsynsrapport (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Tellende areal engasjerer - og saken utsatt igjen

Arne Nyaas

Fullsatt sal i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld. Oppslutningen om det ekstraordinære årsmøtet var meget stor. Den store saken var tellende villreinareal. Foto: Arne Nyaas

Fullsatt sal i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld. Oppslutningen om det ekstraordinære årsmøtet var meget stor. Den store saken var tellende villreinareal. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna har igjen vedtatt å utsette behandlingen av forslaget om nytt tellende areal. Dette er en sak som engasjerer, og temperaturen i det ekstraordinære årsmøtet på Kvikne torsdag kveld var høy. Vedtaket om å utsette saken til årsmøtet i 2018 var enstemmig.

Dirigentbordet. Fra venstre Kristin Lund Austvik (sekretær), Kvikne, Tor Granvold (møteleder), Kvikne, Hallvard Urset (utvalgsleder), Vingelen og Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget), Holtålen. Foto: A. Nyaas

Dirigentbordet. Fra venstre Kristin Lund Austvik (sekretær), Kvikne, Tor Granvold (møteleder), Kvikne, Hallvard Urset (utvalgsleder), Vingelen og Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget), Holtålen. Foto: A. Nyaas

I desember 2016 mottok Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn en forespørsel fra Forollhogna villreinutvalg om å gjennomgå og digitalisere grensene for tellende areal i Forollhogna. Tellende areal brukes for å regne ut fellingskvotene rettighetshaverne i mellom, men er ikke ei grense som jegerne skal forholde seg til.

Saken var oppe til behandling på det ordinære årsmøtet i Dalsbygda i april i år. Etter forslag framsatt av Vingelen og Kvikne ble både bestandsplanen for neste femårsperiode og forslaget til nytt tellende areal vedtatt utsatt til behandling i et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av året. Årsmøtet i april vedtok videre å nedsette ei arbeidsgruppe, med én representant fra hver kommune. Mandatet til arbeidsgruppa var å gå gjennom tellende areal på nytt. Følgende personer har vært med i arbeidsgruppa: Kristin Lund Austvik, Tynset kommune, Martin Myrmo (vara: Steinar Bakk), Rennebu kommune, Trond Are Berge (vara: Terje Tovmo), Midtre Gauldal kommune, Terje Borgos, Holtålen kommune, Kjetil Eggen, Os kommune og Jakob Trøan, Tolga kommune. Arbeidsgruppa har hatt tre møter (26. juni i Vingelen, 10. august på Kvikne og 4. oktober på Berkåk).

Villreinutvalget behandlet forslaget fra arbeidsgruppa den 26. oktober i år, og følgende vedtak ble gjort: «Villreinutvalget tar forslaget fra arbeidsgruppa til etterretning. Villreinutvalget påpeker at de samme prinsippene må legges til grunn for hele området. Villreinutvalget påpeker også at tellende areal må sees over tid og at det må tas hensyn til reinens periodiske (over år og årstider) bruk av sine beiteområder».

Forslag til grense for tellende areal
I sakspapirene fra arbeidsgruppa presiseres følgende: «I utgangspunktet følger forslag til grense for tellende areal skoggrensa, jf. forskrift. Begrepet skoggrense kan nok diskuteres, men i de fleste tilfeller går det et nokså klart skille mellom skog og fjell på kartgrunnlaget i målestokk 1:50000 fra Statens kartverk. I Forollhogna villreinområde bruker imidlertid reinen også skogsområder i stor grad. Arbeidsgruppa har gått gjennom arealbruken område for område, og de skogsområder som arbeidsgruppa har funnet er i regelmessig bruk av reinen, foreslås inkludert i tellende areal. I følgende jaktfelt/områder er skogsområder inkludert: Budalen jaktområde, Soknedal statsallmenning, Haugasetra grunneierlag, Kvikne østfjell jaktområde, Vingelen sameie og Dalsbygda jaktlag».


