Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Rettighetshavermøte 15. januar 2019

Arne Nyaas

Tamreinovergangen høsten 2018 blir ett av temaene som skal diskuteres på rettighetshavermøtet tirsdag 15. januar 2019. Bildet viser tamrein som beiter på Ytterhaugsvollen i Kjurrudalen/Dalsbygda. Bildet ble tatt 16. november 2018. Foto: Arne Nyaas

Tamreinovergangen høsten 2018 blir ett av temaene som skal diskuteres på rettighetshavermøtet tirsdag 15. januar 2019. Bildet viser tamrein som beiter på Ytterhaugsvollen i Kjurrudalen/Dalsbygda. Bildet ble tatt 16. november 2018. Foto: Arne Nyaas

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 19.00 møtes rettighetshaverne i Forollhogna i Kotsøy forsamlingshus. Følgende saker står på lista: Orienteringer, gjennomgang av årets villreinjakt, oppsyn og tellinger, tellende areal, orientering knyttet til arbeidet med ny bestandsplan, kalveprosjektet - og orientering om tamreinovergangen høsten 2018.

Last ned: Innkallingen og Ref. fra møte i Villreinutvalget 21. nov. 2018

hognareinen.no - Arne Nyaas

Greie forhold i vinterfjellet

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna holder fortsatt til langt vest i området. Dette bildet tok Ingebrigt Storli i går (28. november 2018) i området Russubotn-Vehundbolhøgda.

Villreinen i Forollhogna holder fortsatt til langt vest i området. Dette bildet tok Ingebrigt Storli i går (28. november 2018) i området Russubotn-Vehundbolhøgda.

Villreinen i Forollhogna har det fint om dagen. Beiteforholdene er meget gode. Det er lite snø også i fjellområdet. Fjelloppsyn Ingebrigt Storli sjekket forholdene i går. Han gikk fra parkeringsplassene ved Veibua og over Trepunkten, og videre nordover Hestfjellet. I løpet av dagen fotograferte han en meget stor fostringsflokk på langt hold, og et par mindre bukkeflokker. Se bildene under.

Beiteforholdene i fjellet er meget gode. Denne bukkeflokken holdt til ved saltautomaten på Hestfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Beiteforholdene i fjellet er meget gode. Denne bukkeflokken holdt til ved saltautomaten på Hestfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Denne fostringsflokken i området Fremre Russubotn-Vehundbolhøgda ble fotografert på langt hold. I denne hopen er det mange dyr. Foto: Ingebrigt Storli

Denne fostringsflokken i området Fremre Russubotn-Vehundbolhøgda ble fotografert på langt hold. I denne hopen er det mange dyr. Foto: Ingebrigt Storli

Ingebrigt opplyser ellers: “Den 15. november var det en stor fostringsflokk i Eidsfjellet. Jeg så den fra Magnhildsjøan. Det var anslagsvis 800 dyr i denne flokken. Den 25. november telte jeg 82 bukker i nordhellinga på Eidsfjellet helt ned mot Gryta. Jeg så dyrene fra veien over Storfloen. Storflokken som jeg fotograferte i dag (28. november), er nok den samme som jeg så i Eidsfjellet den 15. november. Det er fortsatt en del bukker med i storhopen. Dette er nok yngre bukker”.

Ellers: Tidspunktet for rettighetshavermøtet kommer snart (når alt er avklart)….

hognareinen.no - Arne Nyaas


Kalveandel på 25 prosent

Arne Nyaas

I høstens strukturtelling i Forollhogna ble det påvist en kalveandel på 25 prosent. Bildet over (utsnitt) er fra kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

I høstens strukturtelling i Forollhogna ble det påvist en kalveandel på 25 prosent. Bildet over (utsnitt) er fra kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

Resultatet av årets strukturtelling i dagene 20. og 22. september er klart. Oversikten fra Roy Andersen i NINA viser at tellemannskapet studerte seks flokker, alle sør for fylkesgrensa, totalt 1265 dyr. Summeringen viser 316 kalver, 540 simler, 87 ungbukker (1,5 år), 61 bukker (2,5 år) og 261 bukker (3,5 år og eldre). Flokkene befant seg i området Sæterfjellet, øst for Sætertangen, ved Tovardene og ved Stabbstøbekken. Sammenlign, se resultatet for de ni siste årene.

hognareinen.no: Arne Nyaas

Fellingsprosent på 60,7

Arne Nyaas

Oppsummeringen etter årets villreinjakt i Forollhogna viser en fellingsprosent på 60,7. Arkivfoto: Arne Nyaas

Oppsummeringen etter årets villreinjakt i Forollhogna viser en fellingsprosent på 60,7. Arkivfoto: Arne Nyaas

Av kvoten på 300 dyr ble 182 felt under årets jakt i Forollhogna. Det gir en fellingsprosent på 60,7.

Dette er kommentaren fra villreinutvalget:

"Utvalget konstaterer at fellingsprosenten er en del lavere for 2018 enn hva som har vært vanlig i Forollhogna de siste årene. Mye av forklaringen for dette synes å være mye sørvestlig vindretning, samt færre overgangsavtaler mellom rettighetshaverne. En ser også at områder som har hatt rensdyr i perioder, også har lavere avskyting enn tidligere år.

Det bør derfor være en prioritert oppgave å motivere jegere til å til å sette av tid til å kunne jakte når det er dyr i feltet. Villrenen synes også å ha fått en villere adferd og et noe mer urolig atferdsmønster. Dette gjør det mer krevende å jakte, og utvalget har fått tilbakemeldinger om at det er vanskeligere å skyte rensdyr nå, enn tidligere.

