Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Fotografering av felte dyr

Kristin Lund Austvik

Som de fleste forhåpentligvis har sett i jegerkontrakten for Forollhogna at det også i år skal tas bilde av alle felte villrein.

Bildene skal brukes for å se nærmere på sammenhengen mellom blant annet gevirutvikling, vekt og generelle trekk hos dyrene, så hvordan bildene tas er avgjørende. Under kan du se noen eksempler på hvilke bilder vi ønsker oss.

Send bilde, vekt på dyr og kortnummer til post@hognareinen.no

Under kan du se eksempler på hvilke bilder som er brukbare og hvilke bilder vi ikke kan bruke.

De to bildene til venstre er gode, men de hadde blitt enda bedre om jegerne hadde lagt børsa si på langs oppå dyret. Bildene i midten og til høyre er vanskelige å bruke fordi de ikke viser dyrene godt nok.

De to bildene til venstre er gode, men de hadde blitt enda bedre om jegerne hadde lagt børsa si på langs oppå dyret. Bildene i midten og til høyre er vanskelige å bruke fordi de ikke viser dyrene godt nok.

Dette er også et godt bilde, men med børsa på langs oppå dyret hadde dette bildet også blitt enda bedre.

Dette er også et godt bilde, men med børsa på langs oppå dyret hadde dette bildet også blitt enda bedre.

Skyt en liten kalv i høst

Kristin Lund Austvik

Simlenes gjennomsnittsalder i Forollhogna er lav (kjevedata). Hele 90 % av 1,5 åringene overlever jakta, men bare 57 % prosent av 8,5 års simlene

En gjennomsnittlig simle i Forollhogna blir bare 4,5 år gammel. Vil en så lav alder føre til senere brunst, lavere kalvevekter og dårligere produksjon?

Forollhogna villreinområde har fra 2019 vedtatt å endre aldersfordelingen i avskytingen til et høyere uttak av kalv for slik å øke andelen eldre simler i stammen.

For å oppnå målet om høy produksjon og høye slaktevekter, henstilles jegerne om å ikke skyte de største kalvene.

I denne PDF-fila finner du bilder og forklaring på typiske kjennetegn på store og små kalver.

Hvis du får sjansen til det i høst håper vi du skyter en liten kalv. Foto: Stein Kaasin

Hvis du får sjansen til det i høst håper vi du skyter en liten kalv. Foto: Stein Kaasin

Ettersøk i villreinfjellet

Kristin Lund Austvik

DSC_0310.JPG

Når er man forpliktet til å gjøre et formelt ettersøk? Hva innebærer forfølgelsesretten? Må jeg varsle noen om dyret ikke blir funnet? Alt dette og mere til får du svar på i en artikkel i «Jakt og fiske» , medlemsbladet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fra 2018.

Reglene omkring ettersøk er ikke alltid like klare, men denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite og NJFF har også spurt Miljødirektoratet der reglene er uklare.

Artikkelen er rettet ettersøk på elg og hjort, men det meste av det som står er direkte overførbart til villreinfjellet. Vær imidlertid obs på at det ikke er påbudt med godkjent ettersøkshund ved ettersøk på antatt skadet villrein.

"Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst" § 28 pålegger også enhver jeger å avlive skadet storvilt, men med visse forbehold: "Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser”. Vær også obs på at man i slike tilfeller må være sikker på at dyret er virkelig skadet og at det ikke for eksempel bare har vrikket foten.

Jaktoppsynet i Forollhogna minner også om at alle bomskudd og skadeskudd skal meldes ifra om til oppsynet.

JFF-artikkel om ettersøk.

Digitale jegere

Kristin Lund Austvik

Nå kan alle jegere vise digital dokumentasjon av jegeravgiftskortet.

Nå kan alle jegere vise digital dokumentasjon av jegeravgiftskortet.