I beregningen av det tellende arealet har arbeidsgruppa vektlagt følgende (sitat):
«Det har vært viktig for arbeidsgruppa at tellende areal blant rettighetshaverne skal bli så rettferdig som mulig. Spesielt har arealet øst for Tjurudalen vært oppe til gjentatte diskusjoner. Arealet i Røros kommune har fram til nå ikke vært inkludert i Forollhogna villreinvald. De tilstøtende områdene Benndalen fjellsameie, Holden statsallmenning og Dalsbygda jaktlag er derimot med i Forollhogna villreinvald. Ei enstemmig arbeidsgruppe ønsker at alt areal øst for Tjurudalen skal behandles likt. Arbeidsgruppa foreslår to ulike forslag for ekstraordinært årsmøte. Arealberegninger for de to ulike alternativene er lagt ved sakspapirene.


Forslag 1.
Alt areal øst og vest for Tjurudalen skal inngå i Forollhogna villreinvald. Ved kvotetildeling skal areal øst for Tjurudalen telle 20 % av sitt egentlige areal.


Forslag 2.
Areal øst for Tjurudalen skal ikke inngå som tellende areal i Forollhogna villreinvald».

Arbeidsgruppa la fram følgende tabell (se foto under):

Tellende areal.jpg

Debatten
Geir Morten Granmo var den første som bad om ordet under møtet i Kvikne Samfunnshus torsdag kveld: - I denne saken bør vi tenke oss godt om. Forslag nummer to fra arbeidsgruppa er ikke i tråd med forskriften. Området øst for Kjurrudalen skal telle med, og her må rettighetshaverne få full kompensasjon for bruken. For cirka en måned siden var det 700 tamrein inne i Kjurrudalen. I løpet av de førti siste årene har det vært tre perioder hvor villreinen også har brukt dette området. Villreinen er utsatt for mye press, og området i øst er en viktig beiteressurs. Og husk: De østlige områdene i Forollhogna kan også i framtida få stor betydning med tanke på vinterbeitet.


Jakob Trøan fra Vingelen var den neste som bad om ordet: - Det er viktig at hele området skal være med i det tellende arealet, men ei forutsetning for dette er at deler av området må graderes. Husk at alle områdene i øst er helt avhengig av å jakte i vest. Forutsetningen da er gode overgangsavtaler, og overgangsavtaler er ingen menneskerett. Så her må dere tenke dere godt om. Over tid er cirka 40 prosent av all reinen i Forollhogna skutt på vingelsgrunn, påpekte Trøan.


- Området vårt har vært mye plaget med tamreinoverganger, og vi har brukt mye tid på å holde tamreinen unna. Problemet ville ha vært mye større om vi ikke hadde stått på. For oss er det helt utenkelig at vi skal være med på å innskrenke villreinområdet. Området vårt skal telle fullt ut. Vedtas forslaget i kveld, vil Benndalen i framtida kanskje få tildelt tre dyr – og to av dyrene må gå til overgang. Vi er helt enig med Geir Morten Granmo, påpekte Annar Dragmyrhaug.

Terje Tovmo fra Budal var den neste som bad om ordet: - Telenor har gjort det godt i noen døgn nå. Jeg frykta et dette kunne bli verre enn de 19 åra jeg hadde i kriminalomsorgen. Vi foreslår at områdene øst for Kjurrudalen vektlegges med 50 prosent inntil videre ved kortutdeling, de øvrige 100 prosent. Her ble Tovmo avbrutt av en i salen. Vedkommende ville vite om Røros var med, eller ikke. Nå brøt Terje Borgos (sekretær i villreinutvalget) inn med ønske om ei fem minutter lang pause. Møteleder Tor Granvold på sin side, oppfordret møtelyden til å ta turen inn i restauranten.

Etter maten foreslo Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne at saken burde utsettes til ordinært årsmøte i 2018. - Arbeidsgruppa får i oppdrag å vurdere dette videre, og til dere andre: Ta kontakt med arbeidsgruppa!