Færre overgangsavtaler og en villere atferd hos rensdyrene, vil også kreve mer av jegerne om utviklingen fortsetter.

For 2018 gir en lavere avskytingsprosent en direkte vekst i stammestørrelsen, da kalvetellingene var høyere enn avskytingen. En vekst i stammen er en ønsket utvikling, da dagens stamme ligger under ønsket antall dyr.

Disse temaene som stammestørrelse, tildeling av antall fellingstillatelser, fellingsprosent mv. er sentrale temaer som må inn i ny bestandsplan. Forslag til ny bestandsplan er under utarbeiding, og det legges opp til en gjennomgang og diskusjon om bestandsplanen i rettighetshavermøtet.

Det tas sikte på å innkalle til rettighetshavermøte i første del av desember.”

Last ned årets fellingsresultat (her kan du også sammenligne år for år).

hognareinen.no - Arne Nyaas

Rolige dager for villreinen

Arne Nyaas

Etter jaktslutt har mesteparten av villreinen beitet vest og nordvest i Forollhogna-området. Beiteforholdene er gode. Foto: Ingebrigt Storli

Etter jaktslutt har mesteparten av villreinen beitet vest og nordvest i Forollhogna-området. Beiteforholdene er gode. Foto: Ingebrigt Storli

Onsdag 10. oktober sendte fjelloppsyn Ingebrigt Storli denne eposten til villreinutvalget: “I tida etter strukturtellinga har mesteparten av reinen beitet seg nordvestover på Kvikne. De har gått veldig rolig i tre flokker i området Dalhøa-Storlihøa-Hammerhøa-Sverjesjøen. Trekte sørover mot Sverjesjøen-Falningsjøen og Russu i går ettermiddag. Det har gått igjen en flokk på cirka 300 dyr sør for Ya, i nordhellinga på Sætertangen. I går stod denne flokken på toppen av Sætertangen.”

Denne villreinhopen ble fotografert på Hammerhøa 9. oktober 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Denne villreinhopen ble fotografert på Hammerhøa 9. oktober 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Ellers: Om kort tid skal resultatet av årets strukturtelling være klart. Vi kommer tilbake til dette sammen med resultatet av årets jakt. Ha en fortsatt trivelig høst!hognareinen.no - Arne NyaasVellykket strukturtelling gjennomført

Arne Nyaas

Årets strukturtelling er gjennomført i Forollhogna. I løpet av to dager ble 1260 dyr fotografert/filmet sør for Ya, i området Magnhildsjøan/Sætertangen. Det endelige telleresultatet blir presentert senere, så følg med på denne nettsida. Foto: Ingebrigt Storli

Årets strukturtelling er gjennomført i Forollhogna. I løpet av to dager ble 1260 dyr fotografert/filmet sør for Ya, i området Magnhildsjøan/Sætertangen. Det endelige telleresultatet blir presentert senere, så følg med på denne nettsida. Foto: Ingebrigt Storli

Fjelloppsyn Ingebrigt Storli har sendet denne rapporten til hognareinen.no etter telledagene i villreinfjellet: “ Det ble gjennomført strukturtelling i Forollhogna lørdag 22. september 2018. Det ble funnet cirka 1160 rein fordelt på fem flokker i området Magnhildsjøan og sørøst på Sætertangen. I tillegg en flokk på 94 dyr på Sæterfjellet. Denne flokken ble filmet og telt opp torsdag 20. september - totalt cirka 1260 dyr. Tellemannskap var Roy Andersen (NINA), Kristin Lund Austvik (fjelloppsyn Kvikne Utmarksråd), Ingebrigt Storli (fjelloppsyn Kvikne Utmarksråd), Berit Broen (SNO), Stein Raa (mangeårig medarbeider i forbindelse med strukturtellingene i Forollhogna) og Jakob Nordstad (leder i arbeidsutvalget i Forollhogna).”

Til opplysning: Nettsida blir oppdatert med det endelige telleresultatet så snart dette foreligger (red. anm.). Se bilder fra årets stukturtelling (under):

God oversikt over dyrene som befinner seg på myrdraget øst for Magnhildsjøan. Se bildet under. Foto: Ingebrigt Storli

God oversikt over dyrene som befinner seg på myrdraget øst for Magnhildsjøan. Se bildet under. Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Ideelle forhold for strukturtelling (flokken studeres via teleskop, se bildet under). Foto: Ingebrigt Storli

Ideelle forhold for strukturtelling (flokken studeres via teleskop, se bildet under). Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

En av mange brunstkamper. Foto: Ingebrigt Storli

En av mange brunstkamper. Foto: Ingebrigt Storli

Dobbelparing. Foto: Berit Broen, SNO

Dobbelparing. Foto: Berit Broen, SNO

Se oversikten over tidligere strukturtellinger i Forollhogna

hognareinen.no - Arne Nyaas


Send inn bilder fra villreinjakta - oppdateres fortløpende

Arne Nyaas

Årets villreinjakt er i gang. Har du et bilde eller to som du ønsker at vi skal legge ut på nettsida? Da sender du til denne epostadressen:  arnny@online.no  Arkivfoto: Erik Lillebakken

Årets villreinjakt er i gang. Har du et bilde eller to som du ønsker at vi skal legge ut på nettsida? Da sender du til denne epostadressen: arnny@online.no Arkivfoto: Erik Lillebakken

Villreinjakta er i gang - og redaksjonen har mottatt de første bildene fra årets jakt. Har også du et bilde eller to som du ønsker at vi skal legge ut på nettsida? Da benytter du følgende epostadresse: arnny@online.no  Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende. Ha ei fortsatt trivelig jakt! Villreintelefonen oppdateres hver dag etter endt jakt, ring: 820 820 90.

