Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Rapport fra kalvingsprosjektet 2019

Arne Nyaas

To simler med hver sin kalv. Tre av fire feltperioder i vår er nå unnagjort.

To simler med hver sin kalv. Tre av fire feltperioder i vår er nå unnagjort.

I skrivende stund er akkurat de tre første feltperiodene av kalvingsprosjektet i Forollhogna overstått. Prosjektet finansieres og drives nå av NINA i sin helhet med lokalt fjelloppsyn og SNO i felt.

Tekst og foto: Kristin Lund Austvik

Føret som så ut for å gi tapt rett over påske, kom sterkt tilbake og har gjort arbeidet i felt effektivt. Reinen har også vært mer i ro enn hva de var årene før (2016-2018). Dette gjør arbeidet med å finne reinen fra dag til dag og periode til periode mye enklere.

De første årene av kalvingsprosjektet ble det brukt teleskop under tellinga, der ungdyr, simle, kalv og bukk i flokkene ble talt opp. De senere årene har vi imidlertid gått over til å bruke kamera med kraftig zoom. Flokkene filmes når det byr seg en god anledning, for seinere å telles opp på PC. Både ved bruk av teleskop og kamera kan feltpersonellet sitte på lang avstand og slik unngå helt å bli oppdaget av reinen. I artikkelen kan du se bilder som viser hvor god videokvaliteten blir på akseptabelt hold.

Ellers er det lite som tyder på vår lengst inne i fjellet foreløpig. Snøen ligger jevnt, og ved Sør-Ytjønna våknet vi til flere cm med nysnø natt til 14. mai. Fostringsflokkene har stort sett holdt til i mer lavereliggende områder der snøen har måttet gi tapt for vårens etterlengtede inntog. Her spiller også rypa fortsatt for fullt. Heldigvis er det bra med stamfugl når det nå ser ut for at smågnagerbestanden har kollapset.

Bakgrunn (fra oppsummeringsrapporten av 01.04.2019)

Data fra overvåkningsprogrammet for villrein viser at det har vært en betydelig vektnedgang i Forollhogna og en har etterspurt en forklaring på den negative utviklingen. Brunstaktiviteten under strukturtellingene har syntes mindre, og man har stilt spørsmål om brunsten og dermed kalvinga er noe seinere enn hva den var før. Før prosjektet startet opp ble disse forholdene presentert for villreinutvalget og diskutert på rettighetshavermøter i Forollhogna. Med bakgrunn i disse diskusjonene ble det besluttet å etablere et 3- 4 årig prosjekt der en fokuserte på: 1) Kartlegge kalvingstidspunktet i Forollhogna, 2) Utvide strukturtellingene med målsetning om å utvikle metoder som gir en mer nøyaktig klassifisering av dyra og om mulig skaffe et datasett som kan sammenlignes med bilder og data på dyra som felles. Villreinutvalget har også gjennom flere år oppfordret jegerne til å ta bilder av felte dyr slik at gevirstørrelse eller andre fenotypiske trekk kan sammenholdes med vektdata fra kjeveinnsamlingene og eventuelt med data frastrukturtellingene.

Her noen bilder fra i vår:

Vi har oppdaget fostringsflokken på den andre siden av dalen (markert med rød pil). Bildene som tas, er høyoppløselige og vi trenger ikke å forflytte oss nærmere. Vi blir værende på stedet. Se de to neste bildene.

Vi har oppdaget fostringsflokken på den andre siden av dalen (markert med rød pil). Bildene som tas, er høyoppløselige og vi trenger ikke å forflytte oss nærmere. Vi blir værende på stedet. Se de to neste bildene.

KalvetellingFire.jpg
Utsnitt av bildet over. Her greier vi fint å skille mellom dyrene.

Utsnitt av bildet over. Her greier vi fint å skille mellom dyrene.

Det kan gå hardt for seg blant nybakte mødre. Denne simla sprang rett på kalven til den andre simla, før hun jaget henne bort.

Det kan gå hardt for seg blant nybakte mødre. Denne simla sprang rett på kalven til den andre simla, før hun jaget henne bort.

Ravna følger fostringsflokkene i håp om å finne noe spiselig.

Ravna følger fostringsflokkene i håp om å finne noe spiselig.

Noen ganger går det galt, som med denne kalven. Forhåpentligvis klarer simla å få presset den ut, ellers går det dårlig - også for henne.

Noen ganger går det galt, som med denne kalven. Forhåpentligvis klarer simla å få presset den ut, ellers går det dårlig - også for henne.

Forsøk på telling i Bratthødalen. Noe utfordrende i skogsterreng.

Forsøk på telling i Bratthødalen. Noe utfordrende i skogsterreng.

Rett etter påske holdt føret på “å gi tapt”, men vinteren kom tilbake. Etter det har arbeidet i felt vært effektivt.

Rett etter påske holdt føret på “å gi tapt”, men vinteren kom tilbake. Etter det har arbeidet i felt vært effektivt.

Villreinutvalget selger to storbukker og fire småbukker

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg er tildelt to storbukker og fire småbukker (liten bukk) for salg i 2019. Jakta etter disse dyrene kan skje på hele villreinområdet med unntak av Grønntjønnan sameie. Kortene selges til høystbydende med en minstepris på kr. 35.000,- per storbukk og kr. 12.500,- per liten bukk.