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Geir Morten Granmo. Foto: A. Nyaas

Geir Morten Granmo. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan. Foto: A. Nyaas

Annar Dragmyrhaug. Foto: A. Nyaas

Annar Dragmyrhaug. Foto: A. Nyaas

Terje Tovmo. Foto: A. Nyaas

Terje Tovmo. Foto: A. Nyaas

Kristoffer Flaa Sørensen. Foto: A. Nyaas

Kristoffer Flaa Sørensen. Foto: A. Nyaas

Se årsmøtepapirene (pdf)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte 7. desember 2017

Arne Nyaas

Tellende areal, vedtekter og bestandsplan skal diskuteres/behandles på ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember 2017 (Kvikne Samfunnshus). Denne flokken (utsnitt) ble fotografert 31. desember 2016. Foto: A. Nyaas

Tellende areal, vedtekter og bestandsplan skal diskuteres/behandles på ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember 2017 (Kvikne Samfunnshus). Denne flokken (utsnitt) ble fotografert 31. desember 2016. Foto: A. Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember. Dette er i tråd med vedtak fattet på årsmøtet i Dalsbygda 29. april i år. Kvikne er vertskap for det ekstraordinære årsmøtet og stedet er Kvikne Samfunnshus. Møtet åpnes med kaffe fra kl. 18.30 med møtestart kl. 19.00

Dette er saklista:

 • 1. Åpning, godkjenning av sakliste, valg av ordstyrer og møtereferent.
 • 2. Velge 2 til å underskrive protokollen.
 • 3. Tellende areal - behandling av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe.
 • 4. Vedtekter - behandling av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe.
 • 5. Bestandsplan for kommende periode - gjennomgang av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe/villreinutvalget - orientering om framdrift fram mot endelig vedtak i ordinært årsmøte i april 2018.
 • 6. Orienteringer om høstens jakt, strukturtelling høsten 2017 og kalveprosjektet våren 2017.

Last ned:

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

Fine forhold for villreinen

Arne Nyaas

Det er fine forhold for villreinen i fjellet. Foto 26. nov. 2017: Ingebrigt Storli

Det er fine forhold for villreinen i fjellet. Foto 26. nov. 2017: Ingebrigt Storli

I dag gikk Solfrid og Ingebrigt Storli på ski over Eidsfjellet. I området ble det observert cirka 150 bukker. Beiteforholdene for villreinen er meget gode. Her er rapporten fra Ingebrigt:

- Sender noen bilder fra skituren over Eidsfjellet i dag. Mye av bukkene har samlet seg på Eidsfjellet i år også. Trur nok at vi såg cirka 150 bukk tilsammen, fordelt på flere flokker. En flokk gikk helt vest for Tunntjønnan. Det er veldig fine forhold for reinen i fjellet med  mye barflekker og ikke noe ising.

Førjulsstemning på Eidsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Førjulsstemning på Eidsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Den som kler seg godt, kan trygt ta turen til fjells. Men husk: Dagene er korte! Foto: Ingebrigt Storli

Den som kler seg godt, kan trygt ta turen til fjells. Men husk: Dagene er korte! Foto: Ingebrigt Storli

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Fotograferte du nordlyset?

Arne Nyaas

Nordlyset flammet over Forollhogna-området tirsdag kveld (7. november). Dette bildet ble tatt i Dalsbygda. Har du bilder som vi kan legge ut på hognareinen.no? Send inn! Foto: Arne Nyaas

Nordlyset flammet over Forollhogna-området tirsdag kveld (7. november). Dette bildet ble tatt i Dalsbygda. Har du bilder som vi kan legge ut på hognareinen.no? Send inn! Foto: Arne Nyaas

Tirsdag 7. november var det stor nordlysaktivitet, men for å se nordlyset må det være skyfritt. I Dalsbygda trakk skyene unna, og skuet var praktfullt. Tok du bilder du også? Send inn så oppdaterer vi hognareinen.no etter hvert som bildene kommer. Send via epost til undertegnede.