Siste nytt tirsdag 28. august 2018; rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli og oppsyn Stein Kaasin: Det var mye rein som krysset Ya i dag, og som er kommet over til Vingelen. Så i ettermiddag var det rein i Bratthøa/Eventjønnhøa/Midthøa. Det står igjen cirka 500 rein ved Trepunkten/Svartsjølikletten på kviknegrunn. 

Siste nytt mandag 27. august 2018; rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli: Mye av reinen har kommet sørover i dag. Står nord for Russu/StorYa/Hølbekklia/Svartsjølikletten i kveld. Noen få dyr har trekt over Ya.

Siste nytt fredag 24. august 2018; rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli etter tre dagers jakt: Rolig og fin jakt. Mye av reinen har så langt stått nordvest (Kvikne/Rennebu/Soknedal). Nå har det kommet en god del dyr i området Russu/Hestfjellet. Lite jegere å sjå. Noen fall har det blitt. Har også truffet på ei skoleklasse, noen førstegangsjegere og en veterinær fra NINA. Det er blitt tatt prøver fra vom/tarm på reinen. Parasittinnholdet skal sjekkes.

Siste nytt fredag 24. august 2018 kl. 16.30, rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli og oppsyn Geir Morten Granmo: Reinen trekker nå nordover til Soknedal/Budal (Sandfjellet/Blåora). Det står fortsatt noe rein sør for Ya ved Eventjønnbekken.

Den kvite kalven har overlevd jakta!  Stein Kaasin tok dette bildet inne på Bratthøa i dag (17. oktober 2018). Henstillingen om å spare denne kvite kalven kom i slutten av august; se lenger ned på denne siden. Foto: Stein Kaasin

Den kvite kalven har overlevd jakta! Stein Kaasin tok dette bildet inne på Bratthøa i dag (17. oktober 2018). Henstillingen om å spare denne kvite kalven kom i slutten av august; se lenger ned på denne siden. Foto: Stein Kaasin

Her kommer et bilde av bukken som Lars Schepler skjøt på Busjødalsrabban den 3. september. Geviret var 1 meter og 40 centimeter vidt, og bukken veide 102 kilo. Til opplysning: Det er også skutt en storbukk på 108 kilo i høst. Denne bukken ble felt på Magnillsjøan. Ellers: Det er registrert en rekke store og fine kalver i årets sesong. Se bildet under. Tekst: Jakob Nordstad. Foto bildet over: Jakob Trøan

Her kommer et bilde av bukken som Lars Schepler skjøt på Busjødalsrabban den 3. september. Geviret var 1 meter og 40 centimeter vidt, og bukken veide 102 kilo. Til opplysning: Det er også skutt en storbukk på 108 kilo i høst. Denne bukken ble felt på Magnillsjøan. Ellers: Det er registrert en rekke store og fine kalver i årets sesong. Se bildet under. Tekst: Jakob Nordstad. Foto bildet over: Jakob Trøan

Disse kalvene veide 27 og 30 kilo. Foto innsendt av Jakob Nordstad.

Disse kalvene veide 27 og 30 kilo. Foto innsendt av Jakob Nordstad.

Jakta går mot slutten og brunsten er i full gang. Reinen ser frem til noen rolige uker med god næringstilgang. Foto 19.09.2018: Stein Raae

Jakta går mot slutten og brunsten er i full gang. Reinen ser frem til noen rolige uker med god næringstilgang. Foto 19.09.2018: Stein Raae

Hei! Det ble to dager med litt nord- og vestavind i fjellet, og reinen kom en snartur nordover til Kvikne i går (12. september). Mesteparten av reinen har samlet seg i to til tre store flokker. Brunsten har begynt å merkes på bukkene. I dag stod det cirka 1000 rein i området Trolltjønndalen-Sætertangen. Bildet over er fra Sætertangen. Foto 12.09.2018: Ingebrigt Storli

Hei! Det ble to dager med litt nord- og vestavind i fjellet, og reinen kom en snartur nordover til Kvikne i går (12. september). Mesteparten av reinen har samlet seg i to til tre store flokker. Brunsten har begynt å merkes på bukkene. I dag stod det cirka 1000 rein i området Trolltjønndalen-Sætertangen. Bildet over er fra Sætertangen. Foto 12.09.2018: Ingebrigt Storli

Liten bukk på 53 kilo, felt ved Ya (Storytangen). Vennlig hilsen Bjørn Brynhildsvoll.

Liten bukk på 53 kilo, felt ved Ya (Storytangen). Vennlig hilsen Bjørn Brynhildsvoll.

"Simlekalv på 24 kilo, opphengt for natta ved Midthøbua i Vingelen. Kalven gikk for seg sjøl". Foto 1. september 2018, Erik Lillebakken.

"Simlekalv på 24 kilo, opphengt for natta ved Midthøbua i Vingelen. Kalven gikk for seg sjøl". Foto 1. september 2018, Erik Lillebakken.