Fra og med jaktåret 2019/2020 kan alle jegere vise digital dokumentasjon av jegeravgiftskortet, registrering som lisensjeger og autorisasjon som jegerprøveinstruktør.

Det digitale formatet er sammen med det tradisjonelle papirkortet å betrakte som gyldig jegeravgiftskort i henhold til § 4 i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Skyteprøve for storviltjegere må foreløpig dokumenteres på vitnemål som jegerne får på skytebanen eller som de skriver ut fra Miljødirektoratets hjemmeside og tar med seg på skytebanen for dokumentasjon.

For alltid å kunne dokumentere at jegeravgiften er betalt, kan jegerne laste ned jegeravgiftskortet (som pdf) til telefonen, ta skjermbilde eller skrive det ut fra Min jegerside før de går på jakt. Mange jegere vil dette jaktåret også fortsatt ha tilgang til det tradisjonelle jegeravgiftskortet i papir og benytte dette til å dokumentere jegeravgift og skyteprøve.

Dersom du velger å kun ha med elektronisk jegeravgiftskort; husk å ha nok strøm til telefonen.

Viktig før villreinjakta

Kristin Lund Austvik

Villreinjakta nærmer seg, er du klar?

Villreinjakta nærmer seg, er du klar?

Oppsynskorpset, sammen med villreinutvalget, ønsker å presisere følgende overfor jegerne før jaktstart tirsdag 20. august:

Nødvendige papirer på villreinjakt:

•Godkjent skyteprøve og det antall treningsskudd som kreves i området du jakter

•Betalt jegeravgift

•Våpenkort/utlånserklæring

•Kontrollkort med påført valdansvarlig og jegernavn

•Jegerkontrakt

Annet viktig å huske på for jegerne:

Kort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger.

Kortet skal skjæres før slakteplassen forlates.

Ved felling av tamrein, skal oppsynet varsles. Enkelte tamrein har ikke plastmerke, men kutt i ørene.

Alle antatte bomskudd og skadeskudd skal meldes til oppsynet.

www.settogskutt.no og www.hjorteviltregisteret er nå sammenslått og fellingsdata skal registreres på www.hjorteviltregisteret.no , OBS: kort må leveres inn som før.

Opplæringsjakt gjelder for storvilt for personer som fra dette kalenderåret fyller 16 år, og frem til fylte 18 år

Ledsager under opplæringsjakt skal ha løst jegeravgiftskort inneværende år og ha bestått skyteprøve for aktuelt våpen.

Opplæringsjegeren skal ha alle nødvendige papirer og skyteprøve, men trenger ikke løse jegeravgiftskort.

For å oppnå målet om høy produksjon og høye slaktevekter, henstilles jegerne om å ikke skyte de største kalvene. Bilder og beskrivelser av typiske trekk på små og store kalver blir publisert på hognareinen innen jakt.

Det skal tas CWD- prøve av alle dyr eldre enn årskalv. Her kan du se en video av hvordan prøven taes.

Kontaktinfo til oppsyn og diverse annen viktig info finner du her

Vellykket kalvtelling

Kristin Lund Austvik

Kalvtelling.jpg

Årets kalvtelling ble gjennomført av NINA den 10.7. Det ble til sammen funnet 1569 dyr, hvorav 457 var kalver og 758 simler/ungdyr. Kalvandelen ved årets telling blir da 60,29. Med den vedtatt lave kvota og denne tilveksten kan vi dermed få ei betydelig bestandsøkning i Forollhogna.

Alle tall fra årets telling og tilbake i tid finner du her.

I villreinområdene gjennomfører NINA hver sommer kalvetellinger fra helikopter for å få kunnskap om den årlige tilveksten i bestanden. Dette er viktige data i overvåkinga av villreinbestandene og for å kunne drive ei aktiv og fornuftig forvaltning. Les mer om bestandsovervåking på hjortevilt.no.