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Se flere bilder fra Dalsbygda

 

 

God omtale i Arbeidets Rett

Arne Nyaas

Vaktsjef Inge Morten Smedås i Arbeidets Rett har lest årets utgave av Forollhogna-bladet. Utgiverne av bladet håper nå at salget skal skyte fart.. Tida fram mot jul blir avgjørende for bladets framtid. (Arbeidets Rett mandag 6. november 2017)

Vaktsjef Inge Morten Smedås i Arbeidets Rett har lest årets utgave av Forollhogna-bladet. Utgiverne av bladet håper nå at salget skal skyte fart.. Tida fram mot jul blir avgjørende for bladets framtid. (Arbeidets Rett mandag 6. november 2017)

2016-utgaven av "Forollhogna" solgte meget godt. Det samme har ikke vært tilfellet med 2017-utgaven. Ukene fram mot jul blir avgjørende for bladets framtid. Er du en av mange som ikke har lest årets utgave? Inge Morten Smedås i Arbeidets Rett  har lest 2017-utgaven. Les hva han skriver i morgendagens avis (mandag 6. november).

AR6nov2017nettsida.JPG

Redaktør Erland Vingelsgaard i nettavisa Tynsetingen.no har også lest årets utgave. Se hva han mener om "Forollhogna 2017" (hognareinen.no 7. august 2017)

Noen har kjøpt og lest bladet. 10 personer har sagt sin mening (så langt)  .....

 

Her kan du få kjøpt "Forollhogna 2017":

Tynset: Tynset Bokhandel

Tolga: Tolga Bensin og Service      Coop Marked Tolga   Coop Marked Vingelen   Vingelen Innkjøpslag SA    Vingelen kirke- og skolemuseum

Os: Tolga-Os Sparebank    Dalsbygda Bygg og Landbruk

Røros: Amneus Bokhandel

Holtålen: Coop Ålen

Midtre Gaudal: Notabene (tidl. Støren Bokhandel)    Gaula Natursenter

Rennebu: Circle K Berkåk og Bygdasenteret på Berkåk (Turistinformasjonen)

 

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? Bestill her

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

481 av 600 dyr felt i årets jakt

Arne Nyaas

Av kvoten på 600 dyr ble 481 felt i årets jakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Av kvoten på 600 dyr ble 481 felt i årets jakt i Forollhogna. Foto: Ingebrigt Storli

Årets villreinjakt i Forollhogna ga en fellingsprosent på 80,2. Av kvoten på 600 dyr ble 481 felt.

Resultatet ble med andre ord langt bedre enn fryktet ei drøy uke før jaktslutt. En ringerunde til det største rettighetshaverne da viste at cirka 300 dyr var felt. "Innspurten" ble med andre ord meget god. Og ikke minst: Det er ikke påvist skrantesjuke (CWD) på dyr felt i Forollhogna. Samtlige prøver er negative. I løpet av 2016 og 2017 er det sendt inn 221 prøver fra Forollhogna.

Fellinger de siste fem årene:

 • 2017: 481 av 600 felt (80,2 %)
 • 2016: 598 av 700 felt (79,7 %)
 • 2015: 581 av 700 felt (83 %)
 • 2014: 629 av 701 felt (89,7 %)
 • 2013: 550 av 650 felt (84,6 %)

Last ned årets fellingsresultat (pdf).

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

 

Har du lest Forollhogna-bladet? Si hva du mener!

Arne Nyaas

Åtte personer har så langt svart på spørsmålene som vi stiller om Forollhogna-bladet Si din mening, du også!.  Foto: Arne Nyaas

Åtte personer har så langt svart på spørsmålene som vi stiller om Forollhogna-bladet Si din mening, du også!.  Foto: Arne Nyaas

Ajourført tekst 24. okt. 2017:

I årene 1985 til 2003 ble "Hognareinen" utgitt elleve ganger. Redaktør var Jon J. Meli. I 2014 produserte villreinutvalget et nytt blad sammen med nasjonalparkstyret og villreinnemnda. Profilen ble endret fra "villreinblad" til "bygdablad" - med artikler fra samtlige Hogna-kommuner. I 2016 ble navnet endret til "Forollhogna". Dette ble gjort for å vise at bladet har endret profil. Målet med de tre siste utgivelsene har vært å produsere et blad med interessante artikler fra samtlige Hogna-kommuner. Men, mye tyder på at 2017-utgaven kan bli den siste. Salget så langt i år har ikke vært som ønsket.