Sjekk bildene som fjelloppsyn Geir Morten Granmo har lagt ut på områdets Facebook-side . Foto: Geir Morten Granmo

Sjekk bildene som fjelloppsyn Geir Morten Granmo har lagt ut på områdets Facebook-side. Foto: Geir Morten Granmo

Denne kvite bukkekalven ble fotografert på Grønhøa sør for Ya i dag. Fotograf er fjelloppsyn Ingebrigt Storli, som gjerne ser at jegerne  ikke  velger denne kalven, hvis mulig. - Hadde vært artig om den kan få vokse opp, er ønsket fra fjelloppsynsmannen. Under ett bilde til av denne fine kalven. 30. august 2018

Denne kvite bukkekalven ble fotografert på Grønhøa sør for Ya i dag. Fotograf er fjelloppsyn Ingebrigt Storli, som gjerne ser at jegerne ikke velger denne kalven, hvis mulig. - Hadde vært artig om den kan få vokse opp, er ønsket fra fjelloppsynsmannen. Under ett bilde til av denne fine kalven. 30. august 2018

Grønhøa 30. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Grønhøa 30. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Hei! Legger ved et bilde fra sist søndag (26. august 2018). Vi møtte en liten bukkeflokk i snøværet på Ravaldsfjellet. Flott opplevelse. Med vennlig hilsen Magne Idar Bakken (foto).

Hei! Legger ved et bilde fra sist søndag (26. august 2018). Vi møtte en liten bukkeflokk i snøværet på Ravaldsfjellet. Flott opplevelse. Med vennlig hilsen Magne Idar Bakken (foto).

Førstegangsjeger Jakob Høsøien med bukkekalv i Vehundbolhøgda 26. august 2018. Vekt: 23 kilo. Foto: Torger Høsøien

Førstegangsjeger Jakob Høsøien med bukkekalv i Vehundbolhøgda 26. august 2018. Vekt: 23 kilo. Foto: Torger Høsøien

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Vingelen. Jegeren er Andreas Kastell. Simlekalven ble skutt på Ravaldslettfjellet 23. august. Foto: Daniel Kastell

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Vingelen. Jegeren er Andreas Kastell. Simlekalven ble skutt på Ravaldslettfjellet 23. august. Foto: Daniel Kastell

Fornøyde førstegangsjegere nord for Langvatnet. Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Fornøyde førstegangsjegere nord for Langvatnet. Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

"På tur hematt tu fjella". Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

"På tur hematt tu fjella". Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Skoleklasse fra Berkåk på jakt på Kvikne. Her får klassen undervisning om mage-/tarmfunksjonen hos rein. Lærer er en veterinær fra NINA (har fulgt med klassen i to dager). Bildet er tatt 23. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Skoleklasse fra Berkåk på jakt på Kvikne. Her får klassen undervisning om mage-/tarmfunksjonen hos rein. Lærer er en veterinær fra NINA (har fulgt med klassen i to dager). Bildet er tatt 23. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Budalen. Bukkekalv på 25 kilo, skutt ved Stiftsvardtjønna i dag, 21. august 2018. Jegeren er Iver Tovmo. Mvh. Terje Tovmo

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Budalen. Bukkekalv på 25 kilo, skutt ved Stiftsvardtjønna i dag, 21. august 2018. Jegeren er Iver Tovmo. Mvh. Terje Tovmo

hognareinen.no - Arne Nyaas

Viktig for deg som villreinjeger

Arne Nyaas

En større fostringsflokk fotografert på kviknegrunn for et par dager siden. Anslagsvis 800 dyr ble sett i området mellom Svartsjøen og Russu. I tillegg har redaksjonen mottatt melding om en bukkeflokk på cirka 25 dyr på Dalhøa (Kvikne) onsdag. Foto: Ingebrigt Storli

En større fostringsflokk fotografert på kviknegrunn for et par dager siden. Anslagsvis 800 dyr ble sett i området mellom Svartsjøen og Russu. I tillegg har redaksjonen mottatt melding om en bukkeflokk på cirka 25 dyr på Dalhøa (Kvikne) onsdag. Foto: Ingebrigt Storli

Mandag starter villreinjakta. Årets kvote er på 300 dyr. Oppsynsleder Terje Borgos minner jegerne om følgende:

1. Villreintelefonen er i drift, ring 82 08 20 90 (820 820 90). Telefonen blir oppdatert hver dag fra og med i dag (lørdag 18. august) og så lenge jakta varer. Oppdateringen skjer på kveldstid fra cirka kl. 19.00 og utover. For å gi best mulig informasjon kan telefonen bli oppdatert også  senere på kvelden, dersom det kommer inn viktig informasjon som jegerne kan ha nytte av.

2. Alle dyr som skytes, skal legges inn i "Sett og skutt". Dette er et pålegg som Miljødirektoratet har gitt alle jegere. Les veiledningen/viktig (pdf).  Logg inn: Sett og skutt

3. Det skal tas foto av alle skutte kalver og småbukker (jfr. jegerkontrakten).

4. Fyll ut spørreskjemaet for alle skutte dyr. Last ned skjemaet som: 1. Tekst-fil (word) eller 2. Pdf-fil

5. Det skal leveres CWD-prøve av alle dyr 1,5 år og eldre, jfr. prøvepakken som du skal ha mottatt. Prøvepakken inneholder en enkel beskrivelse av hvilke prøver og hvordan disse skal tas. NB: Prøvene bør ikke legges i posten på fredager, men oppbevares i kjøleskap og sendes på mandager. Merkelappen som følger jaktkortet, skal benyttes.

6. Er du på opplæringsjakt som storviltjeger?  Her kan du laste ned og lese en redegjørelse for hvilke regler som gjelder. Last ned (pdf)

 

Villreinutvalget ønsker alle ei riktig god jakt!