Skolejakt og salg av fellingstillatelser

Kristin Lund Austvik

Forollhogna villreinutvalg ble av årsmøtet tildelt kort på to storbukker og fire småbukker (liten bukk) for salg i 2019. Det kom inn totalt 10 søknader på 12 kort på liten og stor bukk. Kortene ble i styremøte av 24.06 vedtatt tildelt de som ga de høyeste budene. I henhold til GDPR-direktivet som trådte i kraft i 2018 vil ikke lister med jegernavn publiseres, men de som ga de høyeste budene har fått tilbud per e-post. Eventuelle reserver vil kontaktes fortløpende.

Årsmøtet ønsket også at det skulle settes av nok kalvkort til at alle ungdomsskolene med tilknytning til Forollhogna kunne få tildelt fellingstillatelse med formålet opplæringsjakt. Det ble derfor satt av 7 kort til dette formålet ettersom det er 7 aktuelle ungdomsskoler. Til sammen mottok villreinutvalget søknader fra alle 7 ungdomsskoler. Alle ungdomsskolene får dermed tildelt kalvkort i 2019.

DSC_1345.JPG

Rapport fra kalvingsprosjektet 2019

Arne Nyaas

To simler med hver sin kalv. Tre av fire feltperioder i vår er nå unnagjort.

To simler med hver sin kalv. Tre av fire feltperioder i vår er nå unnagjort.

I skrivende stund er akkurat de tre første feltperiodene av kalvingsprosjektet i Forollhogna overstått. Prosjektet finansieres og drives nå av NINA i sin helhet med lokalt fjelloppsyn og SNO i felt.

Tekst og foto: Kristin Lund Austvik

Føret som så ut for å gi tapt rett over påske, kom sterkt tilbake og har gjort arbeidet i felt effektivt. Reinen har også vært mer i ro enn hva de var årene før (2016-2018). Dette gjør arbeidet med å finne reinen fra dag til dag og periode til periode mye enklere.

De første årene av kalvingsprosjektet ble det brukt teleskop under tellinga, der ungdyr, simle, kalv og bukk i flokkene ble talt opp. De senere årene har vi imidlertid gått over til å bruke kamera med kraftig zoom. Flokkene filmes når det byr seg en god anledning, for seinere å telles opp på PC. Både ved bruk av teleskop og kamera kan feltpersonellet sitte på lang avstand og slik unngå helt å bli oppdaget av reinen. I artikkelen kan du se bilder som viser hvor god videokvaliteten blir på akseptabelt hold.

Ellers er det lite som tyder på vår lengst inne i fjellet foreløpig. Snøen ligger jevnt, og ved Sør-Ytjønna våknet vi til flere cm med nysnø natt til 14. mai. Fostringsflokkene har stort sett holdt til i mer lavereliggende områder der snøen har måttet gi tapt for vårens etterlengtede inntog. Her spiller også rypa fortsatt for fullt. Heldigvis er det bra med stamfugl når det nå ser ut for at smågnagerbestanden har kollapset.

Bakgrunn (fra oppsummeringsrapporten av 01.04.2019)

Data fra overvåkningsprogrammet for villrein viser at det har vært en betydelig vektnedgang i Forollhogna og en har etterspurt en forklaring på den negative utviklingen. Brunstaktiviteten under strukturtellingene har syntes mindre, og man har stilt spørsmål om brunsten og dermed kalvinga er noe seinere enn hva den var før. Før prosjektet startet opp ble disse forholdene presentert for villreinutvalget og diskutert på rettighetshavermøter i Forollhogna. Med bakgrunn i disse diskusjonene ble det besluttet å etablere et 3- 4 årig prosjekt der en fokuserte på: 1) Kartlegge kalvingstidspunktet i Forollhogna, 2) Utvide strukturtellingene med målsetning om å utvikle metoder som gir en mer nøyaktig klassifisering av dyra og om mulig skaffe et datasett som kan sammenlignes med bilder og data på dyra som felles. Villreinutvalget har også gjennom flere år oppfordret jegerne til å ta bilder av felte dyr slik at gevirstørrelse eller andre fenotypiske trekk kan sammenholdes med vektdata fra kjeveinnsamlingene og eventuelt med data frastrukturtellingene.