Anbud sendes Forollhogna villreinutvalg via epost til: post@hognareinen.no. Anbudsfrist er satt til 10. 06. 2019.

Ny bestandsplan og ny avskytingsmodell, men uendret kvote

Arne Nyaas

Årsmøtet, som ble holdt i Klættheim forsamlingshus i Budalen i går, ble rekordraskt avviklet. Her orienterer utvalgsleder Jakob Nordstad om målet for villreinstammen i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Årsmøtet, som ble holdt i Klættheim forsamlingshus i Budalen i går, ble rekordraskt avviklet. Her orienterer utvalgsleder Jakob Nordstad om målet for villreinstammen i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna kan se tilbake på et historisk årsmøte. Et grundig arbeid utført av styret i forkant, resulterte lørdag i enstemmige vedtak fra start til slutt. Stedet var Klættheim forsamlingshus i Budalen. Fra nå av skal det felles færre simler. Jaktmessig økes kalveandelen. Årets kvote blir den samme som i fjor, 300 dyr. Det langsiktige målet i Forollhogna er en vinterstamme på cirka 1900 dyr. Målsettingen er nedfelt i den nye bestandsplanen (vedtatt i går). Myndig møteleder var Per Bjarne Bonesvoll fra Midtre Gauldal. Innledningsvis orienterte han om historikken knyttet til Budalen.

 Dagens styre ledes av Jakob Nordstad fra Tynset. Etter ett år i «førersetet» har han satt seg grundig i respekt. Jobben som han og styret har gjort det siste året, la grunnlaget for gårsdagens rekordraske årsmøte (møtestart 10.30, møteslutt 14.00).

Innledningsvis i går orienterte styreleder om følgende saker: Årets minimumstelling, nytt godkjent tellende areal, tamreinproblematikken i 2018, kalveprosjektet, fjorårets jakt inklusive oppsynsrapporten – og sekretærtjenesten. Jobben som sekretær for utvalget har i løpet av vinteren vært utlyst på tilbud.

 Kristin Lund Austvik ny sekretær

- Her fikk vi fem gode tilbydere. Prismessig lå fire ganske likt, og styret har gjennomført intervjuer med disse fire. Avgjørelsen tok vi i møtet den 24. mars. Ny sekretær for villreinutvalget i Forollhogna de neste fem årene blir Kristin Lund Austvik fra Kvikne. Hun er fra før sekretær for villreinutvalget i Knutshø, men også daglig leder/fjelloppsyn for Kvikne Utmarksråd. Alt angående sekretærtjenesten er samlet i en egen protokoll, presiserte Jakob Nordstad.

 Terje Borgos fikk fortjent takk

Avslutningsvis i møtet i går benyttet Jakob Nordstad anledningen til å takke Terje Borgos for jobben han har gjort som sekretær for villreinutvalget de 10 siste årene.  Terje kom inn som sekretær i 2009, og han ble den første som fikk betalt for arbeidet. Før Terje Borgos hadde Heidi Ydse (da Kvikne) sekretærjobben i to år (ubetalt). Det hører med til historien at dalsbygdingen Jon J. Meli jobbet ubetalt for villreinområdet i 33 år (som formann og mangeårig sekretær). Da han takket for seg i april 2004 var avskjedsgaven praktfull: Gratis jakt på storbukk i eget villreinområde.

 Valg

I villreinutvalget sitter det én fast representant fra hver kommune. John Arne Aasen (Holtålen) og Helge Bjerkset (Midtre Gauldal) hadde begge sagt nei til gjenvalg.

Utvalget som tar fatt på jobben nå er følgende: Leder Jakob Nordstad (Tynset/Tolga), Annar Dragmyrhaug (ny, Holtålen), Anita Krigsvoll (opprykk fra vara – Budalen/Midtre Gauldal), Kjetil Eggen (gjenstående Dalsbygda/Os), Kåre Kristen Totlund (gjenstående Kvikne/Tynset) og Terje Tovmo (gjenstående Budalen/Midtre Gauldal).

Det er alltid godt oppmøte når Forollhogna villreinområde kaller inn til årsmøte. Foto: Arne Nyaas

Det er alltid godt oppmøte når Forollhogna villreinområde kaller inn til årsmøte. Foto: Arne Nyaas

Etter 10 år som sekretær for villreinområdet mottok Terje Borgos en flott jaktkniv som takk for innsatsen, her overrakt av styreleder Jakob Nordstad. I midten, ordstyrer Per Bjarne Bonesvoll. Foto: Arne Nyaas

Etter 10 år som sekretær for villreinområdet mottok Terje Borgos en flott jaktkniv som takk for innsatsen, her overrakt av styreleder Jakob Nordstad. I midten, ordstyrer Per Bjarne Bonesvoll. Foto: Arne Nyaas

Terje Borgos takket for 10 interessante år som sekretær for villreinområdet. Møteleder Per Bjarne Bonesvoll til venstre med møtereferent Trond Are Berge til høyre. Foto: Arne Nyaas

Terje Borgos takket for 10 interessante år som sekretær for villreinområdet. Møteleder Per Bjarne Bonesvoll til venstre med møtereferent Trond Are Berge til høyre. Foto: Arne Nyaas

Last ned årsmøtepapirene

Arne Nyaas

Foto/sammenstilling: Arne Nyaas

Foto/sammenstilling: Arne Nyaas

Nytt tellende areal godkjent

Arne Nyaas

Nytt tellende areal er nå godkjent av Villreinnemnda for Forollhogna.    Last ned kartet over som pdf-fil.