Villreinutvalget har bestemt at "Forollhogna 2017" skal være i salg helt fram til jul, men avgjørelsen om fortsatt satsing eller ikke blir tatt innen utgangen av året. Av opplaget på 1750 blad ble 600 stk fordelt sammen med villreinjaktkortene. Restopplaget er lagt ut for salg. Et godt salg er forutsetningen for fortsatt utgivelse. Å produsere "for lager" nytter ikke! Her kan du kjøpe bladet.

 

Si hva du mener, du også!

Har du lest 2017-utgaven? Er svaret ja, ønsker vi at du skal avsette noen få minutter til å si hva du mener.  Så langt har ti personer svart på spørsmålene våre (se svarene fra Jan Ketil Bjørnevold, Eivind Brattås, Frank Eidstumo, Jorid Bjørnevold, Trond Krogen,  Stig Morken, Arne Holmelid,  Agnar Holm, Johan Christian Frøstrup og Lars Hyttehaug).

 

Dette mener leserne våre (siste tilbakemelding 24. okt.):

Jan Ketil Bjørnevold: Et bra blad, men for lite jakthistorier.

Eivind Brattås: Kommer til å savne bladet. Håper på fortsettelse!

Frank Eidstumo: Bladet er helt supert, med et spennende og variert innhold. Problemet er at bladet på mange steder ikke "vises, så man aner ikke at det er i salg i butikken i det hele tatt... Markedsføringen må bedres! Bladet må fram i lyset, så folk ser det. Det kan ikke være slik at man må kjenne til bladet og spørre etter det i butikken for å få kjøpt det. Krev at butikken stiller ut bladet. Da jeg skulle kjøpe bladet fant jeg det ikke i Soknedal, og ikke i Budal, før jeg spurte. Og da lå det i en kasse under en masse annet ræl. Man kunne ikke finne det eller se det selv. Da er det ikke rart salget går tregt. Folk aner jo ikke at bladet er der... Mvh Frank Eidstumo.

Jorid Bjørnevold: Et meget godt tidsskrift. Informativt, underholdende og med historiske tilbakeblikk. Gode bilder fulgt av meget godt skrevne artikler gir timer med god lesing.
Meget godt fagstoff om våre nærmiljø. Vi må for all del ikke miste dette. Det er viktig nå og for fremtiden.

Trond Krogen: Forollhogna 2017 presenterer historie, natur og kultur i en sammenheng som gjør bladet unikt. Alltid noe nytt å utforske med bakgrunn i spennende historier om menneskelig aktivitet, bortgjemte skatter, flora og fauna. I tillegg til hyggelig lesning og flotte fotos, er det også noen viktige tankevekkere om fortid og framtid i fjellet og dalførene rundt. Jeg er ny leser, og vil helt sikkert fortsette å kjøpe bladet framover hvis det kommer nye utgivelser. Spennende å lese om reinsjakt, selv om det er småvilt og fiske jeg driver med. Morsomt å lese om den gamle Osveien i fjellet. Har fått høre historier om at Singsås-slekta i tidlige tider gjerne fant kjærester på 'andre sida' - Tolga, Os, Dalsbygda. Gransking av navn i de gamle slektslinjene har vist at det nok stemmer.

Stig Morken: Et fint blad med allsidig innhold. Setter stor pris på bladet. Håper det fortsetter å komme ut. Jeg skal i hvert fall kjøpe det. Det er sikkert muligheter å komme med stoff til redaksjonen. Kanskje kan da bladet overleve. Stå på!

Arne Holmelid: Hei! Det er med stor undring eg les at Hognareinen skal avlivast dette året. Eg har lese alle ugavene sidan Jon J Melii var redaktør. Eg har sjølv skrive nokre artiklar for ein del år sidan. Bladet har vore - og er - ein fantastisk formidlar av kultur og dyreliv i området. Eg trur at bladet må verte seld over eit større område av landet. Dersom alle jegarar og kjøtberarar kjøper eit eksemplar, vil opplaget verte tomt. Send oppmoding til alle reinsjegarar og rypejegarar denne hausten om å kjøpe eit eksemplar. Hognareinen har livets rett.