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 
                                            

Kalveandel på 62 i Forollhogna

Arne Nyaas

Denne fostringshopen ble fotografert i Sandfjellet 26. juni 2018. Foto: Roy Andersen, NINA

Denne fostringshopen ble fotografert i Sandfjellet 26. juni 2018. Foto: Roy Andersen, NINA

For første gang har Norsk institutt for naturforskning (NINA) benyttet helikopter i forbindelse med kalvetellingen i Forollhogna. Samtlige fostringsdyr ble funnet i Sandfjellet; noe bukk andre steder. Totalt 1385 dyr ble fotografert tirsdag 26. juni; derav 432 kalver, 260 bukker og 693 simle/ungdyr. Dette gir en kalveandel på 62 kalver per 100 simle/ungdyr. Sammenlign med tidligere år.

Utsnitt av bildet over. Foto: Roy Andersen, NINA

Utsnitt av bildet over. Foto: Roy Andersen, NINA

Se resultatet for de øvrige villreinområdene (oppdatert 30.08.2018). Forollhogna topper oversikten.

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Se bildene fra vårfjellet

Arne Nyaas

Årets kalveregistrering i Forollhogna er avsluttet, og snart kommer oppsummeringen fra kalveprosjektet (2016-2018). Dette bildet ble tatt øst for Grønntjønnan onsdag 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Årets kalveregistrering i Forollhogna er avsluttet, og snart kommer oppsummeringen fra kalveprosjektet (2016-2018). Dette bildet ble tatt øst for Grønntjønnan onsdag 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Våren kom ekstra tidlig i år. De to siste feltperiodene måtte fjelloppsynset parkere snøskuterne og ta beina fatt. Kalveprosjektet som startet våren 2016, er nå avsluttet - og snart kommer samlerapporten og konklusjonene etter tre år med registreringer i kalvingslandet.

Fjelloppsyn Ingebrigt Storli fra Kvikne har øye for det som skjer, og han har sendt noen flotte bilder fra årets registrering. Kos deg med bildene.

Endalen 4. mai; fotografert fra nord på Blåorfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Endalen 4. mai; fotografert fra nord på Blåorfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Bildet viser situasjonen ved Grønntjønnan torsdag 10. mai. Snøen smeltet og vannet flommet. Foto: Ingebrigt Storlil

Bildet viser situasjonen ved Grønntjønnan torsdag 10. mai. Snøen smeltet og vannet flommet. Foto: Ingebrigt Storlil

Bratthøbekken 9. mai. Foto: Ingebrigt Storlli

Bratthøbekken 9. mai. Foto: Ingebrigt Storlli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Stor-Hiåsjøen 26. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Stor-Hiåsjøen 26. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Første møte i nytt utvalg

Arne Nyaas

Det nye villreinutvalget har hatt sitt første møte. Fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad, Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Foto: A. Nyaas

Det nye villreinutvalget har hatt sitt første møte. Fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad, Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Foto: A. Nyaas

Organisering/arbeidsform, økonomistatus/budsjett og likviditet var de viktigste sakene for det nyvalgte villreinutvalget i Forollhogna på møtet i Ålen tirsdag 9. mai. Jakob Nordstad ledet møtet med myndig hånd. Last ned møtereferatet og revidert budsjett.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Villreinutvalget selger to storbukker og fire småbukker

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg er tildelt to storbukker og fire småbukker (liten bukk) for salg i 2018. Jakta etter disse dyrene kan skje på hele villreinområdet med unntak av Grønntjønnan sameie. Kortene selges til høystbydende med en minstepris på kr. 35.000,- per storbukk og kr. 12.500,- per liten bukk.

Anbud sendes Forollhogna villreinutvalg via epost til: post@hognareinen.no. Anbudsfrist er satt til 10. 06. 2018.

Jakob Nordstad ny utvalgsleder

Arne Nyaas

Jakob Nordstad (38) fra Tynset er enstemmig valgt til ny leder i arbeidsutvalget. Nordstad er blant annet leder i Magnilsjøan Grunneierlag SA.  Foto: A. Nyaas

Jakob Nordstad (38) fra Tynset er enstemmig valgt til ny leder i arbeidsutvalget. Nordstad er blant annet leder i Magnilsjøan Grunneierlag SA.  Foto: A. Nyaas

Jakob Nordstad (38) fra Tynset/Tolga ble lørdag enstemmig valgt til ny leder i arbeidsutvalget, som utvides fra tre til seks medlemmer. De øvrige nye er: Kåre Kr. Totlund fra Kvikne, Kjetil Eggen fra Dalsbygda og Terje Tovmo fra Budalen. Helge Bjerkset fra Singsås og John Arne Aasen fra Haltdalen ble begge gjenvalgt.

Til opplysning: Jakob Trøan fra Vingelen er vara for Jakob Nordstad, Anita Krigsvoll fra Budalen er vara for Helge Bjerkset, Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne er vara for Kåre Kr. Totlund, Kjell Magne Ryen fra Dalsbygda er vara for Kjetil Eggen, Kjerstin D. Kosberg fra Singsås er vara for John Arne Aasen og Jorid E. Bjørnevold fra Budalen er vara for Terje Tovmo.

Fra tre til seks

Arbeidsutvalget har inntil nå bestått av tre personer. De senere årene har utvalget hatt ekstern sekretær, og denne oppgaven har Terje Borgos (daglig leder for fjellstyrene i Ålen og Haltdalen) skjøttet på beste måte. Terje Borgos fortsetter som sekretær i arbeidsutvalget.

I forslaget fra arbeidsgruppa som har jobbet med en eventuell utvidelse av villreinvaldet (arealmessig), ble det foreslått at arbeidsutvalget burde bestå av 3 medlemmer fra Hedmark og 2 fra Sør-Trøndelag. Begrunnelsen for dette var fordeling etter areal. I årsmøtet lørdag fremmet Soknedal forsalg om seks medlemmer. Og sånn ble det. Til opplysning: Rennebu og Kvikne stiller fra nå av felles kandidat.