Her noen bilder fra i vår:

Vi har oppdaget fostringsflokken på den andre siden av dalen (markert med rød pil). Bildene som tas, er høyoppløselige og vi trenger ikke å forflytte oss nærmere. Vi blir værende på stedet. Se de to neste bildene.

Vi har oppdaget fostringsflokken på den andre siden av dalen (markert med rød pil). Bildene som tas, er høyoppløselige og vi trenger ikke å forflytte oss nærmere. Vi blir værende på stedet. Se de to neste bildene.

KalvetellingFire.jpg
Utsnitt av bildet over. Her greier vi fint å skille mellom dyrene.

Utsnitt av bildet over. Her greier vi fint å skille mellom dyrene.

Det kan gå hardt for seg blant nybakte mødre. Denne simla sprang rett på kalven til den andre simla, før hun jaget henne bort.

Det kan gå hardt for seg blant nybakte mødre. Denne simla sprang rett på kalven til den andre simla, før hun jaget henne bort.

Ravna følger fostringsflokkene i håp om å finne noe spiselig.

Ravna følger fostringsflokkene i håp om å finne noe spiselig.

Noen ganger går det galt, som med denne kalven. Forhåpentligvis klarer simla å få presset den ut, ellers går det dårlig - også for henne.

Noen ganger går det galt, som med denne kalven. Forhåpentligvis klarer simla å få presset den ut, ellers går det dårlig - også for henne.

Forsøk på telling i Bratthødalen. Noe utfordrende i skogsterreng.

Forsøk på telling i Bratthødalen. Noe utfordrende i skogsterreng.

Rett etter påske holdt føret på “å gi tapt”, men vinteren kom tilbake. Etter det har arbeidet i felt vært effektivt.

Rett etter påske holdt føret på “å gi tapt”, men vinteren kom tilbake. Etter det har arbeidet i felt vært effektivt.

Villreinutvalget selger to storbukker og fire småbukker

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg er tildelt to storbukker og fire småbukker (liten bukk) for salg i 2019. Jakta etter disse dyrene kan skje på hele villreinområdet med unntak av Grønntjønnan sameie. Kortene selges til høystbydende med en minstepris på kr. 35.000,- per storbukk og kr. 12.500,- per liten bukk.

Anbud sendes Forollhogna villreinutvalg via epost til: post@hognareinen.no. Anbudsfrist er satt til 10. 06. 2019.

Ny bestandsplan og ny avskytingsmodell, men uendret kvote

Arne Nyaas

Årsmøtet, som ble holdt i Klættheim forsamlingshus i Budalen i går, ble rekordraskt avviklet. Her orienterer utvalgsleder Jakob Nordstad om målet for villreinstammen i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Årsmøtet, som ble holdt i Klættheim forsamlingshus i Budalen i går, ble rekordraskt avviklet. Her orienterer utvalgsleder Jakob Nordstad om målet for villreinstammen i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna kan se tilbake på et historisk årsmøte. Et grundig arbeid utført av styret i forkant, resulterte lørdag i enstemmige vedtak fra start til slutt. Stedet var Klættheim forsamlingshus i Budalen. Fra nå av skal det felles færre simler. Jaktmessig økes kalveandelen. Årets kvote blir den samme som i fjor, 300 dyr. Det langsiktige målet i Forollhogna er en vinterstamme på cirka 1900 dyr. Målsettingen er nedfelt i den nye bestandsplanen (vedtatt i går). Myndig møteleder var Per Bjarne Bonesvoll fra Midtre Gauldal. Innledningsvis orienterte han om historikken knyttet til Budalen.

 Dagens styre ledes av Jakob Nordstad fra Tynset. Etter ett år i «førersetet» har han satt seg grundig i respekt. Jobben som han og styret har gjort det siste året, la grunnlaget for gårsdagens rekordraske årsmøte (møtestart 10.30, møteslutt 14.00).

Innledningsvis i går orienterte styreleder om følgende saker: Årets minimumstelling, nytt godkjent tellende areal, tamreinproblematikken i 2018, kalveprosjektet, fjorårets jakt inklusive oppsynsrapporten – og sekretærtjenesten. Jobben som sekretær for utvalget har i løpet av vinteren vært utlyst på tilbud.

 Kristin Lund Austvik ny sekretær

- Her fikk vi fem gode tilbydere. Prismessig lå fire ganske likt, og styret har gjennomført intervjuer med disse fire. Avgjørelsen tok vi i møtet den 24. mars. Ny sekretær for villreinutvalget i Forollhogna de neste fem årene blir Kristin Lund Austvik fra Kvikne. Hun er fra før sekretær for villreinutvalget i Knutshø, men også daglig leder/fjelloppsyn for Kvikne Utmarksråd. Alt angående sekretærtjenesten er samlet i en egen protokoll, presiserte Jakob Nordstad.

 Terje Borgos fikk fortjent takk

Avslutningsvis i møtet i går benyttet Jakob Nordstad anledningen til å takke Terje Borgos for jobben han har gjort som sekretær for villreinutvalget de 10 siste årene.  Terje kom inn som sekretær i 2009, og han ble den første som fikk betalt for arbeidet. Før Terje Borgos hadde Heidi Ydse (da Kvikne) sekretærjobben i to år (ubetalt). Det hører med til historien at dalsbygdingen Jon J. Meli jobbet ubetalt for villreinområdet i 33 år (som formann og mangeårig sekretær). Da han takket for seg i april 2004 var avskjedsgaven praktfull: Gratis jakt på storbukk i eget villreinområde.

 Valg

I villreinutvalget sitter det én fast representant fra hver kommune. John Arne Aasen (Holtålen) og Helge Bjerkset (Midtre Gauldal) hadde begge sagt nei til gjenvalg.

Utvalget som tar fatt på jobben nå er følgende: Leder Jakob Nordstad (Tynset/Tolga), Annar Dragmyrhaug (ny, Holtålen), Anita Krigsvoll (opprykk fra vara – Budalen/Midtre Gauldal), Kjetil Eggen (gjenstående Dalsbygda/Os), Kåre Kristen Totlund (gjenstående Kvikne/Tynset) og Terje Tovmo (gjenstående Budalen/Midtre Gauldal).

Det er alltid godt oppmøte når Forollhogna villreinområde kaller inn til årsmøte. Foto: Arne Nyaas

Det er alltid godt oppmøte når Forollhogna villreinområde kaller inn til årsmøte. Foto: Arne Nyaas

Etter 10 år som sekretær for villreinområdet mottok Terje Borgos en flott jaktkniv som takk for innsatsen, her overrakt av styreleder Jakob Nordstad. I midten, ordstyrer Per Bjarne Bonesvoll. Foto: Arne Nyaas

Etter 10 år som sekretær for villreinområdet mottok Terje Borgos en flott jaktkniv som takk for innsatsen, her overrakt av styreleder Jakob Nordstad. I midten, ordstyrer Per Bjarne Bonesvoll. Foto: Arne Nyaas

Terje Borgos takket for 10 interessante år som sekretær for villreinområdet. Møteleder Per Bjarne Bonesvoll til venstre med møtereferent Trond Are Berge til høyre. Foto: Arne Nyaas

Terje Borgos takket for 10 interessante år som sekretær for villreinområdet. Møteleder Per Bjarne Bonesvoll til venstre med møtereferent Trond Are Berge til høyre. Foto: Arne Nyaas

Her kan du laste ned årsmøtepapirene (pdf)

………………………………………………………………………………………

Last ned referatet fra årsmøtet (pdf)hognareinen.no - Arne Nyaas

Last ned årsmøtepapirene

Arne Nyaas

Foto/sammenstilling: Arne Nyaas

Foto/sammenstilling: Arne Nyaas

Nytt tellende areal godkjent

Arne Nyaas

Nytt tellende areal er nå godkjent av Villreinnemnda for Forollhogna.    Last ned kartet over som pdf-fil.

Nytt tellende areal er nå godkjent av Villreinnemnda for Forollhogna. Last ned kartet over som pdf-fil.

Nytt tellende areal i Forollhogna villreinvald er nå godkjent. Villreinnemnda behandlet forslaget i sitt møte på Os den 1. april. I referatet fra nemndsmøtet påpekes blant annet følgende: “Tellende areal er nå tegna mer etter naturlige grenser i terrenget mot snaufjell, og tar med noen skogs- og myrområder som reinen faktisk bruker. Grensa for tellende areal har da i noen tilfeller tatt med areal som per i dag ikke er med i valdet, og det blir derfor meldt inn som endring i valdet”.

I sakspapirene fra møtet i villreinnemnda påpekes blant annet dette: “Utvidelsene av valdet er dokumentert med kart og underskrifter etter hjorteviltforskriftas krav til søknad om godkjenning av vald, § 25. Søknaden om tellende areal er godt innafor tidligere vurderinger som er gjort ved utarbeidselsen av viltkartet/NINA-rapport 528, vurderinger og valg i prosessen med regional plan, og nemndas godkjenning av Røros Vest villreinvald. Sekretariatet merker seg at Forollhogna villreinvald heller ikke denne gangen har vist noen vilje til å inkludere Røros og samle villreinområdet til felles forvaltning i ett vald. Sekretariatet tilrår likevel at søknaden godkjennes, med nytt offisielt tellende areal for Forollhogna Villreinvald på 1 993 791 dekar.”

ForollhognaVillreinvald1mars2019.jpg

Godkjenningen av nytt tellende areal medfører også enkelte endringer i antall representanter til årsmøtet. Se fordelingen i høyre spalte i bildet over.

hognareinen.no - Arne Nyaas
Vellykket minimumstelling

Arne Nyaas

Onsdag 20. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Forollhogna. Kart: Arne Nyaas

Onsdag 20. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Forollhogna. Kart: Arne Nyaas

Et grundig forarbeid av fjelloppsynet på bakken i forkant resulterte i ei vellykket minimumstelling onsdag 20. mars. Opptellingen av flybildene viser totalt 1248 dyr, 1027 simle/kalv og 221 bukker, fordelt på 10 tellebilder.

hognareinen.no - Arne Nyaas

Årets minimumstelling ble vellykket, til tross for tidvis meget dårlig sikt nord for Ya. Et meget godt forarbeid av fjelloppsynet i forkant, med Ingebrigt Storli som “primus motor”, la grunnlaget for dette. Fjelloppsynet var på plass i fjellet mens tellinga pågikk. Forsøket med å benytte jakt-/sikringsradio mellom flyet og mannskapet på bakken, ga et meget godt resultat. Dette kommer til å bli videreført ved framtidige tellinger.

Resultatet av tellinga legger rammene for årets jaktkvote. Vedtaket fattes av årsmøtet lørdag 27. april. Møtestedet er Klættheim Forsamlingshus i Budal.