Nytt tellende areal er nå godkjent av Villreinnemnda for Forollhogna. Last ned kartet over som pdf-fil.

Nytt tellende areal i Forollhogna villreinvald er nå godkjent. Villreinnemnda behandlet forslaget i sitt møte på Os den 1. april. I referatet fra nemndsmøtet påpekes blant annet følgende: “Tellende areal er nå tegna mer etter naturlige grenser i terrenget mot snaufjell, og tar med noen skogs- og myrområder som reinen faktisk bruker. Grensa for tellende areal har da i noen tilfeller tatt med areal som per i dag ikke er med i valdet, og det blir derfor meldt inn som endring i valdet”.

I sakspapirene fra møtet i villreinnemnda påpekes blant annet dette: “Utvidelsene av valdet er dokumentert med kart og underskrifter etter hjorteviltforskriftas krav til søknad om godkjenning av vald, § 25. Søknaden om tellende areal er godt innafor tidligere vurderinger som er gjort ved utarbeidselsen av viltkartet/NINA-rapport 528, vurderinger og valg i prosessen med regional plan, og nemndas godkjenning av Røros Vest villreinvald. Sekretariatet merker seg at Forollhogna villreinvald heller ikke denne gangen har vist noen vilje til å inkludere Røros og samle villreinområdet til felles forvaltning i ett vald. Sekretariatet tilrår likevel at søknaden godkjennes, med nytt offisielt tellende areal for Forollhogna Villreinvald på 1 993 791 dekar.”

ForollhognaVillreinvald1mars2019.jpg

Godkjenningen av nytt tellende areal medfører også enkelte endringer i antall representanter til årsmøtet. Se fordelingen i høyre spalte i bildet over.

hognareinen.no - Arne Nyaas
Vellykket minimumstelling

Arne Nyaas

Onsdag 20. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Forollhogna. Kart: Arne Nyaas

Onsdag 20. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Forollhogna. Kart: Arne Nyaas

Et grundig forarbeid av fjelloppsynet på bakken i forkant resulterte i ei vellykket minimumstelling onsdag 20. mars. Opptellingen av flybildene viser totalt 1248 dyr, 1027 simle/kalv og 221 bukker, fordelt på 10 tellebilder.

hognareinen.no - Arne Nyaas

Årets minimumstelling ble vellykket, til tross for tidvis meget dårlig sikt nord for Ya. Et meget godt forarbeid av fjelloppsynet i forkant, med Ingebrigt Storli som “primus motor”, la grunnlaget for dette. Fjelloppsynet var på plass i fjellet mens tellinga pågikk. Forsøket med å benytte jakt-/sikringsradio mellom flyet og mannskapet på bakken, ga et meget godt resultat. Dette kommer til å bli videreført ved framtidige tellinger.

Resultatet av tellinga legger rammene for årets jaktkvote. Vedtaket fattes av årsmøtet lørdag 27. april. Møtestedet er Klættheim Forsamlingshus i Budal.

Utsnitt av storhopen på 852 dyr (simle og kalv). Flokken ble fotografert fra stor høyde uten at dyrene ble forstyrret. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av storhopen på 852 dyr (simle og kalv). Flokken ble fotografert fra stor høyde uten at dyrene ble forstyrret. Foto: Arne Nyaas

Forstyrret ble heller ikke denne bukkehopen på 32 dyr. Foto: Arne Nyaas

Forstyrret ble heller ikke denne bukkehopen på 32 dyr. Foto: Arne Nyaas

Bukkene liker seg sør for Ya. I hele vinter har det gått bukker på Eidsfjellet. I denne hopen var det 59 dyr. Foto: Arne Nyaas

Bukkene liker seg sør for Ya. I hele vinter har det gått bukker på Eidsfjellet. I denne hopen var det 59 dyr. Foto: Arne Nyaas

18 bukker nord for Stavilldalssetra i Rennebu. Foto: Ingebrigt Storli

18 bukker nord for Stavilldalssetra i Rennebu. Foto: Ingebrigt Storli

Bukker fotografert sørøst for Haugsetra i Midtre Gauldal. Foto: Ingebrigt Storli

Bukker fotografert sørøst for Haugsetra i Midtre Gauldal. Foto: Ingebrigt Storli

Årsmøte lørdag 27. april 2019

Arne Nyaas

Arkivfoto fra årsmøtet i 2018 (Haltdalen Samfunnshus). I år samles representantene i Klættheim Forsamlingshus i Budal (lørdag 27. april 2019). Arkivfoto: Arne Nyaas

Arkivfoto fra årsmøtet i 2018 (Haltdalen Samfunnshus). I år samles representantene i Klættheim Forsamlingshus i Budal (lørdag 27. april 2019). Arkivfoto: Arne Nyaas

Lørdag 27. april (første lørdagen etter påske) samles årsmøteutsendingene i Klættheim Forsamlingshus i Budal. Forsamlingshuset ligger cirka 6,5 kilometer fra Enodd (sentrum i Budal) mot Storbudal. Utvalgsleder Jakob Nordstad presiserer at saklisten sendes ut tre uker før møtet avholdes.

NB (oppdatering 6. april 2019): Årsmøtepapirene ble sendt fra sekretær Terje Borgos i epost (5. april 2019) til samtlige rettighetshavere (totalt 12 vedlegg).

hognareinen.no - Arne Nyaas

- Har du sett villrein? Ta kontakt med oss!