Ønsker å "trå til"

Det nye arbeidsutvalget har som mål å "trå til" fra dag én. Den første arbeidsoppgaven for det nye arbeidsutvalget er å utarbeide et nytt budsjett (vedtatt av årsmøtet). I møtet på Kvikne var det flere merknader til budsjettforslaget fra det avtroppende arbeidutvalget. Torgeir Svae (bosatt i Vingelen) påpekte at det tidligere arbeidsutvalget har hatt "lav kostnadskontroll". - Her må det bygges opp en "buffer" økonomisk, og det må legges opp til langt bedre kostnadskontroll. Alt på lager (blant annet bøker og blad, reds. anm.) må avskrives, påpekte Svae.

Nytt tellende areal

Den "store" saken for rettighetshaverne i Forollhogna, var behandlingen var "nytt tellende areal for tildeling av villrein". På årsmøtet i Dalsbygda i fjor (2017) ble det lagt fram et forslag med ytre arealgrense. Forslaget var utarbeidet av Ingrid Nerhoel ved Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn, etter innspill og høringer blant rettighetshaverne. Men årsmøtet i 2017 ønsket ikke å behandle forslaget. Saken ble i stedet utsatt til det ekstraordinære årsmøtet i desember i fjor (Kvikne). Samtidig ble det opprettet ei arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med saken. Men, heller ikke på det ekstraordinære årsmøtet ble saken behandlet. Det store diskusjonstemaet var arealene øst for Kjurrudalen/Kjølidalen. Arbeidsgruppa fikk beskjed om å legge fram et nytt forslag uten arealmessig gradering.

På årsmøtet i Haltdalen var Kristoffer Flaa Sørensen fra Kvikne den første til å be om ordet. - Det er betenkelig at vi fikk papirene i arealsaken utdelt nå, rett før årsmøtet. Dette må vi studere før vi kan godkjenne forslaget.

- Umulig for arbeidsutvalget å distribuere papirene før. Vi mottok disse for to dager siden fra Norsk Villreinsenter, svarte Terje Borgos, som ellers presiserte at endringene fra det som tidligere er lagt fram, er kosmetiske. - Og, det er bare arealene innen området som det kan jaktes på, forsikret Borgos.

- Du kan godt si at dette er "flisespikkeri", men Fo1 har mistet 1000 mål. Ok, vi vedtar dette nå, men med full gjennomgang i rettighetshavermøtet før jul, krevde Flaa Sørensen.

Og sånn ble det. Under et kart og en tabell som viser det siste og vedtatte forslaget:

Revidert arealberegning (lagt fram på årsmøtet lørdag 21. april 2018).

Revidert arealberegning (lagt fram på årsmøtet lørdag 21. april 2018).

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

 

 

 

Jaktkvote på 300 dyr

Arne Nyaas

Jakt eller ikke i år? Denne problemstillingen ble reist i årsmøtet lørdag. Stedet var Haltdalen Samfunnshus. Foto: Arne Nyaas

Jakt eller ikke i år? Denne problemstillingen ble reist i årsmøtet lørdag. Stedet var Haltdalen Samfunnshus. Foto: Arne Nyaas

Totalfredning eller jakt? Feiltellingen i 2015 samt årets telleresultat (1078 dyr) skapte som ventet diskusjon på årsmøtet i Haltdalen lørdag. Soknedal fjellstyre foreslo totalfredning, men fikk sterk motbør. – Det er ikke sikkert at nemnda godtar null i kvote, påpekte nemndsekretær Tom Hjemsæteren. – Totalfredning er helt «sjøvilt», mente Aina Eggen fra Såttåhaugen. – Forslaget fra Fo-1 er 300 dyr, påpekte Kristoffer Flaa Sørensen.

Innledningsvis fant undertegnende grunn til å redegjøre for feiltellingen som ble gjort 6. mars i 2015. Opptellingen da viste totalt 1773 dyr. Kl. 15.58 ble det fotografert to flokker øst for Litjhiåsjøen, en flokk på 272 dyr og en flokk på 5 dyr. Den dagen fulgte småflyet linjesystemet vest-øst, øst-vest. Da småflyet var på veg vestover igjen en halvtime senere ble det fotografert en ny flokk i det samme området, men én kilometer lenger sør. Denne flokken ble opptelt til 277 dyr. Konklusjonen i 2015 var at dette var tre forskjellige hoper. Ved en sammenstilling av telleresultatene for årene 2008-2017 (gjort i mars i år), sammen med vedtatte jaktkvoter for de respektive årene, samt jaktresultatene – ble tabben oppdaget. Arbeidsutvalget fikk umiddelbart beskjed om at korrekt vintertelling i 2015 var 1496 dyr, og samtlige rettighetshavere ble orientert om dette.

 • - Null i kvote? Et drastisk forslag som vi ikke er forberedt på! Vingelen støtter forslaget på 300 dyr. Totalfredning er ikke aktuelt i år. Dette burde vi i så fall ha fått beskjed om på forhånd, påpekte Jakob Trøan fra Vingelen.
 • - På årsmøtet kan det sjølsagt stilles forslag. Nå må vi uansett gå forsiktig fram, mente Olve Morken fra Ålen Fjellstyre.
 • -  Vi trekker forslaget på 350 og går for 300, presiserte Hallvard Urset, avtroppende leder i villreinutvalget.
 • - Først må det stemmes på forslaget om fredning, så kvote, påpekte Roar Eckermann fra Dalsbygda.
 • - En rettighetshaver kan komme med et hvilket forslag som helst, presiserte Kåre Merket.