Utsnitt av storhopen på 852 dyr (simle og kalv). Flokken ble fotografert fra stor høyde uten at dyrene ble forstyrret. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av storhopen på 852 dyr (simle og kalv). Flokken ble fotografert fra stor høyde uten at dyrene ble forstyrret. Foto: Arne Nyaas

Forstyrret ble heller ikke denne bukkehopen på 32 dyr. Foto: Arne Nyaas

Forstyrret ble heller ikke denne bukkehopen på 32 dyr. Foto: Arne Nyaas

Bukkene liker seg sør for Ya. I hele vinter har det gått bukker på Eidsfjellet. I denne hopen var det 59 dyr. Foto: Arne Nyaas

Bukkene liker seg sør for Ya. I hele vinter har det gått bukker på Eidsfjellet. I denne hopen var det 59 dyr. Foto: Arne Nyaas

18 bukker nord for Stavilldalssetra i Rennebu. Foto: Ingebrigt Storli

18 bukker nord for Stavilldalssetra i Rennebu. Foto: Ingebrigt Storli

Bukker fotografert sørøst for Haugsetra i Midtre Gauldal. Foto: Ingebrigt Storli

Bukker fotografert sørøst for Haugsetra i Midtre Gauldal. Foto: Ingebrigt Storli

Årsmøte lørdag 27. april 2019

Arne Nyaas

Arkivfoto fra årsmøtet i 2018 (Haltdalen Samfunnshus). I år samles representantene i Klættheim Forsamlingshus i Budal (lørdag 27. april 2019). Arkivfoto: Arne Nyaas

Arkivfoto fra årsmøtet i 2018 (Haltdalen Samfunnshus). I år samles representantene i Klættheim Forsamlingshus i Budal (lørdag 27. april 2019). Arkivfoto: Arne Nyaas

Lørdag 27. april (første lørdagen etter påske) samles årsmøteutsendingene i Klættheim Forsamlingshus i Budal. Forsamlingshuset ligger cirka 6,5 kilometer fra Enodd (sentrum i Budal) mot Storbudal. Utvalgsleder Jakob Nordstad presiserer at saklisten sendes ut tre uker før møtet avholdes.

NB (oppdatering 6. april 2019): Årsmøtepapirene ble sendt fra sekretær Terje Borgos i epost (5. april 2019) til samtlige rettighetshavere (totalt 12 vedlegg).

hognareinen.no - Arne Nyaas

- Har du sett villrein? Ta kontakt med oss!

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg ønsker tilbakemelding fra alle som ferdes i fjellområdet. - Gi oss beskjed dersom du ser villrein. Oppfordringen kommer fra utvalgsmedlem Kåre Kristen Totlund. Arkivfoto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg ønsker tilbakemelding fra alle som ferdes i fjellområdet. - Gi oss beskjed dersom du ser villrein. Oppfordringen kommer fra utvalgsmedlem Kåre Kristen Totlund. Arkivfoto: Arne Nyaas

Villreinutvalget i Forollhogna forbereder vinterens minimumstelling. - Det er viktig med registreringer på bakken før vi går opp med småflyet. Derfor oppfordrer vi alle som ferdes i fjellet - og som ser villrein - om å ta kontakt med meg. Min epostadresse er: kare.totlund@hotmail.com Folk kan også ta kontakt med meg på telefon 957 55 995

Kåre Kristen Totlund, som ble valgt inn i villreinutvalget på årsmøtet i 2018, skal koordinere tellingene i Forollhogna. - Vi har et klart mål om å oppnå et best mulig telleresultat. Vi har søkt nasjonalparkstyret om lov til lavtflygning i perioden 15. februar til 25. april. Denne søknaden behandles administrativt. I tillegg har vi søkt om løyve til å bruke snøscooter i forbindelse med tellingen. Denne søknaden behandles av nasjonalparkstyret tidligst 1. mars. Vi er derfor avhengige av at personer som ferdes i fjellet, gir beskjed til oss/meg dersom de ser villrein, understreker Totlund som har som mål å få gjennomført årets minimumstelling i månedsskiftet februar/mars, eller så fort forholdene tillater det etter 15. februar.