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg ønsker tilbakemelding fra alle som ferdes i fjellområdet. - Gi oss beskjed dersom du ser villrein. Oppfordringen kommer fra utvalgsmedlem Kåre Kristen Totlund. Arkivfoto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg ønsker tilbakemelding fra alle som ferdes i fjellområdet. - Gi oss beskjed dersom du ser villrein. Oppfordringen kommer fra utvalgsmedlem Kåre Kristen Totlund. Arkivfoto: Arne Nyaas

Villreinutvalget i Forollhogna forbereder vinterens minimumstelling. - Det er viktig med registreringer på bakken før vi går opp med småflyet. Derfor oppfordrer vi alle som ferdes i fjellet - og som ser villrein - om å ta kontakt med meg. Min epostadresse er: kare.totlund@hotmail.com Folk kan også ta kontakt med meg på telefon 957 55 995

Kåre Kristen Totlund, som ble valgt inn i villreinutvalget på årsmøtet i 2018, skal koordinere tellingene i Forollhogna. - Vi har et klart mål om å oppnå et best mulig telleresultat. Vi har søkt nasjonalparkstyret om lov til lavtflygning i perioden 15. februar til 25. april. Denne søknaden behandles administrativt. I tillegg har vi søkt om løyve til å bruke snøscooter i forbindelse med tellingen. Denne søknaden behandles av nasjonalparkstyret tidligst 1. mars. Vi er derfor avhengige av at personer som ferdes i fjellet, gir beskjed til oss/meg dersom de ser villrein, understreker Totlund som har som mål å få gjennomført årets minimumstelling i månedsskiftet februar/mars, eller så fort forholdene tillater det etter 15. februar.


SNO bidrar

Mannskapet til Statens naturoppsyn (SNO) er mye i fjellet på denne tiden av året. Hovedmålet nå er å spore jerv. Følgende presiseres på deres nettside:: “Overvåking av rovviltbestandene er en omfattende og arbeidskrevende oppgave for SNO. De nøyaktige bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krever en stor feltinnsats for å kunne fastslå hvor store bestandene er av de enkelte artene. Mest omfattende er overvåkingen av jervbestanden, der sporing, hikontroller og innsamling av DNA-prøver (ekskrementer) krever at SNOs feltpersonell tilbakelegger årlig over 120.000 km. Analysene av det materialet SNO samler inn, blir foretatt av Rovdata.”

Feltmannskapet til SNO har i mange år vært en viktig bidragsyter i rapporteringen om hvor villreinen står i Forollhogna-området.


Sikre tilbakemeldinger på hvor villreinen står i området, er avgjørende før småflyet fra Røros Flyklubb går på vingene. Arkivfoto: Arne Nyaas

Sikre tilbakemeldinger på hvor villreinen står i området, er avgjørende før småflyet fra Røros Flyklubb går på vingene. Arkivfoto: Arne Nyaas

Sekretær - Forollhogna villreinvald

Arne Nyaas

Dagens villreinutvalg, fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad (leder), Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Arkivfoto: A. Nyaas

Dagens villreinutvalg, fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad (leder), Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Arkivfoto: A. Nyaas

Forollhogna villreinvald kjøper sekretærtjenester og ber nå om tilbud fra lokale aktører med faglig kompetanse. Villreinutvalget ønsker å inngå en ny avtale på 5 (fem) år. Sekretæren skal ha ansvaret for den daglige drifta. Arbeidsoppgavene er klart spesifisert i utlysningsteksten. Arbeidsoppgavene vil variere noe fra år til år, men forventes å utgjøre minimum 150 arbeidstimer per år. Last ned utlysningsteksten (pdf).

hognareinen.no - Arne Nyaas

Referat fra rettighetshavermøtet

Arne Nyaas

Tirsdag 15. januar i år møttes rettighetshaverne for å diskutere flere viktige problemstillinger innen villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Arkivfoto: A. Nyaas

Tirsdag 15. januar i år møttes rettighetshaverne for å diskutere flere viktige problemstillinger innen villreinforvaltningen i Forollhogna-området. Arkivfoto: A. Nyaas

Rettighetshaverne i Forollhogna-området har diskutert flere viktige problemstillinger innen villreinforvaltningen. Det skjedde på Singsås tirsdag 15. januar. Jakob Nordstad, leder i villreinutvalget, har skrevet referat fra møtet. Norstad presiserer at eventuelle merknader eller kommentarer til referatet skal sendes direkte til ham. Trykk på linken under og last ned referatet (pdf):

ReferatRettighetshavermote150119 (pdf)

hognareinen.no - Arne Nyaas

Rettighetshavermøte 15. januar 2019

Arne Nyaas

Tamreinovergangen høsten 2018 blir ett av temaene som skal diskuteres på rettighetshavermøtet tirsdag 15. januar 2019. Bildet viser tamrein som beiter på Ytterhaugsvollen i Kjurrudalen/Dalsbygda. Bildet ble tatt 16. november 2018. Foto: Arne Nyaas

Tamreinovergangen høsten 2018 blir ett av temaene som skal diskuteres på rettighetshavermøtet tirsdag 15. januar 2019. Bildet viser tamrein som beiter på Ytterhaugsvollen i Kjurrudalen/Dalsbygda. Bildet ble tatt 16. november 2018. Foto: Arne Nyaas

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 19.00 møtes rettighetshaverne i Forollhogna i Kotsøy forsamlingshus. Følgende saker står på lista: Orienteringer, gjennomgang av årets villreinjakt, oppsyn og tellinger, tellende areal, orientering knyttet til arbeidet med ny bestandsplan, kalveprosjektet - og orientering om tamreinovergangen høsten 2018.

Last ned: Innkallingen og Ref. fra møte i Villreinutvalget 21. nov. 2018

hognareinen.no - Arne Nyaas

Greie forhold i vinterfjellet

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna holder fortsatt til langt vest i området. Dette bildet tok Ingebrigt Storli i går (28. november 2018) i området Russubotn-Vehundbolhøgda.

Villreinen i Forollhogna holder fortsatt til langt vest i området. Dette bildet tok Ingebrigt Storli i går (28. november 2018) i området Russubotn-Vehundbolhøgda.

Villreinen i Forollhogna har det fint om dagen. Beiteforholdene er meget gode. Det er lite snø også i fjellområdet. Fjelloppsyn Ingebrigt Storli sjekket forholdene i går. Han gikk fra parkeringsplassene ved Veibua og over Trepunkten, og videre nordover Hestfjellet. I løpet av dagen fotograferte han en meget stor fostringsflokk på langt hold, og et par mindre bukkeflokker. Se bildene under.

Beiteforholdene i fjellet er meget gode. Denne bukkeflokken holdt til ved saltautomaten på Hestfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Beiteforholdene i fjellet er meget gode. Denne bukkeflokken holdt til ved saltautomaten på Hestfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Denne fostringsflokken i området Fremre Russubotn-Vehundbolhøgda ble fotografert på langt hold. I denne hopen er det mange dyr. Foto: Ingebrigt Storli

Denne fostringsflokken i området Fremre Russubotn-Vehundbolhøgda ble fotografert på langt hold. I denne hopen er det mange dyr. Foto: Ingebrigt Storli

Ingebrigt opplyser ellers: “Den 15. november var det en stor fostringsflokk i Eidsfjellet. Jeg så den fra Magnhildsjøan. Det var anslagsvis 800 dyr i denne flokken. Den 25. november telte jeg 82 bukker i nordhellinga på Eidsfjellet helt ned mot Gryta. Jeg så dyrene fra veien over Storfloen. Storflokken som jeg fotograferte i dag (28. november), er nok den samme som jeg så i Eidsfjellet den 15. november. Det er fortsatt en del bukker med i storhopen. Dette er nok yngre bukker”.

Ellers: Tidspunktet for rettighetshavermøtet kommer snart (når alt er avklart)….

hognareinen.no - Arne Nyaas


Kalveandel på 25 prosent

Arne Nyaas

I høstens strukturtelling i Forollhogna ble det påvist en kalveandel på 25 prosent. Bildet over (utsnitt) er fra kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

I høstens strukturtelling i Forollhogna ble det påvist en kalveandel på 25 prosent. Bildet over (utsnitt) er fra kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

Resultatet av årets strukturtelling i dagene 20. og 22. september er klart. Oversikten fra Roy Andersen i NINA viser at tellemannskapet studerte seks flokker, alle sør for fylkesgrensa, totalt 1265 dyr. Summeringen viser 316 kalver, 540 simler, 87 ungbukker (1,5 år), 61 bukker (2,5 år) og 261 bukker (3,5 år og eldre). Flokkene befant seg i området Sæterfjellet, øst for Sætertangen, ved Tovardene og ved Stabbstøbekken. Sammenlign, se resultatet for de ni siste årene.

hognareinen.no: Arne Nyaas

Fellingsprosent på 60,7

Arne Nyaas

Oppsummeringen etter årets villreinjakt i Forollhogna viser en fellingsprosent på 60,7. Arkivfoto: Arne Nyaas

Oppsummeringen etter årets villreinjakt i Forollhogna viser en fellingsprosent på 60,7. Arkivfoto: Arne Nyaas

Av kvoten på 300 dyr ble 182 felt under årets jakt i Forollhogna. Det gir en fellingsprosent på 60,7.

Dette er kommentaren fra villreinutvalget:

"Utvalget konstaterer at fellingsprosenten er en del lavere for 2018 enn hva som har vært vanlig i Forollhogna de siste årene. Mye av forklaringen for dette synes å være mye sørvestlig vindretning, samt færre overgangsavtaler mellom rettighetshaverne. En ser også at områder som har hatt rensdyr i perioder, også har lavere avskyting enn tidligere år.

Det bør derfor være en prioritert oppgave å motivere jegere til å til å sette av tid til å kunne jakte når det er dyr i feltet. Villrenen synes også å ha fått en villere adferd og et noe mer urolig atferdsmønster. Dette gjør det mer krevende å jakte, og utvalget har fått tilbakemeldinger om at det er vanskeligere å skyte rensdyr nå, enn tidligere.

Færre overgangsavtaler og en villere atferd hos rensdyrene, vil også kreve mer av jegerne om utviklingen fortsetter.

For 2018 gir en lavere avskytingsprosent en direkte vekst i stammestørrelsen, da kalvetellingene var høyere enn avskytingen. En vekst i stammen er en ønsket utvikling, da dagens stamme ligger under ønsket antall dyr.

Disse temaene som stammestørrelse, tildeling av antall fellingstillatelser, fellingsprosent mv. er sentrale temaer som må inn i ny bestandsplan. Forslag til ny bestandsplan er under utarbeiding, og det legges opp til en gjennomgang og diskusjon om bestandsplanen i rettighetshavermøtet.

Det tas sikte på å innkalle til rettighetshavermøte i første del av desember.”

Last ned årets fellingsresultat (her kan du også sammenligne år for år).

hognareinen.no - Arne Nyaas

Rolige dager for villreinen

Arne Nyaas

Etter jaktslutt har mesteparten av villreinen beitet vest og nordvest i Forollhogna-området. Beiteforholdene er gode. Foto: Ingebrigt Storli

Etter jaktslutt har mesteparten av villreinen beitet vest og nordvest i Forollhogna-området. Beiteforholdene er gode. Foto: Ingebrigt Storli

Onsdag 10. oktober sendte fjelloppsyn Ingebrigt Storli denne eposten til villreinutvalget: “I tida etter strukturtellinga har mesteparten av reinen beitet seg nordvestover på Kvikne. De har gått veldig rolig i tre flokker i området Dalhøa-Storlihøa-Hammerhøa-Sverjesjøen. Trekte sørover mot Sverjesjøen-Falningsjøen og Russu i går ettermiddag. Det har gått igjen en flokk på cirka 300 dyr sør for Ya, i nordhellinga på Sætertangen. I går stod denne flokken på toppen av Sætertangen.”

Denne villreinhopen ble fotografert på Hammerhøa 9. oktober 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Denne villreinhopen ble fotografert på Hammerhøa 9. oktober 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Ellers: Om kort tid skal resultatet av årets strukturtelling være klart. Vi kommer tilbake til dette sammen med resultatet av årets jakt. Ha en fortsatt trivelig høst!hognareinen.no - Arne NyaasVellykket strukturtelling gjennomført

Arne Nyaas

Årets strukturtelling er gjennomført i Forollhogna. I løpet av to dager ble 1260 dyr fotografert/filmet sør for Ya, i området Magnhildsjøan/Sætertangen. Det endelige telleresultatet blir presentert senere, så følg med på denne nettsida. Foto: Ingebrigt Storli

Årets strukturtelling er gjennomført i Forollhogna. I løpet av to dager ble 1260 dyr fotografert/filmet sør for Ya, i området Magnhildsjøan/Sætertangen. Det endelige telleresultatet blir presentert senere, så følg med på denne nettsida. Foto: Ingebrigt Storli

Fjelloppsyn Ingebrigt Storli har sendet denne rapporten til hognareinen.no etter telledagene i villreinfjellet: “ Det ble gjennomført strukturtelling i Forollhogna lørdag 22. september 2018. Det ble funnet cirka 1160 rein fordelt på fem flokker i området Magnhildsjøan og sørøst på Sætertangen. I tillegg en flokk på 94 dyr på Sæterfjellet. Denne flokken ble filmet og telt opp torsdag 20. september - totalt cirka 1260 dyr. Tellemannskap var Roy Andersen (NINA), Kristin Lund Austvik (fjelloppsyn Kvikne Utmarksråd), Ingebrigt Storli (fjelloppsyn Kvikne Utmarksråd), Berit Broen (SNO), Stein Raa (mangeårig medarbeider i forbindelse med strukturtellingene i Forollhogna) og Jakob Nordstad (leder i arbeidsutvalget i Forollhogna).”

Til opplysning: Nettsida blir oppdatert med det endelige telleresultatet så snart dette foreligger (red. anm.). Se bilder fra årets stukturtelling (under):

God oversikt over dyrene som befinner seg på myrdraget øst for Magnhildsjøan. Se bildet under. Foto: Ingebrigt Storli

God oversikt over dyrene som befinner seg på myrdraget øst for Magnhildsjøan. Se bildet under. Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Ideelle forhold for strukturtelling (flokken studeres via teleskop, se bildet under). Foto: Ingebrigt Storli

Ideelle forhold for strukturtelling (flokken studeres via teleskop, se bildet under). Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

En av mange brunstkamper. Foto: Ingebrigt Storli

En av mange brunstkamper. Foto: Ingebrigt Storli

Dobbelparing. Foto: Berit Broen, SNO

Dobbelparing. Foto: Berit Broen, SNO

Se oversikten over tidligere strukturtellinger i Forollhogna

hognareinen.no - Arne Nyaas


Send inn bilder fra villreinjakta - oppdateres fortløpende

Arne Nyaas

Årets villreinjakt er i gang. Har du et bilde eller to som du ønsker at vi skal legge ut på nettsida? Da sender du til denne epostadressen:   arnny@online.no   Arkivfoto: Erik Lillebakken

Årets villreinjakt er i gang. Har du et bilde eller to som du ønsker at vi skal legge ut på nettsida? Da sender du til denne epostadressen: arnny@online.no Arkivfoto: Erik Lillebakken

Villreinjakta er i gang - og redaksjonen har mottatt de første bildene fra årets jakt. Har også du et bilde eller to som du ønsker at vi skal legge ut på nettsida? Da benytter du følgende epostadresse: arnny@online.no  Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende. Ha ei fortsatt trivelig jakt! Villreintelefonen oppdateres hver dag etter endt jakt, ring: 820 820 90.

Siste nytt tirsdag 28. august 2018; rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli og oppsyn Stein Kaasin: Det var mye rein som krysset Ya i dag, og som er kommet over til Vingelen. Så i ettermiddag var det rein i Bratthøa/Eventjønnhøa/Midthøa. Det står igjen cirka 500 rein ved Trepunkten/Svartsjølikletten på kviknegrunn. 

Siste nytt mandag 27. august 2018; rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli: Mye av reinen har kommet sørover i dag. Står nord for Russu/StorYa/Hølbekklia/Svartsjølikletten i kveld. Noen få dyr har trekt over Ya.

Siste nytt fredag 24. august 2018; rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli etter tre dagers jakt: Rolig og fin jakt. Mye av reinen har så langt stått nordvest (Kvikne/Rennebu/Soknedal). Nå har det kommet en god del dyr i området Russu/Hestfjellet. Lite jegere å sjå. Noen fall har det blitt. Har også truffet på ei skoleklasse, noen førstegangsjegere og en veterinær fra NINA. Det er blitt tatt prøver fra vom/tarm på reinen. Parasittinnholdet skal sjekkes.

Siste nytt fredag 24. august 2018 kl. 16.30, rapport fra oppsyn Ingebrigt Storli og oppsyn Geir Morten Granmo: Reinen trekker nå nordover til Soknedal/Budal (Sandfjellet/Blåora). Det står fortsatt noe rein sør for Ya ved Eventjønnbekken.

Den kvite kalven har overlevd jakta!   Stein Kaasin tok dette bildet inne på Bratthøa i dag (17. oktober 2018). Henstillingen om å spare denne kvite kalven kom i slutten av august; se lenger ned på denne siden. Foto: Stein Kaasin

Den kvite kalven har overlevd jakta! Stein Kaasin tok dette bildet inne på Bratthøa i dag (17. oktober 2018). Henstillingen om å spare denne kvite kalven kom i slutten av august; se lenger ned på denne siden. Foto: Stein Kaasin

Her kommer et bilde av bukken som Lars Schepler skjøt på Busjødalsrabban den 3. september. Geviret var 1 meter og 40 centimeter vidt, og bukken veide 102 kilo. Til opplysning: Det er også skutt en storbukk på 108 kilo i høst. Denne bukken ble felt på Magnillsjøan. Ellers: Det er registrert en rekke store og fine kalver i årets sesong. Se bildet under. Tekst: Jakob Nordstad. Foto bildet over: Jakob Trøan

Her kommer et bilde av bukken som Lars Schepler skjøt på Busjødalsrabban den 3. september. Geviret var 1 meter og 40 centimeter vidt, og bukken veide 102 kilo. Til opplysning: Det er også skutt en storbukk på 108 kilo i høst. Denne bukken ble felt på Magnillsjøan. Ellers: Det er registrert en rekke store og fine kalver i årets sesong. Se bildet under. Tekst: Jakob Nordstad. Foto bildet over: Jakob Trøan

Disse kalvene veide 27 og 30 kilo. Foto innsendt av Jakob Nordstad.

Disse kalvene veide 27 og 30 kilo. Foto innsendt av Jakob Nordstad.

Jakta går mot slutten og brunsten er i full gang. Reinen ser frem til noen rolige uker med god næringstilgang. Foto 19.09.2018: Stein Raae

Jakta går mot slutten og brunsten er i full gang. Reinen ser frem til noen rolige uker med god næringstilgang. Foto 19.09.2018: Stein Raae

Hei! Det ble to dager med litt nord- og vestavind i fjellet, og reinen kom en snartur nordover til Kvikne i går (12. september). Mesteparten av reinen har samlet seg i to til tre store flokker. Brunsten har begynt å merkes på bukkene. I dag stod det cirka 1000 rein i området Trolltjønndalen-Sætertangen. Bildet over er fra Sætertangen. Foto 12.09.2018: Ingebrigt Storli

Hei! Det ble to dager med litt nord- og vestavind i fjellet, og reinen kom en snartur nordover til Kvikne i går (12. september). Mesteparten av reinen har samlet seg i to til tre store flokker. Brunsten har begynt å merkes på bukkene. I dag stod det cirka 1000 rein i området Trolltjønndalen-Sætertangen. Bildet over er fra Sætertangen. Foto 12.09.2018: Ingebrigt Storli

Liten bukk på 53 kilo, felt ved Ya (Storytangen). Vennlig hilsen Bjørn Brynhildsvoll.

Liten bukk på 53 kilo, felt ved Ya (Storytangen). Vennlig hilsen Bjørn Brynhildsvoll.

"Simlekalv på 24 kilo, opphengt for natta ved Midthøbua i Vingelen. Kalven gikk for seg sjøl". Foto 1. september 2018, Erik Lillebakken.

"Simlekalv på 24 kilo, opphengt for natta ved Midthøbua i Vingelen. Kalven gikk for seg sjøl". Foto 1. september 2018, Erik Lillebakken.

Sjekk bildene som fjelloppsyn Geir Morten Granmo har lagt ut på  områdets Facebook-side . Foto: Geir Morten Granmo

Sjekk bildene som fjelloppsyn Geir Morten Granmo har lagt ut på områdets Facebook-side. Foto: Geir Morten Granmo

Denne kvite bukkekalven ble fotografert på Grønhøa sør for Ya i dag. Fotograf er fjelloppsyn Ingebrigt Storli, som gjerne ser at jegerne   ikke   velger denne kalven, hvis mulig. - Hadde vært artig om den kan få vokse opp, er ønsket fra fjelloppsynsmannen. Under ett bilde til av denne fine kalven. 30. august 2018

Denne kvite bukkekalven ble fotografert på Grønhøa sør for Ya i dag. Fotograf er fjelloppsyn Ingebrigt Storli, som gjerne ser at jegerne ikke velger denne kalven, hvis mulig. - Hadde vært artig om den kan få vokse opp, er ønsket fra fjelloppsynsmannen. Under ett bilde til av denne fine kalven. 30. august 2018

Grønhøa 30. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Grønhøa 30. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Hei! Legger ved et bilde fra sist søndag (26. august 2018). Vi møtte en liten bukkeflokk i snøværet på Ravaldsfjellet. Flott opplevelse. Med vennlig hilsen Magne Idar Bakken (foto).

Hei! Legger ved et bilde fra sist søndag (26. august 2018). Vi møtte en liten bukkeflokk i snøværet på Ravaldsfjellet. Flott opplevelse. Med vennlig hilsen Magne Idar Bakken (foto).

Førstegangsjeger Jakob Høsøien med bukkekalv i Vehundbolhøgda 26. august 2018. Vekt: 23 kilo. Foto: Torger Høsøien

Førstegangsjeger Jakob Høsøien med bukkekalv i Vehundbolhøgda 26. august 2018. Vekt: 23 kilo. Foto: Torger Høsøien

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Vingelen. Jegeren er Andreas Kastell. Simlekalven ble skutt på Ravaldslettfjellet 23. august. Foto: Daniel Kastell

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Vingelen. Jegeren er Andreas Kastell. Simlekalven ble skutt på Ravaldslettfjellet 23. august. Foto: Daniel Kastell

Fornøyde førstegangsjegere nord for Langvatnet. Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Fornøyde førstegangsjegere nord for Langvatnet. Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

"På tur hematt tu fjella". Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

"På tur hematt tu fjella". Bildet er tatt 22. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Skoleklasse fra Berkåk på jakt på Kvikne. Her får klassen undervisning om mage-/tarmfunksjonen hos rein. Lærer er en veterinær fra NINA (har fulgt med klassen i to dager). Bildet er tatt 23. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Skoleklasse fra Berkåk på jakt på Kvikne. Her får klassen undervisning om mage-/tarmfunksjonen hos rein. Lærer er en veterinær fra NINA (har fulgt med klassen i to dager). Bildet er tatt 23. august 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Budalen. Bukkekalv på 25 kilo, skutt ved Stiftsvardtjønna i dag, 21. august 2018. Jegeren er Iver Tovmo. Mvh. Terje Tovmo

Hei! Sender bilde av en fornøyd førstegangsjeger i Budalen. Bukkekalv på 25 kilo, skutt ved Stiftsvardtjønna i dag, 21. august 2018. Jegeren er Iver Tovmo. Mvh. Terje Tovmo

hognareinen.no - Arne Nyaas

Viktig for deg som villreinjeger

Arne Nyaas

En større fostringsflokk fotografert på kviknegrunn for et par dager siden. Anslagsvis 800 dyr ble sett i området mellom Svartsjøen og Russu. I tillegg har redaksjonen mottatt melding om en bukkeflokk på cirka 25 dyr på Dalhøa (Kvikne) onsdag. Foto: Ingebrigt Storli

En større fostringsflokk fotografert på kviknegrunn for et par dager siden. Anslagsvis 800 dyr ble sett i området mellom Svartsjøen og Russu. I tillegg har redaksjonen mottatt melding om en bukkeflokk på cirka 25 dyr på Dalhøa (Kvikne) onsdag. Foto: Ingebrigt Storli

Mandag starter villreinjakta. Årets kvote er på 300 dyr. Oppsynsleder Terje Borgos minner jegerne om følgende:

1. Villreintelefonen er i drift, ring 82 08 20 90 (820 820 90). Telefonen blir oppdatert hver dag fra og med i dag (lørdag 18. august) og så lenge jakta varer. Oppdateringen skjer på kveldstid fra cirka kl. 19.00 og utover. For å gi best mulig informasjon kan telefonen bli oppdatert også  senere på kvelden, dersom det kommer inn viktig informasjon som jegerne kan ha nytte av.

2. Alle dyr som skytes, skal legges inn i "Sett og skutt". Dette er et pålegg som Miljødirektoratet har gitt alle jegere. Les veiledningen/viktig (pdf).  Logg inn: Sett og skutt

3. Det skal tas foto av alle skutte kalver og småbukker (jfr. jegerkontrakten).

4. Fyll ut spørreskjemaet for alle skutte dyr. Last ned skjemaet som: 1. Tekst-fil (word) eller 2. Pdf-fil

5. Det skal leveres CWD-prøve av alle dyr 1,5 år og eldre, jfr. prøvepakken som du skal ha mottatt. Prøvepakken inneholder en enkel beskrivelse av hvilke prøver og hvordan disse skal tas. NB: Prøvene bør ikke legges i posten på fredager, men oppbevares i kjøleskap og sendes på mandager. Merkelappen som følger jaktkortet, skal benyttes.

6. Er du på opplæringsjakt som storviltjeger?  Her kan du laste ned og lese en redegjørelse for hvilke regler som gjelder. Last ned (pdf)

 

Villreinutvalget ønsker alle ei riktig god jakt!

 

hognareinen.no - Arne Nyaas