I avstemningen fikk forslaget om totalfredning seks stemmer, og falt. Kvoteforslaget på 300 ble så vedatt mot tre stemmer.

Kåre Merket fra Soknedal fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Kåre Merket fra Soknedal fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Olve Morken fra Ålen Fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Olve Morken fra Ålen Fjellstyre. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan fra Vingelen. Foto: A. Nyaas

Jakob Trøan fra Vingelen. Foto: A. Nyaas

Roar Eckermann fra Dalsbygda. Foto: A. Nyaas

Roar Eckermann fra Dalsbygda. Foto: A. Nyaas

Ny bestandsplan utsatt igjen

En av de viktigste sakene på årsmøtet i år var å behandle forslaget til ny bestandsplan. Forslaget til ny plan ble ikke sluttbehandlet på årsmøtet i fjor. I stedet ble det vedtatt å forlenge gjeldende plan for årene 2012-2016 med ett år til. Det ble samtidig vedtatt å opprette ei arbeidsgruppe som skulle legge fram forslag til tellende areal.

Planen som ble lagt fram for årsmøtet lørdag, var for årene 2018 til 2021. Forollhogna villreinområde består i dag av to jaktvald, det opprinnelige valdet som berører kommunene Os, Tolga, Tynset, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen - og det nye valdet Røros kommune. Behandlingen av planforslaget ville blant annet avgjøre om planen skulle omfatte hele villreinområdet slik at det bare ble ett vald (Røros inklusive).

I planforslaget foreslås det også å senke bestandsmålet fra 2000 til 1700-1800 vinterdyr.

I årsmøtet på lørdag mente Kvikne at det ville være lurt å utsette hele planen, nok en gang. Dette sa Vingelen seg enig i. Argumentene for dette var/er jobben som gjøres med nytt tellende areal for tildeling av villrein. Etter forslag fra Hallvard Urset, avtroppende leder i villreinutvalget, vedtok årsmøtet (mot én stemme) å forlenge eksisterende plan i ett år til.

NB: Se egen sak om nytt tellende areal

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

Takket av etter 22 års virke

Arne Nyaas

Etter 22 års virke til beste for Forollhogna villreinområde har Hallvard Urset fra Vingelen takket av som leder. Ingen har innehatt ledervervet lengre enn Hallvard. På tampen av dagens årsmøte lagt til Haltdalen Samfunnshus, benyttet sekretær Terje Borgos anledningen til å takke på vegne av villreinområdet. Foto: Arne Nyaas

Etter 22 års virke til beste for Forollhogna villreinområde har Hallvard Urset fra Vingelen takket av som leder. Ingen har innehatt ledervervet lengre enn Hallvard. På tampen av dagens årsmøte lagt til Haltdalen Samfunnshus, benyttet sekretær Terje Borgos anledningen til å takke på vegne av villreinområdet. Foto: Arne Nyaas

Hallvard Urset fra Vingelen kom inn i arbeidsutvalget/villreinutvalget  i Forollhogna i 1995 - og  har siden da vært den øverste ansvarlige for arbeidet i utvalget. I dag takket han for seg etter 22 års virke som leder. Ingen har hatt dette vervet lengre enn Hallvard.

Arbeidsutvalget/villreinutvalget i Forollhogna har vært i virksomhet i siden 1965 (53 år). Øvrige ledere (formenn) i arbeidsutvalget har vært: Alfred Asklund (1965-1968), Jens Sætermo (1968-1970), Sven Løvnes (1970-1972), Jon. J. Meli (1972-1979), Tryggve Svergja (1979-1985) og Jon Karstein Skogåstrø (1985-1995).

Som takk mottok Hallvard en flott slirekniv med inskripsjon, samt Forollhogna-diplomen. Denne diplomen ble laget først på 1980-tallet, og Hallvard er den 25. som har mottatt denne.

Da Jon J. Meli takket for seg i 2004 etter 33 års virke som leder og  mangeårig sekretær i Forollhogna villreinområde, var det Hallvard som overrakte diplom og gave til dalsbygdingen. Påskjønnelsen da - i tillegg til diplomen - var gratis jakt på storbukk i eget villreinområde. Nå strever området med antall vinterdyr, og gaven nå var mer beskjeden - men like velment!

NB: Vi oppdaterer nettsida med årsmøtereferat i løpet av helga. Nyvalgt leder er Jakob Nordstad fra Tynset/Tolga.

Mange og tunge saker var til behandling på årsmøtet, som i år ble holdt i Haltdalen Samfunnshus. Årets jaktkvote ble satt til 300 dyr. Foto: Arne Nyaas

Mange og tunge saker var til behandling på årsmøtet, som i år ble holdt i Haltdalen Samfunnshus. Årets jaktkvote ble satt til 300 dyr. Foto: Arne Nyaas

 

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Last ned årsmøtepapirene

Arne Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra 2017 (600 dyr). Foto: Arne Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra 2017 (600 dyr). Foto: Arne Nyaas

Lørdag 21. april er det årsmøte i Forollhogna villreinvald. Møtested er Haltdalen Samfunnshus. Det serveres kaffe fra kl. 10.00 med møtestart kl. 10.30. Flere viktige saker skal behandles, blant andre nytt tellende areal og ny bestandsplan for årene 2018-2021. Årets jaktkvote foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra fjoråret.