SNO bidrar

Mannskapet til Statens naturoppsyn (SNO) er mye i fjellet på denne tiden av året. Hovedmålet nå er å spore jerv. Følgende presiseres på deres nettside:: “Overvåking av rovviltbestandene er en omfattende og arbeidskrevende oppgave for SNO. De nøyaktige bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krever en stor feltinnsats for å kunne fastslå hvor store bestandene er av de enkelte artene. Mest omfattende er overvåkingen av jervbestanden, der sporing, hikontroller og innsamling av DNA-prøver (ekskrementer) krever at SNOs feltpersonell tilbakelegger årlig over 120.000 km. Analysene av det materialet SNO samler inn, blir foretatt av Rovdata.”

Feltmannskapet til SNO har i mange år vært en viktig bidragsyter i rapporteringen om hvor villreinen står i Forollhogna-området.


Sikre tilbakemeldinger på hvor villreinen står i området, er avgjørende før småflyet fra Røros Flyklubb går på vingene. Arkivfoto: Arne Nyaas

Sikre tilbakemeldinger på hvor villreinen står i området, er avgjørende før småflyet fra Røros Flyklubb går på vingene. Arkivfoto: Arne Nyaas

Sekretær - Forollhogna villreinvald

Arne Nyaas

Dagens villreinutvalg, fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad (leder), Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Arkivfoto: A. Nyaas

Dagens villreinutvalg, fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad (leder), Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Arkivfoto: A. Nyaas

Forollhogna villreinvald kjøper sekretærtjenester og ber nå om tilbud fra lokale aktører med faglig kompetanse. Villreinutvalget ønsker å inngå en ny avtale på 5 (fem) år. Sekretæren skal ha ansvaret for den daglige drifta. Arbeidsoppgavene er klart spesifisert i utlysningsteksten. Arbeidsoppgavene vil variere noe fra år til år, men forventes å utgjøre minimum 150 arbeidstimer per år. Last ned utlysningsteksten (pdf).

hognareinen.no - Arne Nyaas

Referat fra rettighetshavermøtet

Arne Nyaas

Tirsdag 15. januar i år møttes rettighetshaverne for å diskutere flere viktige problemstillinger innen villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Arkivfoto: A. Nyaas

Tirsdag 15. januar i år møttes rettighetshaverne for å diskutere flere viktige problemstillinger innen villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Arkivfoto: A. Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna-området har diskutert flere viktige problemstillinger innen villreinforvaltningen. Det skjedde på Singsås tirsdag 15. januar. Jakob Nordstad, leder i villreinutvalget, har skrevet referat fra møtet. Norstad presiserer at eventuelle merknader eller kommentarer til referatet skal sendes direkte til ham. Trykk på linken under og last ned referatet (pdf):

ReferatRettighetshavermote150119 (pdf)

hognareinen.no - Arne Nyaas

Rettighetshavermøte 15. januar 2019

Arne Nyaas

Tamreinovergangen høsten 2018 blir ett av temaene som skal diskuteres på rettighetshavermøtet tirsdag 15. januar 2019. Bildet viser tamrein som beiter på Ytterhaugsvollen i Kjurrudalen/Dalsbygda. Bildet ble tatt 16. november 2018. Foto: Arne Nyaas

Tamreinovergangen høsten 2018 blir ett av temaene som skal diskuteres på rettighetshavermøtet tirsdag 15. januar 2019. Bildet viser tamrein som beiter på Ytterhaugsvollen i Kjurrudalen/Dalsbygda. Bildet ble tatt 16. november 2018. Foto: Arne Nyaas

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 19.00 møtes rettighetshaverne i Forollhogna i Kotsøy forsamlingshus. Følgende saker står på lista: Orienteringer, gjennomgang av årets villreinjakt, oppsyn og tellinger, tellende areal, orientering knyttet til arbeidet med ny bestandsplan, kalveprosjektet - og orientering om tamreinovergangen høsten 2018.

Last ned: Innkallingen og Ref. fra møte i Villreinutvalget 21. nov. 2018

hognareinen.no - Arne Nyaas