Agnar Holm: Som tidligere år synes jeg dette er et meget leservennlig blad med svært mange interessante artikler. Også bildene er av høy kvalitet og jeg synes at spennet av artikler er godt redigert med stor spennvidde av tema. Både i fjor og i år har jeg kjøpt et ekstra blad som jeg har gitt til en god jaktvenn som bor i Høland, og han er mektig imponert over kvaliteten på bladet og alle artiklene. Jeg synes det vil være veldig synd om bladet ikke kan utgis lengre.

Lars Hyttehaug: Jeg synes årets blad er interessant. Variert innhold med god blanding av "statistikk" og mer skjønnlitterære artikler. Liker spesielt slike fortellinger som Per Gunnar Voll hadde om storbukkjakt. Det er slike fortellinger som en får jaktfeber av!

Johan Christian Frøstrup: Bladet er meget bra med mye variert innhold fra denne delen av fjell-Norge. Bør absolutt ha livets rett!

Si hva du mener, du også

(så legger vi ut svarene fortløpende på denne sida)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populær fuglehundbok i ny utgave

Arne Nyaas

Olav Schjetnes bok "Den glade Fuglehund" fra 1992 (til venstre) regnes som en klassiker. Boka ble trykket i 18 000 eksemplarer og ble raskt utsolgt. I høst kommer en ny, oppdatert og utvidet utgave av boka. Foto: A. Nyaas

Olav Schjetnes bok "Den glade Fuglehund" fra 1992 (til venstre) regnes som en klassiker. Boka ble trykket i 18 000 eksemplarer og ble raskt utsolgt. I høst kommer en ny, oppdatert og utvidet utgave av boka. Foto: A. Nyaas


Olav Schjetnes bok «Den glade Fuglehund» (1992) kommer nå i en ny, oppdatert og utvidet utgave. Boka fra 1992 utgitt på Se og Hør Forlaget A/S i et opplag på 18 000, ble raskt utsolgt.


Ønsket om en relansering har vært økende. Etter avtale med Olav Schjetne, populært kalt for «Dovregubben», har Arild Mangschau gjort jobben. Mangschau som stod for redigeringen av 1992-utgaven – og som var en nær venn av Schjetne – skriver blant annet følgende i forordet i 2017-utgaven:

«Den nye utgaven har i hovedsak bokens opprinnelige tekst med Olavs språkdrakt. Men vi har byttet ut de fleste bildene, bortsett fra instruksjonsbildene. 1992-utgaven manglet omtale av skogsfugljakt. Det har sin forklaring i at Olav, som selv hadde betydelig innsikt i rypeforskning, var opptatt av dokumentasjon. Han var derfor tydelig på at omtale av skogsfugljakt måtte være forankret i kontakt med forskningsmiljøet. Det manglet vi i 1992, og tanken ble skrinlagt. Den kontakten har vi hatt nå, med professor Per Wegge ved Norges Miljø og Biomedisinske Universitet (NMBU). To kapitler er lagt til, ett om skogsfuglens vaner og ett om skogsfugljakt. Jeg har i all beskjedenhet ført dette i pennen og støttet meg til Wegge og hans litteratur, egne erfaringer og innspill fra kyndige skogsfugljegere. Min språkdrakt er selvsagt en litt annen enn resten av teksten».


Og videre: «Rekken er lang av hjelpere og jeg har møtt stor velvilje i fuglehundmiljøet. For å lykkes ble det igjen (kfr. Forord 1992) avgjørende med hjelp av Bjørn Atle Holter-Hovind, som har vært sparringspartner og rådgiver i mange forhold knyttet til bokutgivelsen. Min gode venn Svein Golf Helleland har gjennom hele prosessen utrettelig bidratt med veiledning, fotohjelp, råd og trøst – takk, Svein. Kontakten med en rekke naturfotografer, fra de helproffe til rene amatører, kan jeg i stor grad takke Sirikit Lockert for. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg er de alle stor takk skyldig».


«Til slutt: Dette er en oppdatert, utvidet og modernisert utgave av den opprinnelige boken til Olav Schjetne. Mitt ydmyke håp er at «arven» etter «Dovregubben» på denne måten kan videreføres til glede for fuglehunder og jegere i fremtiden. Setskog, september 2017, Arild Mangschau, sign»

Arild Mangschau opplyser til undertegnede at boka kommer til å koste 399 kr. pluss evnt. porto. Lanseringen av boka skjer i midten av november 2017. Innen den tid skal nyutgivelsen få ei egen nettside på følgende adresse: www.dengladefuglehund.no (kommer snart).

Til opplysning: Arild Mangschau arbeider til daglig ved Ullevål sykehus. Han er seksjonsoverlege og hjertespesialist. Ellers: Flere av bildene i boka er fra Forollhogna-området, blant andre disse to (fra samme situasjon):

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Ikke skrantesjuke i Forollhogna

Arne Nyaas

220 prøver fra Forollhogna er analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative. Dette viser oversikten i Hjorteviltregisteret. NB: Statistikken viser prøver innsendt og analysert de to siste årene (2016 og 2017).

220 prøver fra Forollhogna er analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative. Dette viser oversikten i Hjorteviltregisteret. NB: Statistikken viser prøver innsendt og analysert de to siste årene (2016 og 2017).

Det er ikke påvist skrantesjuke eller CWD på villreinen i Forollhogna. Oversikten i Hjorteviltregisteret viser at 220 prøver er analysert etter jakta de to siste årene (2016 og 2017)  - samtlige prøver er negative. Tilsvarende oversikt viser at 915 prøver av villrein skutt på Hardangervidda er analysert. Også her er samtlige prøver negative. Av 846 prøver av rein felt i Nordfjella er 840 negative og 6 positive. Sjekk statistikken i Hjorteviltregisteret, du også. 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Vel gjennomført strukturtelling

Arne Nyaas

Olav Strand (NINA) bruker teleskopet mens Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) noterer. Bildet er tatt inne på Tangen i Vingelen. I horisont: Langsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Olav Strand (NINA) bruker teleskopet mens Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) noterer. Bildet er tatt inne på Tangen i Vingelen. I horisont: Langsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Det ble mye gange og mye kikking etter dyrene for mannskapet som var med på årets strukturtelling. Tellingene gjennomføres årlig umiddelbart etter jaktslutt. I år gikk dyrene spredt, og dette ble ekstra krevende for tellemannskapet.

Ingebrigt Storli (Kvikne Utmarksråd) sendte denne rapporten til undertegnede etter endt telling: "Reinen har gått veldig spredt i høst, så det ble mye gåing og speiding. Takket være mange telefoner tl grunneiere, og tips fra rypejegere og elgjegere, greide vi til slutt å finne nok dyr. Vi fant en god del dyr i følgende områder: Hælfjellet, Svartåsrabben, nord for Gjersjøen, i Bratthøa, oppe på Tangen og i området ved Storbekkbua. Legger med noen bilder som du kan bruke. Hilsen Ingebrigt"

Nok en flokk telles. Mannskapet har "pakket seg ned" og tellinga gjennomføres. Foto: Ingebrigt Storli

Nok en flokk telles. Mannskapet har "pakket seg ned" og tellinga gjennomføres. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert i Vingelen. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert i Vingelen. Foto: Ingebrigt Storli

Denne bukken er i skikkelig brunst, og da er det bare én ting som gjelder. Foto: Ingebrigt Storli

Denne bukken er i skikkelig brunst, og da er det bare én ting som gjelder. Foto: Ingebrigt Storli

Det koster "å være kar!". Foto: Ingebrigt Storli

Det koster "å være kar!". Foto: Ingebrigt Storli

Privat nettside: Se flere bilder fra høstfjellet (Vingelen i går)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

Siste året med bladproduksjon?

Arne Nyaas

Årets villreinjakt er over. Er det samme tilfellet med bladproduksjonen? Blir "Forollhogna 2017" den siste utgaven? Foto: Arne Nyaas

Årets villreinjakt er over. Er det samme tilfellet med bladproduksjonen? Blir "Forollhogna 2017" den siste utgaven? Foto: Arne Nyaas

"En glitrende utgave av bladet Forollhogna". Dette skrev redaktør Erland Vingelsgaard i nettavisa tynsetingen.no i begynnelsen av august. Arbeidets Rett har skrevet om det tekniske knyttet til årets utgivelse, men ingen ting om innholdet. Salget så langt tyder derfor på at "Forollhogna 2017" blir den siste. Uten inntekter nok blir villreinutvalget trolig nødt til å skrinlegge bladprosjektet. Les omtalen i nettavisa tynsetingen.no

 

Tregt salg flere steder

Salget av "Forollhogna 2017" har gått "så som så". I tillegg til de 600 eksemplarene som ble distribuert sammen med villreinjaktkortene, er villreinutvalget avhengig av å selge minst like mange i løssalg. I slutten av juni ble årets utgave lagt ut for salg på utsalgssteder i samtlige "Hogna-kommuner". Enkelte utsalg har solgt relativt bra, mens løssalget andre steder har gått usedvanlig tregt. Se oversikten over utsalgssteder.

Forollhogna villreinutvalg som utgiver, er helt avhengig av å få "endene til møtes" - økonomisk. Ingen av bidragsyterne mottar honorar. Utgiftene er knyttet til produksjon og trykk, men ligger - sammenlignet med tilsvarende bladproduksjoner - langt under i kostnad. Alt er gjort for å redusere utgiftene mest mulig. Men, et underskudd i år vil bety en definitiv stopp for "Forollhogna-bladet". Nå er det opp til leserne å bestemme. Bladet er på 92 sider, alle i farger. Prisen (løssalg) er 150 kr. Se oversikten over artikler i "Forollhogna 2017"

 

Si hva du mener om årets utgave (dette er viktig for oss)

Er du en av dem som har lest årets utgave? Da er vi interessert i å høre din mening. Benytt skjemaet under eller send en epost til redaktøren. Så snart vi har fått nok tilbakemeldinger, lager vi ei oppsummering og offentliggjør resultatet via hognareinen.no. Ikke nøl. Si din mening nå!

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? (150 kr pluss porto). Bestill her.

Si din mening her:

Mitt navn: *
Mitt navn:

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Siste jaktdagen - endelig dyr i Dalsbygda

Arne Nyaas

Det har nesten ikke vært villrein på dalsbygdgrunn i løpet av villreinjakta. I ettermiddag (19. august) trakk cirka 500 dyr vestfra og inn på Tverrfjellet. De første dyrene ble felt i løpet av ettermiddagen i dag. Arkivfoto: Arne Nyaas

Det har nesten ikke vært villrein på dalsbygdgrunn i løpet av villreinjakta. I ettermiddag (19. august) trakk cirka 500 dyr vestfra og inn på Tverrfjellet. De første dyrene ble felt i løpet av ettermiddagen i dag. Arkivfoto: Arne Nyaas

Etter 19 dagers jakt nesten uten dyr i Dalsbygda trakk flere hundre villrein inn mot Tverrfjellet i ettermiddag. Jegere som ikke har felt, skal ha blitt varslet av oppsynet og via Dalsbygda Jaktlag. Det store spørsmålet nå: Hvordan blir været på den siste jaktdagen? Det er varslet snøvær som kommer østfra.

I løpet av hele villreinjakta har jaktoppsynet på Kvikne holdt hognareinen.no orientert om "ståa" - og forhåpentligvis har mange villreinjegere dratt nytte av opplysningene som er lagt ut. Statistikken viser at besøket på nettsida har vært stort.

- Dyrene som nå er i Dalsbygda trakk østover fra Y-tjønnan, over Rundhøgda og videre mot toppen av Tverrfjellet. Jeg har fått beskjed om at de første dyrene skal være felt på østsida av Tverrfjellet, opplyser jaktoppsyn Ingebrigt Storli. Ifølge Storli var det også en stor villreinhop i sørhellinga av Sandfjellet på ettermiddagen i dag.

Både Yr og Storm melder om snø som kommer østfra i morgen, men Ingebrigt Storli tror ikke at dette vil ødelegge jakta på den siste dagen.

- Med ruskevær nordfra ville situasjonen vært en annen. Jeg har tro på at det blir ei fin jaktavslutning, avslutter Ingebrigt Storli.

Sjekk villreintelefonen: 82 08 20 90

 

hognareinen.no - Arne Nyaas