Last ned (pdf):

 

Takker for seg etter 22 år som leder

Etter 22 år som leder i villreinutvalget har Hallvard Urset fra Vingelen bestemt seg for at "nok er nok". Han kom inn i arbeidsutvalget/villreinutvalget  i 1995 - og  har siden da vært den øverste ansvarlige for arbeidet i utvalget. Arbeidsutvalget/villreinutvalget i Forollhogna har vært i virksomhet i siden 1965 (53 år). Øvrige ledere (formenn) i arbeidsutvalget har vært: Alfred Asklund (1965-1968), Jens Sætermo (1968-1970), Sven Løvnes (1970-1972), Jon. J. Meli (1972-1979), Tryggve Svergja (1979-1985) og Jon Karstein Skogåstrø (1985-1995).

Siste møte i arbeidsutvalget (15. mars 2018) før årsmøtet. Fra venstre og rundt bordet: Jon Arne Aasen fra Haltdalen (styremedlem), Helge Bjerkset fra Singsås (kasserer), Terje Borgos fra Røros/Ålen (sekretær) og Hallvard Urset fra Vingelen (leder). Foto: Arne Nyaas

Siste møte i arbeidsutvalget (15. mars 2018) før årsmøtet. Fra venstre og rundt bordet: Jon Arne Aasen fra Haltdalen (styremedlem), Helge Bjerkset fra Singsås (kasserer), Terje Borgos fra Røros/Ålen (sekretær) og Hallvard Urset fra Vingelen (leder). Foto: Arne Nyaas

Stor interesse for det som skjer i villreinområdet

Villreinutvalget i Forollhogna har alltid vært flink til å informere om det som skjer i villreinområdet, ikke minst via nettsida og via publikasjoner som "Hognareinen" og "Forollhogna". Utvalget har også egen Facebookside. Sammenlignet med de øvrige villreinutvalgene/villreinområdene i Sør-Norge troner Forollhogna i ensom majestet på "informasjonstoppen". Men, nå må aktiviteten reduseres. Dette henger sammen med lavere jaktkvoter i årene som kommer. Bladproduksjonen "legges på hylla", og oppdateringene på nettsida blir langt færre enn de har vært de siste årene. Dette er synd, ikke minst for nettsida som genererer stor trafikk. Telleverket viser at 2603 har vært innom startsida i løpet av de siste 30 dagene. Saken om siste minimumstelling er lest 1148 ganger (lagt ut på nettet den 17. mars) og saken om tellefeilen er lest 588 ganger (lagt ut på nettet den 7. mars). I tillegg har siden med opplysninger om minimumstellingene de siste årene hatt 353 besøkende.

Les også: Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

Ny minimumstelling gjennomført

Arne Nyaas

Den andre minimumstellinga i vinter er gjennomført i Forollhogna. Det skjedde på fredag. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr hvor 826 var fostringsdyr. Kartplott: Arne Nyaas

Den andre minimumstellinga i vinter er gjennomført i Forollhogna. Det skjedde på fredag. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr hvor 826 var fostringsdyr. Kartplott: Arne Nyaas

Villreinstammen i Forollhogna er kraftig redusert. I flytellinga som ble gjennomført fredag 16. mars, ble det satt sluttstrek ved 1036 dyr, 826 fostringsdyr og 210 bukker. Årets jaktkvote kommer til å bli kraftig redusert. Vedtaket fattes av årsmøtet i slutten av april.

Flytellinga fredag 16. mars var krevende for pilot og mannskap. Følgende påpekes i tellerapporten: "Det var på ingen måte perfekte forhold for flytelling i går. Sikten var god, men en sterk sørlig vind skapte mye turbulens og risting. På det mest intense ble vi "blåst" sidelengs nordover i en hastighet på opp mot 300 km/time, mens vi på "returen" sørover slet med hastigheter ned mot 70 km/time. Jeg har vært med på flytellinger i snart 20 år, men har aldri tidligere opplevd forhold som dette".

Én stor fostringshop på 826 dyr ble fotografert, i tillegg fire bukkehoper på til sammen 111 dyr. Tidligere i vinter er det fotografert 99 bukker i Eidsfjellet. Disse går fortsatt i det samme området, og ble lagt til. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr. 

Her noen bilder fra tellnga på fredag:

Bildet viser hovedflokken på 826 dyr. Bildet er høyoppløselig og er tatt fra stor høyde. Se utsnitt under. Foto: Arne Nyaas

Bildet viser hovedflokken på 826 dyr. Bildet er høyoppløselig og er tatt fra stor høyde. Se utsnitt under. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av bildet over. Under opptelling legges det et "lag" på hvert dyr. Fotoprogrammet holder styr på antall lag (ett lag for hvert dyr). Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av bildet over. Under opptelling legges det et "lag" på hvert dyr. Fotoprogrammet holder styr på antall lag (ett lag for hvert dyr). Foto: Arne Nyaas

Tellerapportene (pdf) kan du laste ned her.

Se flere bilder på privat nettside

 

hognareinen.no - Arne Nyaas

 

 

 

Oter på seterbesøk i Endalen

Arne Nyaas

Oteren har satt tydelige spor i snøen i Endalen. Foto 15. mars 2018: Berit Broen, SNO

Oteren har satt tydelige spor i snøen i Endalen. Foto 15. mars 2018: Berit Broen, SNO

Redaksjonen mottok denne trivelige eposten fra Berit Broen (SNO) i dag: "Hei! Om du vil ha litt "kosestoff" på Forollhognasida, så kan jo oterns spor fra inni Endalssetra fornøye leserne. Ser nesten hver vinter spor av oter som farter i fjellet, for så å ta et vassdrag ned i lavere terreng. Tror den karen lukter vann! Mvh Berit Broen"

Her to bilder til:

Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO